Skip to main content

GUIDE TO THE RECORDS AND COLLECTIONS

 

I.,II.,III. knjiga, Ljubljana 1999

 

I. knjiga

 

I/I (pdf)

Uvod

Arhiv Republike Slovenije

Archiv der Republik Slowenien

Archives of the Republic of Slovenia

Navodila za uporabo vodnika

Navodilo za citiranje arhivskega gradiva

Seznam kratic in okrajšav

Kazalo fondov in zbirk po klasifikacijskem načrtu

Abecedno kazalo fondov in zbirk

I/2  (pdf)

Abecedno kazalo ustvarjalcev fondov (pravnih in fizičnih oseb)

Kazalo fondov po krajih sedežev ustvarjalcev fondov izven Ljubljane

I/3 (pdf)

Arhivski fondi in zbirke uprave

(po klasifikaciji od zaporedne številke 1 do 335)

 

II. knjiga (pdf)

 

Fondi in zbirke s področja uprave, pravosodja, vojaštva, orožništva in policije, gospodarstva in bančništva, vzgoje in izobraževanja, kulture, znanosti in informiranja, zdravstva in sociale, politične stranke, družbenopolitične organizacije in sindikati

(po klasifikaciji od zaporedne številke 336 do 956)

 

III. knjiga (pdf)

 

Fondi in zbirke društev in družbenih organizacij, cerkve, zemljiških gospostev, osebni in rodbinski fondi ter arhivske zbirke

(po klasifikaciji od zaporedne številke 957 do 1749)