Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

HRAMBA DOKUMENTARNEGA GRADIVA V ELEKTRONSKI OBLIKI

 

 

*Obvestilo:

Spremenjena arhivska zakonodaja predvideva določitev vsebine zahteve za potrditev notranjih pravil v skladu s Pravilnikom o Enotnih tehnoloških zahtevah (pravilnik). Ker slednji še ni sprejet, Arhiv Republike Slovenije objavlja prenovljene obrazce za zahtevo presoje notranjih pravil oz. vzorčnih notranjih pravil, ki so usklajeni z besedilom Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in bodo v veljavi do sprejema pravilnika.

 

Obrazec: Zahteva za potrditev notranjih pravil (doc || pdf)

Obrazec: Zahteva za potrditev vzorčnih notranjih pravil (doc || pdf)

 

Prosimo za razumevanje!

 

Notranja pravila
Registracija
Certifikacija
 
SKUPNA NAVODILA za oddajanja vlog za registracijo, za potrjevanje notranjih pravil in za certifikacijo opreme in storitev skladno z ZVDAGA

 

Prosimo vas, da vloge za potrditev notranjih pravil ali certifikacijo opreme oziroma storitev oddajate v elektronski obliki z uporabo spletne aplikacije preko povezav v nadaljevanju ali pri posamezni storitvi. Spletna aplikacija vam omogoča, da po tem, ko izpolnite vse rubrike, izdelate tudi dokument PDF, ki ga podpiše odgovorna oseba, žigosate in pošljete na naslov Arhiva RS, Zvezdarska 1, 1000 Ljubljana.
  
Prav tako prosimo, da kot prilogo vlogi priložite v elektronski obliki (po elektronski pošti ali na priloženem mediju (CD, DVD, USB ključku) samoocenitev skladno z ETZ 2.1. (ETZ 2.1.II. del v primeru zahtevka za potrditev notranjih pravil; III. del smiselno glede na predmet certifikacije) in vso dokumentacijo, na katero se sklicujete. Posamezni dokumenti, ki jih prilagate, naj vsebujejo tudi podatke o datumu odobritve, odobritelju in verziji. V polju sklic ob navedbi dokumenta poskusite podrobneje opredeliti, kje v dokumentu se nahaja besedilo, za katerega menite, da prestavlja ustrezen odgovor na izbrano zahtevo. Navedba naj bo vsaj na stran natančna, pri tem pa lahko navedete poglavje, št. člena oz. stran.
 
POJMI IZ EVROPSKEGA SLOVARJA "EUROVOC": elektronsko upravljanje podatkov, upravljanje z dokumenti, storitvene dejavnosti, digitalizacija, elektronsko poslovanje 
 
PRAVNA PODLAGA

 

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) (Ur. l. RS, št. 30/2006, 24/2014 - Odl. US in 51/2014)

- Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (UVDAG) (Ur. l. RS, št. 42/2017)

Enotne Tehnološke Zahteve 

 

SANKCIJE 

 

1. Z globo od 2.000 € do 5.000 € se oseba iz prvega odstavka 18. člena ZVDAGA (javnopravna oseba, ponudnik storitev) kaznuje za prekršek : 

  • če ne sprejme notranjih pravil ali če pri zajemu in hrambi dokumentarnega ali arhivskega gradiva ne ravna v skladu s svojimi notranjimi pravili oziroma ne izpolnjuje predpisanih enotnih tehnoloških zahtev (18. člen);
  • če za varstvo arhivskega gradiva ne uporablja programske in strojne opreme v skladu s splošnimi pogoji iz 71. člena tega zakona oziroma ne uporablja certificirane opreme ali storitev iz 72. člena tega zakona.

   Z globo od 500 € do 2.000 € se kaznuje tudi odgovorna oseba iz prvega odstavka 18. člena ZVDAGA (javnopravna oseba, ponudnik storitev), ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

 

2. Z globo od 2.000 € do 5.000 € se pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali oseba, ki samostojno opravlja dejavnosti kaznuje za prekršek:

  • če lažno navaja dejstvo, da so notranja pravila potrjena od državnega arhiva (81. člen ZVDAGA);
  • če nastopa kot ponudnik opreme in storitev ter ne registrira svoje dejavnosti (83. člen ZVDAGA); 
  • če lažno navaja dejstvo, da je ponudnik certificiranih storitev oziroma  opreme (86. člen ZVDAGA).

Z globo od 500 € do 1.200 € se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.