Skoči na vsebino

HRAMBA DOKUMENTARNEGA GRADIVA V ELEKTRONSKI OBLIKI

* Obvestilo:

Zaradi sprememb v arhivski zakonodaji so vsebine podstrani "HRAMBA DOKUMENTARNEGA GRADIVA V ELEKTRONSKI OBLIKI" v fazi prenove. Nove vsebine Vam bodo dostopne kmalu. 

 

Spremenjena arhivska zakonodaja predvideva določitev vsebine zahteve za potrditev notranjih pravil v skladu s Pravilnikom o Enotnih tehnoloških zahtevah (pravilnik). Ker slednji še ni sprejet, Arhiv Republike Slovenije objavlja prenovljene obrazce za zahtevo presoje notranjih pravil oz. vzorčnih notranjih pravil, ki so usklajeni z besedilom Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in bodo v veljavi do sprejema pravilnika.

 

Obrazec: Zahteva za potrditev notranjih pravil (doc || pdf)

Obrazec: Zahteva za potrditev vzorčnih notranjih pravil (doc || pdf)

 

Prosimo za razumevanje!

 

***

Spodnje vsebine so v pripravi:

 

Notranja pravila

Registracija

Akreditacija

 

Skupna navodila za oddajanja vlog za registracijo, za potrjevanje notranjih pravil in za akreditacijo opreme in storitev z ZVDAGA   

 

Prosimo vas, da vloge za potrditev notranjih pravil ali akreditacijo opreme oziroma storitev oddajate v elektronski obliki z uporabo spletne aplikacije preko povezav v nadaljevanju ali pri posamezni storitvi. Spletna aplikacija vam omogoča, da po tem, ko  izpolnite vse rubrike, izdelate tudi PDF dokument, ki ga podpiše odgovorna oseba, žigosate in pošljete na naslov Arhiva RS, Zvezdarska 1, 1000 Ljubljana.

 

Prav tako prosimo, da kot prilogo vlogi  priložite v elektronski obliki (po elektronski pošti ali na priloženem mediju (CD, DVD) del ETZ 2.1. (ETZ 2.1.II. del v primeru zahtevka za potrditev notranjih pravil; III. del smiselno glede na predmet akreditacije) in vso dokumentacijo, na katero se sklicujete. Posamezni dokumenti, ki jih prilagate, naj vsebujejo tudi podatke o datumu odobritve, odobritelju in verziji. V polju sklic ob navedbi dokumenta poskusite podrobneje opredeliti, kje v dokumentu se nahaja besedilo, za katerega menite, da prestavlja ustrezen odgovor na izbrano zahtevo. Navedba naj bo vsaj na stran natančna, pri tem pa lahko navedete poglavje, št. člena oz. stran.

 

POJMI IZ EVROPSKEGA SLOVARJA "EUROVOC"

 

elektronsko upravljanje podatkov, upravljanje z dokumenti, storitvene dejavnosti, digitalizacija, elektronsko poslovanje

 

PRAVNA PODLAGA

SANKCIJE

 

1.      Z globo od 2.086,46 EUR do 8.345,85 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik: 

- če neupravičeno navaja dejstvo, da so notranja pravila potrjena od Arhiva RS (81. člen ZVDAGA),

- če nastopa kot ponudnik opreme in storitev ter ne registrira svoje dejavnosti (83. člen ZVDAGA),

- če neupravičeno uporablja naziv akreditiranega ponudnika storitev in  opreme (86. člen ZVDAGA);

2.      Z globo od 417,29 EUR do 2.086,46 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika, državnega organa ali samoupravne lokalne skupnosti, ki stori prekršek iz prvega odstavka.

3.      Z globo od 417,29 EUR do 1.251,88 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka.