Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

REGISTRACIJA

 

NAZIV STORITVE

Registracija - zakonsko predpisana prijava opravljanja dejavnosti

 

*Obvestilo: 

Spremenjena arhivska zakonodaja predvideva določitev vsebine zahteve za registracijo ponudnika opreme in storitev za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki ter spremljevalne storitve v skladu s Pravilnikom o Enotnih tehnoloških zahtevah (pravilnik). Ker slednji še ni sprejet, Arhiv Republike Slovenije objavlja prenovljeni obrazec zahtevka za registracijo, ki je usklajeni z besedilom Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in bo v veljavi do sprejema pravilnika.

 

Obrazec: Zahteva za registracijo ponudnika opreme in storitev digitalno hrambo (doc || pdf)

 

***

 

Za opravljanje dejavnosti dobave opreme oziroma izvajanja storitev na področju zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki ni potrebno posebno dovoljenje.

 

Ponudnik opreme in storitev mora na podlagi 83. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur.l. RS, št. 30/06) in 29. člena Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Ur.l. RS, št. 86/06) svojo dejavnost prijaviti Arhivu RS najmanj osem dni pred začetkom opravljanja dejavnosti.

 

KDO

 

Pravne ali fizične osebe, ki na trgu ponujajo storitve hrambe ali spremljevalne storitve (zajem, pretvorba, urejanje, odbiranje, uničevanje, …) oziroma opremo (strojno ali programsko) za izvajanje hrambe, zajema in spremljevalnih storitev.

 

KJE IN KAKO

 

Zahteva za registracijo bodočega ponudnika strojne in programske opreme oziroma storitev za zajem in hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki ali spremljevalnih storitev, se vloži pri Arhivu RS na predpisanem obrazcu zahteve za registracijo ponudnika opreme in storitev (priloga 6 k Uredbi o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva - Ur.l. RS, št. 86/06) osebno, po pošti ali elektronsko prek spletne aplikacije. Slednja omogoča pripravo osnutka ter nato oddajo zahtevka.

 

Arhiv RS na podlagi prijave preveri popolnost prijave in z upravno odločbo odredi vpis ponudnika v register ponudnikov opreme oziroma storitev za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki.

 

PRISTOJNI ORGANI:

 

PODATKI, KI JIH LAHKO PRIDOBI ORGAN

Arhiv RS lahko pridobiva in osvežuje identifikacijske podatke o ponudniku opreme, storitev hrambe ali spremljevalnih storitev z elektronskim oddaljenim dostopom do Poslovnega registra Slovenije.

 

DODATNE INFORMACIJE

Kakršno koli spremembo bistvenih podatkov v vlogi ali v priloženi dokumentaciji je treba v pisni ali elektronski obliki na predpisanem obrazcu prijaviti Arhivu RS praviloma osem dni pred spremembo, vendar najpozneje v petnajstih dneh po spremembi. 

 

Arhiv RS bo prijavljeno spremembo proučil in odločil, če je zaradi nje treba popraviti navedbo v registru. Če bo Arhiv RS izvedel za spremembo pomembnejših podatkov o ponudniku, ponujani opremi ali storitvah ali pomembnejših podatkov v vlogi ali priloženi dokumentaciji, bo po uradni dolžnosti začel postopek iz prejšnjega odstavka in o tem obvestil ponudnika.

 

TAKSE IN DRUGI STROŠKI

 

Za registracijo ponudnika opreme oziroma storitev za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki oziroma spremljevalnih storitev se mora plačati upravna taksa v skladu z Zakonom o upravnih taksah (ZUT) (Ur. l. RS, št. 106/2010 - UPB, 14/2015 - ZUUJFO, 84/2015 - ZZelP-J in 32/2016), in sicer v višini 4,50 € za vlogo ter v višini 18,10 € za odločbo, skupaj 22,60 €.

 

Zgoraj omenjena upravna taksa se lahko plača na račun 01100-1000315637, Model 11, sklic 33413-7111002 (obvezno!).

Arhiv RS bo izstavil potrdilo o plačani upravni taksi samo na zahtevek plačnika takse.

 

Arhiv RS ni zavezanec za plačilo DDV na podlagi 5. točke 5. člena in 13. točke 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 117/2006).

 

Vlagatelj ima zoper odločitev Arhiva RS pravico do pritožbe oziroma ugovora zoper odločbo ali sklep na Ministrstvo za kulturo v petnajstih dneh po prejemu odločitve. V tem primeru mora vlagatelj plačati upravno takso v skladu z Zakonom o upravnih taksah (ZUT) (Ur. l. RS, št. 106/2010 - UPB, 14/2015 - ZUUJFO, 84/2015 - ZZelP-J in 32/2016), in sicer v višini 18,10 €. 

 

 

UPORABNE POVEZAVE:

 

Obrazec: Zahteva za registracijo ponudnika opreme in storitev digitalno hrambo (doc || pdf)

egister potrjenih notranjih pravil

Register potrjenih vzorčnih notranjih pravil 

Oddaja zahtevka preko spleta

Predpisi s področja arhivske dejavnosti v Sloveniji