Skoči na vsebino

STROKOVNI IZPITI NA PODROČJU VARSTVA ARHIVSKEGA GRADIVA

 

Na podlagi Pravilnika o strokovnih izpitih in pridobivanju strokovnih nazivov na področju varstva arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 33/2017 z dne 30.6.2017) deluje pri Arhivu Republike Slovenije Komisija za strokovne izpite na področju varstva arhivskega gradiva. Predsednica je mag. Danijela Juričić Čargo.

 

Strokovni izpiti za področja arhivistika, mikrofilmsko-fotografska dejavnost in informatika na področju varstva arhivskega gradiva se opravljajo dvakrat letno, v spomladanskem in jesenskem roku. Arhiv RS razpiše izpitni rok, ki ga objavi na svojih spletnih straneh. Prijava kandidata je pravočasna, če je arhivu poslana v roku, ki ga ta določi v razpisu izpitnega roka.

 

Kandidat lahko pristopi k opravljanju izpita, če je delo opravil:

 • v rokih, ki so določeni za njegovo stopnjo izobrazbe
 • v pristojnem arhivu (državni arhiv, regionalni arhiv, arhiv samoupravne lokalne skupnosti, cerkveni arhiv) ali v organizaciji, ki opravlja dejavnost na področju varstva arhivskega gradiva (organizacija, ki na osnovi dovoljenja Ministrstva za kulturo opravlja lastno varstvo arhivskega gradiva) in pridobi potrdilo o opravljenem delu, ki ga podpiše in žigosa predstojnik arhiva oz. organizacije, ki opravlja dejavnost na področju arhivske dejavnosti, kjer se je kandidat usposabljal.

 

Program pripravništva/usposabljanja mora biti pripravljen tako, da se kandidat seznani z vsemi nalogami varstva arhivskega gradiva za področje in stopnjo izobrazbe, za katero se usposablja, glede na predmetnik. Kandidat mora izdelati pisno nalogo s področja varstva arhivskega gradiva, ki je v povezavi s področjem strokovnega dela, za katero se je kandidat usposabljal. Pisno nalogo oceni s strani predsednika komisije imenovan ocenjevalec. Uspešno ocenjena naloga je pogoj za pristop k posebnemu delu izpita.

 

Pisna prijava na izpit mora vsebovati naslednje priloge:  

 • osebno ime, datum in kraj rojstva ter naslov stalnega bivališča kandidata;
 • dokazilo o izobrazbi, trenutni zaposlitvi in delovnih izkušnjah;
 • program pripravništva, poročilo mentorja;
 • dnevnik pripravnika (okvirni prikaz poteka izvajanja programa dela);
 • pripravnikovo strokovno nalogo;
 • potrdilo o opravljenem delu;
 • morebitna dokazila o možnih oprostitvah (opravljen izpit ali del izpita).

Prijava: 

 • Prijava k strokovnem izpitu (doc || pdf)

Predmetnik, izpitne vsebine, predpisi in literatura:

 • arhivska dejavnost [srednja] (doc || pdf)
 • arhivska dejavnost [7. raven/SOK] (doc || pdf)
 • arhivska dejavnost [8. raven/SOK)] (doc || pdf)
 • mikrofilmsko-fotografska dejavnost (srednja) (doc || pdf)
 • informatika na področju arhivske dejavnosti [srednja] (doc || pdf)
 • informatika na področju arhivske dejavnosti [7. raven/SOK] (doc || pdf)

Informacije: