Skoči na vsebino

STROKOVNI NAZIVI NA PODROČJU VARSTVA ARHIVSKEGA GRADIVA

Na podlagi Pravilnika o pridobivanju nazivov na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 101/08, 47/10 in 33/17) deluje pri Arhivu Republike Slovenije tudi Komisija za strokovne nazive na področju varstva arhivskega gradiva. Njen predsednik je dr. Bojan Cvelfar.

 

Nazive arhivski tehnik, arhivski sodelavec, arhivist dobijo posamezniki z opravo strokovnega izpita. Druge nazive podeli minister, pristojen za kulturo z odločbo, na podlagi mnenja, ki ga izda komisija. Posameznik, ki želi pridobiti višji naziv, vloži vlogo na Arhiv Republike Slovenije do 15. aprila oz. 15. oktobra. Priložena morajo biti vsa potrdila ter izpolnjeni kriteriji, predpisani v pravilniku:

 

- fotokopija dokazila o doseženi izobrazbi

- fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu

- življenjepis

- dokazila o izpolnjevanju kriterijev za ocenjevanje

- bibliografija objav in praktičnih del (glej Priloga 2: Merila za ocenjevanje strokovnih kompetenc s področja varstva arhivskega gradiva Pravilnika o pridobivanju nazivov na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 101/08, 47/10 in 33/17))

 

Vloga za pridobitev naziva (doc || pdf)