Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NADALJNJI RAZVOJ E-ARH.SI V OBDOBJU 2016-2020

Logotip e-arh.siLogotip ESS

 

 

 

 

 

Dolgoročno ohranjanje elektronskega arhivskega gradiva vključuje prevzem elektronskega arhivskega gradiva od ustvarjalcev, dolgoročno ohranjanje po načelih varne dolgoročne hrambe, kot jih določa tudi Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (dostopnost, uporabnost, celovitost, avtentičnost, trajnost) in zagotavljanje nadaljnje dostopnosti do tega gradiva vključno z možnostjo njegove ponovne uporabe za bodoče uporabnike. Strategija in izvedbeni načrt   e-ARH.si temeljita na dosedanjem delu arhivov in predvidevata šest strateških prednostnih nalog do leta 2020: skrb za elektronsko arhivsko gradivo pri ustvarjalcih in prevzem v e-ARH.si, skrb za dolgoročno ohranjanje elektronskega arhivskega gradiva v e-ARH.si, skrb za nadaljnjo uporabo in povečanje dostopnosti elektronskega arhivskega gradiva, aktivno sodelovanje z drugimi sorodnimi inštitucijami doma in v tujini, podpora strokovnemu razvoju zaposlenih pri ustvarjalcih elektronskega arhivskega gradiva in v arhivih, zagotavljanje kakovosti e-ARH.si v skladu s CAF (Common Assessment Framework) in promocija.

 

Strategija skupaj z izvedbenim načrtom, postavlja okvir za vzpostavitev stabilnega in zaupanja vrednega slovenskega elektronskega arhiva e-ARH.si do leta 2020, s čimer bo omogočena uporaba nacionalne arhivske kulturne dediščine v elektronski obliki.

 

e-ARH.si DANES:

  • je organiziran v skladu s standardom ISO 14721:2003 (OAIS referenčni model) in deluje v SJAS na lastni organizacijski in informacijski infrastrukturi;
  • predstavlja varen, zanesljiv in zakonsko skladen sistem za dolgoročno ohranjanje eAG v neposrednem upravljanju SJAS na treh geografsko oddaljenih lokacijah;
  • ustvarjalcem eAG ponuja programska orodja, ki so razvita na podlagi lastnega znanja in izkušenj ter ponujajo možnost enostavnejše priprave in prenosa izbranih tipov eAG (nestrukturirani zapisi oz. vsebina ene ali več map v datotečnem sistemu, podatkovne zbirke v obliki relacijskih baz, gradivo iz informacijskih sistemov za upravljanje z dokumenti) v e-ARH.si;
  • vsem zainteresiranim uporabnikom ponuja programska orodja za enostavnejši, hitrejši in oddaljen dostop do izbranih tipov eAG.

 

Nadaljnji razvoj e-ARH.si v obdobju 2016–2020:

  • predstavlja uresničitev strategije in izvedbenega načrta razvoja e-ARH.si v obdobju 2016–2020, ki predvidevata nadaljevanje razvoja varnega, dolgoročnega, centraliziranega, standardiziranega in zaupanja vrednega sistema za dolgoročno ohranjanje eAG;
  • se izvaja v okviru projekta e-ARH.si: ESS 2016–2020:

- financiran iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os 11. (Pravna država), izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev, specifični cilj 11.1.3 Izboljšanje upravljanja in večja transparentnost v javni upravi z uvedbo novih orodij metod in interoperabilnih rešitev;

 - vrednost: 4 mio EUR (80% EU, 20 % SLO).

 

Strateške prednostne naloge e-ARH.si 2016 - 2020

 

 

Priprava strokovno-tehničnih navodil (tipskih) kot dela strokovnih navodil za odbiranje, s katerimi arhiv predpiše obseg, postopek in način izročitve eAG ter oblike in nosilce zapisov;

Svetovanje pri uvedbi notranjih pravil za zajem in hrambo eAG vključno s klasifikacijskimi načrti pri ustvarjalcih na področjih, kjer to še ni urejeno;

Soočanje s tveganji pri upravljanju in hrambi eAG pri ustvarjalcih (razvoj metod, navodil, pilotske izvedbe, preverjanje);

Identifikacija, nakup ali razvoj programskih orodij za obvladovanje vseh vrst  eAG za pripravo, kontrolo, popisovanje in prevzem od ustvarjalcev v e-ARH.si;

Programsko orodje za paketno pretvorbo formatov;

Programsko orodje za strojno validacijo eAG.

 

Prilagoditev obstoječih in razvoj novih aplikacijskih programskih orodij sistema e-ARH.si za obvladovanje vseh tipov eAG, vzpostavitev namenske (specifične) infrastrukture ter izvedba pilotskih projektov za preizkus teh orodij;

Standardizacija upravljanja in popisovanja arhivskega gradiva na vseh nivojih s ciljem zagotavljanja temeljnih zahtev zakonodaje vključno s semantično in tehnično povezljivostjo podatkov o arhivskem gradivu;

Digitalizacija in uporaba skupne arhivske dediščine po nekdanji SFRJ na podlagi sporazuma o nasledstvu;

Podatkovna zbirka za hrambo eAG Slovencev v zamejstvu in po svetu;

Digitalizacija prevzetega specifičnega AG v fizični obliki glede na stopnjo ogroženosti in pogostost uporabe;

Prenos v preteklih letih digitaliziranega AG vseh javnih arhivov v e-ARH.si;

Center za digitalizacijo kot integralni del e-ARH.si;

Digitalni filmski arhiv kot integralni del e-ARH.si.

 

Virtualne čitalnice;

Programsko orodje za anonimizacijo z zakonom varovanih podatkov;

Prilagoditev programskih orodij in eAG za omogočanje dostopa do tega gradiva invalidnim osebam.

 

Članstvo v strokovnih združenjih s področja e-arhiviranja;

Sodelovanje v evropskih projektih, financiranih za potrebe digitalizacije arhivskega gradiva in hrambe izvornega eAG;

Sodelovanje z arhivi, knjižnicami, univerzami in raziskovalnimi inštitucijami.

 

 

Programi in izvedba usposabljanj in pridobivanja specifičnih znanj.

 

 

Diseminacija rezultatov projekta (konference, predstavitveni seminarji in drugi promocijski dogodki);

Pridobitev CAF (celovito obvladovanje kakovosti na podlagi modela poslovne odličnosti Evropskega sklada za upravljanje kakovosti EFQM);

Promocijski material.