Skoči na vsebino

DRUGO

JERAJ, Mateja; MELIK, Jelka

Kazenski proces proti Črtomirju Nagodetu in soobtoženim. Študija in prikaz procesa. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije (2015). - 1039 str.

 

MELIK, Jelka

Osnove prava in pravne države za arhiviste / Jelka Melik. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije (2011). - 188 str. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Zbirka Priročniki ; zv. 1).

 

RUSKO-slovenski odnosi v dokumentih (12. stol.- 1914) = Russko-slovenskie otnošenija v dokumentah (XII v. - 1914 g.). - Moskva : Ruska zvezna agencija za arhive, Ruski državni arhiv starih aktov, Institut za slavistiko Ruske akademije znanosti (2010). – (V sodelovanju z Arhivom Republike Slovenije). - 653 str.

 

A. HALLERSTEIN - Liu Songling : the multicultural legacy of Jesuit wisdom and piety at the Qing dynasty court / edited by Mitja Saje. - Maribor : Association for Culture and Education Kibla ; Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2009). - 379 str.

 

ARHIVSKI depoji v Sloveniji / urednica Jedert Vodopivec. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2009). - 392 str.

 

KRANJSKI deželni privilegiji 1338 - 1736,  Predavanje v sklopu "Zgodbe z Ljubljanskega gradu" / Andrej Nared . - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2008). – 12 str.

 

ARHIVSKI predpisi v Republiki Sloveniji / urednik Vladimir Žumer. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2007). - 366 str.

 

POL stoletja : zbornik prispevkov ob 50. obletnici delovanja Centra za konserviranje in restavriranje Arhiva Republike Slovenije, in ob interdisciplinarnem posvetu Svetloba in kulturna dediščina ter katalog ob razstavi / urednica Jedert Vodopivec. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2006). - 163 str.

 

HOW do we visualize culture : representations of culture in the light of etnographic film = Kako vizualiziramo kulturo : reprezentacije kulture v luči etnografskega filma. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2006). - 160 str.

 

ELEKTRONSKI dokumenti : priročnik za arhiviste / pripravil Mednarodni arhivski svet, Komite za dokumente v elektronskem okolju ; prevodi iz angleškega jezika Sonja Jager in Natalija Glažar.  Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2006). - 99 str. 

 

KRIŽNAR, Franc
Zvonimir Ciglič - biti ustvarjalec : razmišljanja skladatelja, dirigenta, pedagoga in častnega doktorja glasbe Zvonimirja Cigliča v razgovorih s Francem Križnarjem. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2006). - 271 str.

MOREQ : model zahtev za upravljanje elektronskih dokumentov : specifikacija MoReq / prevodi iz angleškega jezika Natalija Glažar, Sonja Jager, Olga Pivk. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2005). - 96 str.

 

RAZSTAVLJANJE arhivskega in knjižničnega gradiva ter likovnih del na papirju : standardi materialnega varovanja : zbornik razprav = Exhibiting archival and library material and work of art on paper : standards in preservation : proceedings. – Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije = Archives of the Republic of Slovenija, (2004). – 224 str.

 

SPLOŠNO žensko društvo : 1901-1945 : od dobrih deklet do feministk / urednici Nataša Budna Kodričin Aleksandra Serše. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2003). - 575 str.

 

PREDPISI s področja arhivske dejavnosti v Sloveniji = Regulations governing archival activity in Slovenia / urednica Natalija Glažar. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2001). - 143 str.

 

PRAVO, zgodovina, arhivi 1, Prispevki za zgodovino pravosodja / glavni urednik Jože Žontar. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2000). - 299 str.

 

IFLA načela za hrambo knjižničnega gradiva in za ravnanje z njim = IFLA principles for the care and handling of library material / urednika slovenske izdaje Jedert Vodopivec in Jože Urbanija. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije : Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, (2000). - 122 str.

 

SLOVENSKI film in njegovo varovanje: 30 let Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije / uredniški odbor Lojz Tršan, Vladimir Sunčič, Vladimir Kološa. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1998). - 127 str.

  

SPLOŠNI mednarodni standardi za arhivsko popisovanje. Mednarodni standardi za arhivski zapis o ustvarjalcih arhivskega gradiva: pravnih osebah, fizičnih osebah in družinah / za objavo pripravila in prevedla Olga Pivk. - Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, (1998). - 74 str.

 

PRIROČNIK za strokovno obdelavo arhivskega gradiva pravosodnih organov od srede 18. stoletja do leta 1991. Del 1, Izbor zakonov in predpisov / glavni urednik Brane Kozina. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1997). - 279 str.    

 

KONSERVIRANJE knjig in papirja : zbornik razprav = Book and paper conservation : proceedings / urednici Jedert Vodopivec in Nataša Golob. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1997). - 364 str.     

 

REGISTRATURNI načrt za namestništvo in okrajna glavarstva na Kranjskem / za objavo pripravila in prevedla Olga Pivk. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1996). - 70 str.

 

HANDBÜCHER und Karten zur Verwaltungsstruktur in den Ländern Kärnten, Krain, Küstenland und Steiermark bis zum Jahre 1918 : ein historisch-bibliographischer Führer = Priročniki in karte o organizacijski strukturi v deželah Koroški, Kranjski, Primorju in Štajerskido leta 1918 : zgodovinsko-bibliografski vodnik = Manuali e carte sulle strutture amministrative nelle province di Carinzia, Carniola, Litorale e Stiria fino al 1918 : guida storico-bibliografica / urednik Jože Žontar. - Graz [etc.] : Steiermärkisches Landesarchiv [etc.], (1988). - 375 str.