Skoči na vsebino

PRIROČNIKI IN KARTE O ORGANIZACIJSKI STRUKTURI DO 1918


NAVODILA ZA UPORABO BIBLIOGRAFIJEStani od 208-320


Bibliographie der Handbücher zur

Verwaltungsstruktur

Bibliografija priročnikov o organizacijski strukturi

Bibliografia dei manuali sulla struttura

amministrativa

 

ADELE BRANDI, UGO COVA, VINKO DEMŠAR, PIERPAOLO DORSI, GERNOT FOURNIER,

WILHELM WADL

 

str. 208-232

ALLGEMEINE HANDBÜCHER = SPLOŠNI PRIROČNIKI = REPERTORI GENERALI .....209

Staatshandbücher = Državni priročniki = Repertori statali ......209

Provinzialhandbücher = Deželni priročniki = Repertori provinciali ......213

Verwaltungsstrukturen verschiedener Bereiche in Kalendern, Adreßbüchern, Wegweisern

usw. = Organizacijske strukture različnih področij v koledarjih, adresarjih, vodnikih itd. =

Strutture amministrative dei diversi settori, contenute in calendari, indirizzari,

guide, ecc. ......221


str. 233-258   str. 258-282

HANDBÜCHER FÜR EINZELNE BEREICHE = PRIROČNIKI ZA POSAMEZNA PODROČJA = REPERTORI DI SINGOLI SETTORI .....233

 

Politische Behörden = Upravna oblastva = Autorità politiche ......233
Autonome Behörden = Avtonomna oblastva = Autorità autonome ......237
Gemeindeorgane der Landeshauptstädte = Občinski organi deželnih glavnih mest =
Organi comunali delle capitali provinciali ......238
Polizeibehrden = Policijska oblastva = Autorità di polizia ......239
Finanzbehörden = Finančna oblastva = Autorità finanziarie ......239
Bergbehörden = Rudarska oblastva = Autorità minerarie .....241
Seebehörden = Pomorska oblastva = Autorità marittime ......242
Justizbehörden = Pravosodna oblastva = Autorità giudiziarie ......243
Militar- und Landwehrbehörden = Vojaška oblastva in oblastva za deželno brambo = Autorita militari ed autorità di difesa territoriale .....245
Schulwesen = Šolstvo = Istruzione .....248
Sanitätswesen = Zdravstvo = Sanità .....256
Kirchen = Cerkve = Chiese .....258
Vereinswesen = Društva = Associazioni .....272
Wirtschaft = Gospodarstvo = Economia .....274
Eisenbahn, Schiffahrt, Post, Telegraph und Telephon = Železnica, plovba, pošta,
telegraf in telefon = Ferrovie, navigazione, poste, telegrafi e telefoni ....280


str. 283-292


str. 293-320

LANDESTOPOGRAPHIEN = DEŽELNE TOPOGRAFIJE = TOPOGRAFIE PROVI­NCIALI .....293