Skoči na vsebino

VODNIKI

 

VODNIK po arhivskem gradivu 1. svetovne vojne / uredil Jure Volčjak. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije (etc.), 2017. - 623 str.

 

VODNIK po urbarjih Arhiva Republike Slovenije. Zv. 3, Urbarji Ljubljanske in Novomeške kresije v fonduTerezijanski kataster za Kranjsko. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2013. - 554 str.

 

VODNIK po urbarjih Arhiva Republike Slovenije. Zv. 2, Urbarji v upravnih in rodbinskih fondih ter v delu fonda Terezijanski kataster za Kranjsko / popisali Danijela Juričić Čargo, Lilijana Žnidaršič Golec. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2009). - 374 str.

 

VODNIK po arhivskem gradivu Studia slovenica / pripravila Andreja Klasinc Škofljanec. - 2., dopolnjena izd. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (20062). - 208 str.

 

NAPOLÉON et son administration en Adriatique orientale et dans les Alpes de l'Est 1806-1814: guide des sources = Napoleon i njegova uprava na istočnoj obali Jadrana i na području istočnih Alpa 1806-1814 : arhivski vodič = Napoleon e la sua amministrazione sulla sponda orientale dell'Adriatico e nelle Alpi orientali 1806-1814 : guida alle fonti = Napoleon und seine Verwaltung im östlichen Adria- und Alpenraum 1806-1814 : ein Führer zu den Quellen = Napoleon in njegova uprava ob vzhodnem Jadranu in na ozemlju vzhodnih Alp 1806-1814 : arhivski vodnik = Napoleon i njegova uprava na istočnoj obali Jadrana i na području istočnih Alpa 1806-1814 : vodič kroz arhivsku građu / uredila Josip Kolanović, Janez Šumrada. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2005. - 1078 str.

 

VODNIK po arhivskem gradivu Studia slovenica / pripravila Andreja Klasinc Škofljanec. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2005). - 148 str.

 

VODNIK po urbarjih Arhiva Republike Slovenije. Zv. 1, Urbarji v Zbirki urbarjev in fondih zemljiških gospostev / popisali Danijela Juričić Čargo, Lilijana Žnidaršič Golec. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2005). - 326 str. : ilustr.

 

VODNIK po fondih in zbirkah Arhiva Republike Slovenije / glavni urednik Vladimir Kološa, odgovorni urednik Vladimir Žumer. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 1999. – 3 knjige (680, 520, 464 str.), CD-ROM. 

 

ARHIVSKI fondi in zbirke v arhivih in arhivskih oddelkih v SFRJ, SR Slovenija / glavni in odgovorni urednik Sredoje Lalić. - Beograd : Zveza arhivskih delavcev Jugoslavije, (1984). - Str. 27 - 74.

 

VODNIK po župnijskih arhivih na območju SR Slovenije / uredila Ema Umek in Janez Kos. – Ljubljana : Skupnost arhivov Slovenije, 1975. – 2 zv. (XXII, 750 str). – (Vodniki / Skupnost arhivov Slovenije, zv. 2)

 

VODNIK po matičnih knjigah za območje SR Slovenije / uredila Ema Umek in Janez Kos. – Ljubljana : Skupnost arhivov Slovenije, (1972-1974). – 3 zv. (1379 str.) – (Vodniki / Skupnost arhivov Slovenije; zv. 1), 2 karti

 

VODNIK po arhivih Slovenije., redaktor in urednik Jože Žontar. - Ljubljana : Društvo arhivarjev Slovenije, (1965). - Str. 37 - 70.

 

SPLOŠNI pregled fondov Državnega arhiva LRS / sestavil delovni kolektiv ustanove. - Ljubljana : Državni arhiv LRS, (1960). - 171 str.

 

SPLOŠNI inventar Državnega arhiva LR Slovenije v Ljubljani / objavila Marija Verbič

V: Arhivist 5, št. 1, (1955), Dodatek III. - str. XLVIII - LII.