Skoči na vsebino

ZNANSTVENE MONOGRAFIJE

GOLOB, Nataša

Srednjeveški rokopisi in rokopisni fragmenti : Arhiv Republike Slovenije. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti : Arhiv Republike Slovenije, (2018). - 291 str.

 

ŠUMRADA, Janez, KOPITAR, Adrijan
Kranjski Janezi, Napoleonovi soldati : francoski vojaški nabor v ilirski provinci Kranjski, 1812-1813 = Slovènes, soldats de Napoléon : conscription française dans la province illyrienne de Carniole, 1812-1813. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2018). - 496 str.

 

KOŠIR, Matevž (ur.)

SKRIVNOST lože : zbornik prispevkov z mednarodnega simpozija "Prostozidarstvo v Srednji Evropi", Narodni muzej Slovenije, Ljubljana 11. maj 2017. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije : Arhiv Republike Slovenije, (2018). - 239 str.

 

CVELFAR, Bojan
Srbska pravoslavna cerkev na Slovenskem med svetovnima vojnama. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino : Arhiv Republike Slovenije, (2017). - 554 str.

 

JERAJ, Mateja, MELIK, Jelka

Kazenski proces proti Črtomirju Nagodetu in soobtoženim. Epilog. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije (2017). - 254 str.

 

VODOPIVEC TOMAŽIČ, Jedert (ur.)

Konserviranje knjig in papirja 2. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2016). - 205 str.

 

BIZJAK, Matjaž, ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lilijana (ur.)

Urbarji na Slovenskem skozi stoletja. – Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije (2016).- 247 str.

 

JERAJ, Mateja, MELIK, Jelka

Kazenski proces proti Črtomirju Nagodetu in soobtoženim. Študija in prikaz procesa. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije (2015). - 1039 str.

 

JENUŠ, Gregor, KRIŽNAR, Franc (ur.)

Davorin Jenko : 1835-1914. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije (2015). - 173 str.  

 

NARED, Andrej (ur.)

Arhivi - zakladnice spomina. – Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije (etc.) (2014). - 534 str.

 

KAČIČNIK GABRIČ, Alenka

"To smemo že tako dolgo" : kmečke služnosti in njihova odprava. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, (2014). - 446 str.

 

GAŠPERIČ Primož, OROŽEN ADAMIČ Milan, ŠUMRADA  Janez (sour. Matevž Košir)

Zemljevid Ilirskih provinc iz leta 1812 / Carte des provinces Illyriennes de 1812 / Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, ZRC SAZU (2012). - 114 str.              

 

NARED, Andrej

Dežela - knez - stanovi : oblikovanje kranjskih deželnih stanov in zborov do leta 1518. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, (2009). - 366 str.

 

REZEC  – STIBILJ , Tatjana

Slovenski dokumentarni film : 1945-1958. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2005). - 224 str. : ilustr.

 

JERAJ, Mateja

Slovenke na prehodu v socializem : vloga in položaj ženske v Sloveniji 1945-1953. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2005). - 360 str. : ilustr.

 

KAČIČNIK GABRIČ, Alenka

    O kmečkih dolgovih nekoliko drugače : problem servitutnih pravic na posestvu Snežnik . - Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Arhiv Republike Slovenije, 2004. – 205 str. – (Knjižnica "Kronike" časopisa za slovensko krajevno zgodovino ; zv. 8)

 

ŠMID, Gašper

Uprava Dravske banovine : 1929-1941. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2003). - 148 str.

 

GOMBAČ, Metka

Pokrajinski narodnoosvobodilni odbor za Slovensko Primorje in Trst 1944-1947 : organizacijska shema ljudske oblasti. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2003). - 279 str.

 

ŽONTAR, Jože

Arhivska veda v 20. stoletju. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2003). - 143 str.

 

ZUPANČIČ PUŠAVEC, Nina

Oblike organiziranja gospodarstva na Slovenskem od 1918 do 1941. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2003). - 147 str.

 

GLAŽAR, Natalija

Organizacijsko komuniciranje arhivov - hraniteljev arhivskega gradiva. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2002). - 190 str. 

 

 VODOPIVEC, Jedert

Vezave srednjeveških rokopisov : strukturne prvine in njihov razvoj = Medieval bindings in Slovenia : binding structures on stiff-board manuscripts. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2000). - 562 str.     

 

MELIK, Jelka

V imenu Njegovega Veličanstva Kralja! kazensko sodstvo v jugoslovanski Sloveniji v letih 1930-1941. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (2000). - 163 str.    

 

ČARGO JURIČIĆ, Daniela

Gospodarski razvoj lupoglavskega gospostva v 16. stoletju v luči urbarjev in urbarijalnih zapisov 1523 - 1573 (z objavo urbarjev iz let 1523 in 1573). - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1999). - 322 str.    

 

DORNIK ŠUBELJ, Ljuba

Oddelek za zaščito naroda za Slovenijo / Ljuba Dornik Šubelj. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1999). - 250 str.

 

ŽONTAR, Jože

Struktura uprave in sodstva na Slovenskem od srede 18. stoletja do leta 1848. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1998). - 265 str.

 

TROHA, Nevenka

Politika slovensko-italijanskega bratstva : (Slovansko-italijanska antifašistična unija v coni A Julijske krajine v času od osvoboditve do uveljavitve mirovne pogodbe). - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1998). - 208 str.    

 

KOZINA, Brane

Republiški upravni organi v LRS od 1945 do 1953. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1996). - 223 str.

 

ŽUMER, Vladimir

Valorizacija dokumentarnega gradiva za zgodovino, znanost in kulturo. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1995). - 241 str.   

 

TRŠAN, Lojz

OF v Ljubljani : organiziranost v času italijanske okupacije 1941 - 1943. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1995). - 197 str.

 

JERAJ, Mateja

Slovenski sindikati in socialna politika : 1945 - 1950. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1995). - 229 str.    

 

SERŠE, Aleksandra

Strokovno šolstvo v osrednji Sloveniji do leta 1941 : s posebnim ozirom na obrtno šolstvo na področju Kranjske. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1995). - 132 str.    

 

MELIK, Jelka

Kazensko sodstvo na Slovenskem : 1919 - 1929 : s posebnim ozirom na arhivsko gradivo Deželnega sodišča v Ljubljani. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, (1994). - 123 str.