Skoči na vsebino

EVIDENCA ARHIVSKEGA GRADIVA V TUJINI, KI SE NANAŠA NA SLOVENIJO IN SLOVENCE

Arhiv RS vodi Evidenco arhivskega gradiva v tujini, ki se nanaša na Slovenijo in Slovence na podlagi določb 1. odst. 56. čl. Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, 30/06) in določb 90.čl. Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Ur.l. RS, št. 86/2006). V evidenco poskušamo čim bolj sproti vnesti zaključene celote evidentiranj v različnih državah in arhivih in tudi vsako leto objaviti v publikaciji. 

 

Evidenca do vključno novembra 2018

 

ZAP. ŠTEVILKADATUM VPISANAZIV ARHIVA, KI HRANI GRADIVONAZIV FONDA / ZBIRKE / SIGNATURA OBDOBJE NASTANKA POPISANEGA GRADIVAOBSEG POPISANEGA GRADIVADATUM EVIDENTIRANJAOSEBA, KI JE EVIDENTIRALA POROČILO / POVEZAVAOPOMBE
2018/116. 11. 2018Škofijski arhiv v Celovcu / Diözesenarchiv GurkListine krškega stolnega kapitlja / Urkunden des Gurker Domkapittels  1058 - 194576 kosov25.-28. 11. 2017Jure VolčjakAT-DGK_ARS-Vol 2017 
2018/216. 11. 2018Škofijski arhiv v Trstu / Archivio storico diocesiano di TriesteArchivio della Diocesi di Capodistria, Proto-colli di Geronimo/ Girolamo Rusca (1620–1650); Proto-colli di Geremia Pola (1420–1424)1420 - 1830posamezni zanimivi podatki19.05.2017Lilijana Žnidaršič Golec, Jure VolčjakIT-ADT_ARS-Zni 2017 
2018/319. 11. 2018Nadškofijski arhiv Videm  / Archivio Arcidiocesi di Udine Archivio Arcivescovile Udine (AAU), Archivio della Curia Arcivescovile (ACAU), Acta Curiae; Ordinazioni sacre1448 - 1821  pregled protokolov za buste: 329, 707, 632 15.- 18. 5. 2017Lilijana Žnidaršič Golec,
Jure Volčjak
IT- ASU_ARS-Zni 2017 
2018/419. 11. 2018Štajerski deželni arhiv v Gradcu / Steiermärkisches Landesarchiv, GrazMesto Maribor, Deželna deska I-IV, Franciscejski kataster, Deželno sodišče - zapuščine14.-20. stoletjefragmenti  gradiva iz štirih različnih deželnih desk za Štajersko13. -15. 5. 2017Mojca HorvatAT-LASt_PAM-Hor 2017 
2018/519. 11. 2018Štajerski deželni arhiv  v Gradcu/ Steiermärkisches Landesarchiv, GrazFinanzlandesdirektion, Steuerakten Cillier Kreis – Finančna deželna direkcija, serija Davčni in katas-trski sipisi za okrožje Maribor18.- 19. stoletje12 arhivskih škatel gradiva29. 5.-2. 6. 2017Zdenka Semlič RajhAT-LASt_PAM-Sem 2017 
2018/619. 11. 2018Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár, Budapest – Madžarski nacionalni arhiv – Državni arhiv Budimpešta


K – Igazságügyminisztériumi Levéltár, fondcsoport – Arhiv ministrstva za pravosodje, skupina fondov
Igazságügyminisztérium – Ministrstvo za pravosodje, fond; K 579 – Általános ira-tok, állag –  Splošni spisi, serija; 653. fond Párttörténeti Intézettől (PTI) Vissza-kapott iratok, 1942–1945 – l Spisi, vrnjeni od Inštituta za politično zgodovino, 1942–1945, fond;
K – Belügyminisztériumi Levéltár – Arhiv minis-trstva za zunanje zade-ve, skupina fondov;
Belügyminisztérium – Ministrstvo za notranje zadeve,  fond; K – 149 Rezervált ira-tok (állag) – rezervirani spisi, serija; 651. fond Párttörténeti intézettől (PTI) Vissza-kapott iratok, 1941–1944 – spisi, vrnjeni od inštituta za politično zgodovino, 1941–1944, fond; S – Térképtár –
 Zbirka zemljevidov, skupina fondov;
Kataszteri Gyűjtemény – katastrska zbirka
S – 78 Térképek, 1786–1948, állag – Zemljevidi 1786–1948,m serija; K – Vallás- És közoktatásügyi minisz-tériumi Levéltár – Arhiv ministrstva za verske in šolske zadeve, skupina fondov; Vallás- És közoktatásügyi minisz-térium – Ministrstvo za verske in šolske zadeve, fond;
K – 592 Középiskolák név-, hely- És tárgymutatókönyve; K 1941–1944 –  Srednje šole, imenska, krajevna in predmetna kazala, 1941–1944

 

1786 -1944posamezni dokumenti, združeni dokumenti, pripomočki za uporabo,  delovodniki, katastrski zemljevidi za 4 evidentiranih fondov 24.-28. 7. 2017Gordana Šövegeš LipovšekHU-MNL_PAM-Söv 2017 
2018/720. 11. 2018Inštitut in muzej za vojno zgodovino Budimpešta, Vojni arhiv / Hadtörténeti Intézet és Múzeum Budapest, Hadtörténelmi LevéltárII. 489.
Császár és királyi 48. gyalogezred 1914–1918; halotti anyakönyv / K. u. K. 48. Infanterieregi-ment-kommando; Verlustlisten – Cesar-sko-kraljevi 48. pehot-ni polk 1914–1918; mrliška knjiga
1914 - 1918mrliška matična knjiga17.-20. 10. 2017Gordana Šövegeš LipovšekHU-HIM_PAM-Söv 2017 
2018/820. 11. 2018Štajerski deželni arhiv  v Gradcu/ Steiermärkisches Landesarchiv, GrazOberlandesgericht III., Graz – Višje deželno sodišče III., Gradec1849 - 19792 arhivski škatli; primki ST-Z gradiva29.-31. 5. 2017Boštjan ZajšekAT-LASt_PAM-Zaj 2017 
2018/920. 11. 2018Arhiv Jugoslavije BeogradAJ , 860, Skijaški savez Jugoslavije –   AJ 860, Smučarska zveza
Jugoslavije
1949 - 200633 tehničnih enot ali 313 zapisov5.-9. 6.,11.-15. 12. 2017Borut BatageljRS-AJU_ZAC-Bat 2017 
2018/1020. 11. 2018Štajerski deželni arhiv v Gradcu / Steiermärkisches Landesarchiv, Graz
Steiermärkische Staathalterei, Index IV:  A–Z, 1903-1905  – Štajersko namestništvo,  Index IV:  A–Z, 1903-1905: A – Z Štajersko namestniš-tvo,  Index IV:  A–Z, 1903-1905,
1903 - 19052 knjigi16.-18., 21., 23. 8. 2017Hedvika ZdovcAT-LASt_ZAC-Zdo 2017 
2018/1121. 11. 2018Avstrijski državni arhiv, Dunaj / Österreichische Staatsarchiv, Wien
AT-OeStA/FHKA AHK HFIÖ Misz, (Hoffinanz Innerösterreich) Österreichische Münz und Bergwesen, Innerösterreichische Miszellen 1500-1750  (Notranjeavstrijske dvorne finance in rudarske zadeve) Not-ranjeavstrijska serija varia;
AT-OeStA/FHKA NHK MBW Bücher 1745-1876, Finanzmi-nisteriums und deren nachgeordnete monta-nistische Dienststellen 1745-1876, serija Bücher 1745-1876  – Urad Dvorne komore za rudarske in denarne zadeve, Urad za novč-ne in rudarske
zadeve, serija Knjige
1500 - 17508 indeksov in protokolov, 3 fascikle29. 5.-2. 6. 2017Mira Hodnik, Dunja Mušič, Judita ŠegaAT-Östa_ZAL-Hod 2017 
2018/1222. 11. 2018Avstrijski državni arhiv, Dunaj / Österreichische Staatsarchiv, WienPlemiški arhiv – Adler arhiv16. stol.-1918101 plemiške diplome3.-7. 4., 16.-20. 10. 2017Barbara ŽabotaAT-Östa_ZAL-Zab 2017 
2018/1322. 11. 2018Deutschor-dens-zentralarchiv (DOZA), Wien / Arhiv nemškega viteškega reda, DunajKomende Gross Son-ntag – Komenda Velika Nedelja1580 - 1825posamezni dokumenti 31. 7.-4. 8. 2017Dejan ZadravecAT-DOZA_ZAP-Zad 2017 
2018/1423. 11. 2018Österreichisches Sta-atsarchiv, Kriegsar-chiv, Wien – Avstrijski državni arhiv, Vojni arhiv, DunajInvaliden(hof)kommission und Invalidenhauptamt; Dvorna invalidska komisija in glavni invalidski urad1761 - 17643 tehnične enote ali 16 dokumentov7.-9., 15.-16. 11. 2017Dejan ZadravecAT-Östa_ZAP-Zad 2017 
2017/119. 4. 2017Društva slovenskih izseljencev v Argentiničasopis Svobodna Slovenija, Narodni odbor za Slovenijo, Slovenska ljudska stranka, Hladnikov arhiv, fond Miloš Stare, fond Viktor Sulčić, Slovenska kulturna akcija, Komisija za zbiranje zgodovinskega gradiva, Šolski odsek Zedinjene Slovenije, Slovensko šolstvo v begunskih taboriščih v Italiji in Avstriji, Rimski seznam1941 - 201663 škatel, 5 map17. 10.-1. 11. 2016Danijela Juričić Čargo, Andreja Klasinc ŠkofljanecRA-DSI_ARS-Jur 2016 
2017/219. 4. 2017Škofijski arhiv v Celovcu / Diözesenarchiv GurkListine krškega stolnega kapitlja / Urkunden des Gurker Domkapittels  1216 - 166969 kosov10.-13. 10. 2016Jure VolčjakAT-DGK_ARS-Vol 2016 
2017/319. 4. 2017Arhiv Avstrijske frančiškanske province na Dunaju / Archiv der österreichischen Franziskanerprovinz zum Hl. Bernardin, Wien  Provincia Bosniae Croatiae;
Provincia S. Ladislai;
Provincia Austriae
do začetka 17. stol.  12.-16. 9. 2016Jože ŠkofljanecAT-ÖstFP_ARS-Sko 2016 
2017/419. 4. 2017Avstrijska nacionalna knjižnica na Dunaju / Österreichischen National Bibliothek, Wien Zbirka rokopisov in starih tiskov / Sammlung von Handschriften und alten Drucken14.-18 stol.  12.-16. 9. 2016Jože ŠkofljanecAT-ÖNB_ARS-Sko 2016 
2017/520. 4. 2017Avstrijski državni arhiv, Dunaj / Österreichische Staatsarchiv, WienPlemiški arhiv / Adelsarchiv16. stol. - 191827 plemiških diplom27. -31. 6. 2015Jure VolčjakAT-ÖstA_ARS-Vol 2016 
2017/620. 4. 2017Slovenskih društvo Republike Srbske Triglavarhivsko gradivo slovenskega izseljeniškega  društva Triglav v Banjaluki 1997 - 200478 registratorjev23.-24. 10. 2016Danijela Juričić ČargoBA-DSI_ARS-Jur 2016 
2017/720. 4. 2017Slovenska skupnost TuzlaIizseljeniško gaarhivsko gradivo  Slovenske skupnosti v Tuzli 1993 - 201620 registratorjev, 3 mape18.-20. 5. 2016Danijela Juričić ČargoBA-DSI_ARS-Sko 2016 
2017/820. 4. 2017Slovensko kulturno društvo Istra Puljarhivsko gradivo slovenskega izseljeniškega  društva Istra v Pulju 2001 - 201619 registratorjev12.-13. 6. 2016Danijela Juričić ČargoHR-DSI_ARS-Jur 2016 
2017/921. 4. 2017Pokrajinski arhiv Gorica / Archivo storico provinciale di Gorizia urbarji 16. stol.-184818 urbarjev in spisovno gradivo27.7.2016Danijela Juričić Čargo, Lilijana Žnidaršič Golec IT-ASPG_ARS-Jur 2016 
2017/1021. 4. 2017Škofijski arhiv v Trstu / Archivio storico diocesiano di TriesteArchivio della Diocesi di Capodistria, Congregazione dell'oratorio di San Filippo Neri in Pirano, 1647-1740; Protocolli di Geronimo Contareno (Girolamo Contarini/ Contareni), 1600-1619; Protocolli di Giacomo (Jacopo) Vallaresso, 1482-15031482 - 1797pregled in izpis iz pripomočkov za uporabo navedenega gradiva13. 5., 29. 11. 2016Lilijana Žnidaršič Golec, Jure VolčjakIT-ADT_ARS-Zni 2016 
2017/1121. 4. 2017Nadškofijski arhiv Videm  / Archivio Arcidiocesi di Udine Archivio Arcivescovile Udine (AAU), Archivio della Curia Arcivescovile (ACAU), Acta Curiae; Ordinazioni sacre; Bolle, brevi etc.1402 - 1808  pregled protokolov za buste: 327-329,633-635, 617 9.- 12. 5. 2016Lilijana Žnidaršič Golec,
Jure Volčjak
IT- ASU_ARS-Zni 2016 
2017/1221. 4. 2017Društvo Slovencev Kredarica, Novi Sad
arhivsko gradivo slovenskega izseljeniškega  društva Kredarica v Novem Sadu
1923 - 20152 škatli,
9 registratorjev, 2 mapi, 2 foto albuma

21. -13. 9. 2016
Danijela Juričić Čargo, Andreja Klasinc ŠkofljanecRS- DSI_ARS-Jur 2016 
2017/1321. 4. 2017Deželni arhiv Glasbene matice v Furlaniji, Julijski krajini (DAGMFJK) Trst Glasbena matica; Pevsko in glasbeno društvo; Zveza slovenskih kulturnih društev1923 - 201532 škatel,
3 registratorji

2. -6., 9. -13., 16. -20., 23. -24. 11. in 1. -4.,  7. -11., 14. -18. 12. 2015
Katarina KraševacIT- DAGM_SMK-Kra 2016 
2017/1421. 4. 2017Štajerski deželni arhiv v Gradcu / Steiermärkisches Landesarchiv, GrazGospostvo Štanof, Župnija Ruše, Imenje Slavšina, Srenja Polički Vrh, Imenje Vetrinjski dvor 17.-19. stoletjefragmenti  gradiva iz navedenih gospostev, župnije in imenj13., 15., 20. 5. 2016Mojca HorvatAT-LASt_PAM-Hor 2016a 
2017/1521. 4. 2017Štajerski deželni arhiv  v Gradcu/ Steiermärkisches Landesarchiv, GrazVišje deželno sodišče II., Gradec / Oberlandesgericht II., Graz1941 - 1945personalne mape pravosodnih uslužbencev13., 15., 20. 21. 6. 2016Boštjan ZajšekAT-LASt_PAM-Zaj 2016a 
2017/1624. 4. 2017Štajerski deželni arhiv v Gradcu / Steiermärkisches Landesarchiv, Graz
Štajersko namestništvo,  Index IV:  A–Z, 1900-1902 / Steiermärkische Staathalterei,
1900 – 1902, Index IV: A – Z 
1900 - 19022 knjigi1.-2. 4., 8.-11., 18., 22. 8., 1. 9. 2016Hedvika ZdovcAT-LASt_ZAC-Zdo 2016a 
2017/1724. 4. 2017Benediktinski samostan Šentpavel v Labotski dolini / Benediktinerstift St. Paul im Lavantaal Benediktinerstift St. Paul im Lavantaal 13.-17. stol.urbarji, knjige, posamezni spisi 3.3.2016Mojca HorvatAT-BSt.P_PAM-Hor 2016 
2017/1824. 4. 2017Madžarski nacionalni arhiv – Državni arhiv Budimpešta / Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár, Budapest Arhiv urada predsednika vlade / Miniszterelnökségi Levéltár ; Minister brez listnice, pooblaščen za pripravo pravic do samoodločbe narodov, ki živijo na Madžarskem 1918–1919 / Magyarországon élő nemzetek önrendelkezési joga előkészítésével megbízott miniszter 1918–1919; Odbor za pripravo oz. določitev državne meje 1945–1947 / Az országhatár kijelölésének előkészítésére kiküldött bizottság 1945–1947; Centralna pisarna za določitev meje, Rezervni spisi 1921–1925 / Határmegállapító központi iroda, Rezervált iratok 1921–1925; Centralna pisarna za določitev meje, Splošni spisi 1921–1925 / Határmegállapító központi iroda, Általános iratok 1921–1925 / Spisi Centralne pisarne za določitev meje, prevzeti od predsedstva vlade 1920–1942 / Határmegállapító központi iroda által a miniszterelnökségtől átvett miniszterelnökségi iratok 1920–1942; Madžarska delegacija madžarsko-jugoslovanskega odbora za določitev meje 1921–1925 / Magyar-Jugoszláv határmegállapító bizottság magyar delegációja 1921–1925; Arhiv Ministrstva za vero in izobraževanje / Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumi Levéltár; Arhiv Ministrstva za vero in izobraževanje, Direkcija za šolstvo 1937–1944 / Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumi levéltár, Tanügyigazgatás 1937–1944; Delovodniki strokovnih šol in direkcije za šolstvo 1941–1944 / Szakiskolák és tanügyigazgatás közös segédkönyvei 1918 -1948posamezni dokumenti, združeni dokumenti, pripomočki za uporabo, delovodniki za 8 evidentiranih fondov 25.-29. 7., 10.-14. 10. 2016Gordana Šövegeš LipovšekHU-MNL_PAM-Söv 2016a 
2017/1924. 4. 2017Inštitut in muzej za vojno zgodovino Budimpešta, Vojni arhiv / Hadtörténeti Intézet és Múzeum Budapest, Hadtörténelmi Levéltár Spisi vojaškega pooblaščenca komisije za določitev meje 1921–1925 / Határmegállapító Központ katonai meghatalmazottjának iratai 1921–1925; Madžarsko-kraljevi član komisije za določitev meje s Kraljevino SHS 1921–1924 / Magyar-királyi határmegállapító biztos az S. H. S. határán 1921–1924; Madžarsko-kraljeva divizija svetega Ladislava 1944–1945 / Magyar-királyi Szent László hadosztály 1944–19451921 - 1945združebi dokumenti11.-13. 10 2017Gordana Šövegeš LipovšekHU-HIM_PAM-Söv 2016 
2017/2025. 4. 2017Avstrijski državni arhiv, Dunaj / Österreichische Staatsarchiv, Wien
 Notranjeavstrijske novčne in rudarske zadeve serija dokumentov 1500-1750 / AT-OeStA-FHKA AHK HFIOE MBW, Innerösterreichisches Münz- und Bergwesen 1500-1750; Notranjeavstrijska serija dokumentov, varia 1500-1750 / AT-OeStA/FHKA AHK HFIÖ Misz, Innerösterreichische Miszellen 1500-1750; Dvorne komore za rudarske in denarne zadeve, Urad za novčne in rudarske
zadeve 1745-1876, serija Knjige 1745-1876  / Finanzministeriums und deren nachgeordnete montanistische Dienststellen 1745-1876, serija Bücher 1745-1876 
1500-176512 fasciklov6. -10. 6. 2016Mira Hodnik, Dunja Mušič, Judita ŠegaAT-Östa_ZAL-Hod 2016 
2017/2126. 4. 2017Avstrijski državni arhiv, Dunaj / Österreichische Staatsarchiv, WienPlemiški arhiv / Adler arhiv16. stol.-1918104 plemiške diplome11.-15. 4., 3.-7. 11. 2016Barbara ŽabotaAT-Östa_ZAL-Zab 2016a 
2017/2226. 4. 2017Štajerski deželni arhiv v Gradcu / Steiermärkisches Landesarchiv, GrazRegesti listin / Urkundensammlung1684-1664193 kosov7.-9.., 15.-16. 11. 2016Dejan ZadravecAT-LASt_ZAP-Zad 2016a 
2016/111. 5. 2016Škofijski arhiv v Celovcu / Diözesenarchiv GurkŽupniji sv. Ožbalta in sv. Jerneja na Jeterskem / APA, Seeland/St. Oswald, Seeland/St. Andree  16. - 20. stol. 3 škatle18. -21. 5. 2015Jure VolčjakAT-DGK_ARS-Vol 2015 
2016/211. 5. 2016Avstrijski državni arhiv, Dunaj / Österreichische Staatsarchiv, WienPlemiški arhiv / Adelsarchiv16. stol. - 191827 plemiških diplom27. -31. 6. 2015Jure VolčjakAT-ÖstA_ARS-Vol 2015 
2016/311. 5. 2016Škofijski arhiv Trst / Docesi di Trieste, Archivio diocesano / Archivo storico diocesano di Triesteurbarji tržaškega stolnega kapitlja in kapiteljskih župnij s sedeži na današnjih slovenskih tleh1300 - 1857urbarji, spisi o sporu z župnikom v Trnovem, o župniji Prem, Tomaj, Košana, Povir, Vreme 18.6.2015Lilijana Žnidaršič Golec, Jure VolčjakIT-ADT_ARS-Zni 2015 
2016/411. 5. 2016Nadškofijski arhiv Videm / Archivio diocesano di UdineArchivio Arcivescovile Udine (AAU),  Archivio della Curia Arcivescovile (ACAU),  A parte Imperii; Ordinazioni Sacre, 1587-17411578 - 17414 fascikli15 -17. in 19. 5. 2015Lilijana Žnidaršič Golec, Jure VolčjakIT-AAU_ARS-Zni 2015 
2016/511. 5. 2016Deželni arhiv Glasbene matice v Furlaniji Julijski krajini (DAGMFJK), TrstGlasbena matica; Pevsko in glasbeno društvo; Zveza slovenskih kulturnih društev1923-201532 škatel,
3 registratorji
2. -6., 9. -13., 16. -20., 23. -24. 11. in 1. -4.,  7. -11., 14. -18. 12. 2015Katarina KraševacIT-DAGM_SMK-Kra_2015 
2016/616. 5. 2016Štajerski deželni arhiv, Gradec / Steiermärkisches Landesarchiv,
Graz

 
Laa. A. Antiquum, Gruppe III –Dokumenti deželnega arhiva, antika, III. skupina 
16. -19. stol.5 kartonov, škatel5., 6., 12. in 18. 5. 2015Mojca HorvatAT-LASt_PAM-Hor 2015 
2016/716. 5. 2016Štajerski deželni arhiv, Gradec / Steiermärkisches Landesarchiv, GrazFinančna deželna direkcija, serija davčni spisi za okrožje Celje / Finanzlandes direktion, Steurekten Cillier Kreis18. - 19. stol.14 arhivskih škatel 5., 6., 11., 12., in 18. 5. 2015Zdenka Semlič RajhAT-LASt_PAM-Sem 2015 
2016/816. 5. 2016Madžarski nacionalni arhiv, državni arhiv Budimpešta / Magyar Nemzeti Levéltár Orszagos Levéltar, BudapestArhiv urada predsednika vlade, Razred za narodnosti in manjšine, 1923-1944 / Miniszterelnökségi Levéltár, K 28 Nemzetiségi és kisebbségi osztály 1923-1944 1923 - 1944 10 fasciklov27. -31. 6. 2015Gordana Šövegeš LipovšekHU-MNL_PAM-Söv 2015 
2016/916. 5. 2016Štajerski deželni arhiv, Gradec / Steiermärkisches Landesarchiv, GrazVišje deželno sodiše I., Gradec  / Oberlandesgericht I., Graz20. stol.4 arhivske škatle-111 map 5., 6., 11., 12., in 18. 5. 2015Boštjan ZajšekAT-LASt_PAM-Zaj 2015 
2016/1016. 5. 2016Štajerski deželni arhiv, Gradec / Steiermärkisches Landesarchiv, GrazŠtajersko namestništvo, Index IV: A-Z, 1897-1899 / Steiermärkische Statthalterei, Index  IV: A – Z1897 - 18992 knjigi17., 22., 23., 29., 30. 6., 4. -6., 10. -13., 18., in 20. 8. 2015 Hedvika ZdovcAT-LASt_ZAC-Zdo 2015 
2016/1116. 5. 2016Avstrijski državni arhiv, Dunaj / Österreichische Staatsarchiv, WienInnerösterreichisches Münz- und Bergwesen, 1500-1750 / Notranjeavstrijske novčne in rudarske zadeve;   Innerösterreichische Miszellen 1500-1750 / Notranjeavstrijska serija,  Varia; Akten altes Münz- und Bergwesen I. Abteilung,  1745-1765 / Urad za novčne in rudarske zadeve, oddelek I..; Hofkammer in Münz-und Bergwesen, Akten nach Bergbauregionen und Signaturen  geordnet II. Abteilung, 1765-1804 /Urad  za novčne in rudarske zadeve, dokumenti razvrščeni po rudarskih območjih in  signaturah, oddelek II.; Hofkammer in Münz- und Bergwesen, Akten in numerischen Legung, III. Abteilung 1805-1848 / Urad za novčne in rudarske zadeve, oddelek III.; Akten Montanabteilung des Finanzministerium 1849-1876 / Dokumenti rudarskega oddelka Finančnega ministrstva;   Alter Kommerz, 1748-1769 / Stara trgovina; Kommerz Innerösterreich, Tirol und Vorderösterreich, 1749-1813 / Trgovina Notranje Avstrije, Tirolske in Prednje Avstrije   1500 - 1918pregled 6 fondov v katerem je gradivo o idrijskem rudniku9. -13. 11. 2015Mira Hodnik, Dunja Mušič, Judita ŠegaAT-ÖstA_ZAL-Hod 2015 
2016/1218. 5. 2016Avstrijski državni arhiv, Dunaj / Österreichische Staatsarchiv, WienPlemiški arhiv / Adelsarchiv16. stol. - 1918107 plemiških diplom16. -20. 3. in 5. -9. 10. 2015Barbara ŽabotaAT-ÖstA_ZAL-Zab 2015 
2016/1318. 5. 2016Štajerski deželni arhiv, Gradec / Steiermärkisches Landesarchiv, GrazArchiv Attems, Archiv Dietrichstein, Archiv Hörberg, Archiv Gutenhaag / arhivi plemiških rodbin:  Attems, Dietrichstein, Hörberg, Gutenhaag1515 - 181830 škatel23. -24. in 28. -30. 11. 2016Dejan ZadravecAT-LAst_ZAP-Zad 2015 
2015/16. 11. 2015Škofijski arhiv Trst / Docesi di Trieste, Archivio diocesano / Archivo storico diocesano di Triestepregledovanje pripomočkov za uporabo1406 - 1802pomagala za dve zbirki 16.5.2014Lilijana Žnidaršič Golec, Jure VolčjakIT-ADT_ARS-Zni 2014 
2015/26. 11. 2015Nadškofijski arhiv Videm / Archivio diocesano di UdineArchivio Arcivescovile Udine, Archivio dellaCuria Arcivescovile, Ordinazioni Sacre  1608 - 17292 fascikla, 2 knjigi12 -15. 5. 2014Lilijana Žnidaršič Golec, Jure VolčjakIT-AAU_ARS-Zni 2014 
2015/36. 11. 2015Štajerski deželni arhiv, Gradec / Steiermärkisches Landesarchiv,
Graz

 
Gospoščina Gornja Radgona / A Oberradkersburg, Herschaft
17. -19. stol.5 urbarjev, 44 štiftnih  registrov, 19 gorninskih  registrov, 2 registra tlake, 1 žitni register in 4 registri činžnega žita, vršnika in male pravde6., 7., 8., 12. in 15. 5. 2014Mojca HorvatAT-LASt_PAM-Hor 2014 
2015/46. 11. 2015Štajerski deželni arhiv, Gradec / Steiermärkisches Landesarchiv, GrazFinančna deželna direkcija, serija spisi / Finanzlandes direktion, Aktenreihe18. - 19. stol.13 škatel ter posamezni spisi in dokumenti6. -8., 12. in 15. 5. 2014Zdenka Semlič Rajh,
Boštjan Zajšek
AT-LASt_PAM-Sem 2014 
2015/56. 11. 2015Madžarski nacionalni arhiv, državni arhiv Budimpešta / Magyar Nemzeti Levéltár Orszagos Levéltar, BudapestArhiv ministrstva za vero in izobraževanje / Vallás- és Közoktatási ministériumi levéltar 1837 - 195176 zadev, posameznih spisov in dokumentov
14. -18. 7. 2014
Gordana Šövegeš LipovšekHU-MNL_PAM-Söv 2014 
2015/69. 11. 2015Arhiv Jugoslavije BeogradAJ 71, Ministrstvo za telesno vzgojo Kraljevine Jugoslavije / Ministarstvo fizičkog vaspitanja Kraljevine Jugoslavije1932- 1941 21 fasciklov11. -15. 11., 9. -11 12. 2013 in 17. -21. 11 2014Borut Batagelj RS-AJU_ZAC-Bat 2014združeni sta evidentiranji za leto 2013 in 2014
2015/79. 11. 2015Štajerski deželni arhiv, Gradec / Steiermärkisches Landesarchiv, GrazŠtajersko deželno namestništvo, / Steiermärkische Statthalterei, Index IV, A -Z 1894 - 18962 knjigi8. in 15. 4., 4., 6., 7., 12., 13., 25., 26., 27., in 28. 8., 3. in 9. 9. in 17. 12. 2014Hedvika ZdovcAT-LASt_ZAC-Zdo 2014 
2015/89. 11. 2015Avstrijski državni arhiv,  Hišni, dvorni in državni arhiv, Dunaj / Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien   Notranje avstrijska zbirka, Notranje avstrijski rudnik živega srebra, Idrija / Innerösterreichische Miszellen, Innerösterreische Quecksilber Bergwerke Idria1564 - 18. stol.naročilo kopij spisovnega gradiva in kart, ki se nanašajo na rudnik živega srebra v Idriji (66 kosov)21.10.2014Mira HodnikAT-ÖstA_ZAL-Hod 2014 
20015/99. 11. 2015Avstrijski državni arhiv, Dunaj / Österreichische Staatsarchiv, WienPlemiški arhiv / Adelsarchiv16. stol. - 1918100 plemiških diplom7. -14. 4. in 20. -24. 10. 2014Barbara ŽabotaAT-ÖstA_ZAL-Zab 2014 
2015/109. 11. 2015Štajerski deželni arhiv, Gradec / Steiermärkisches Landesarchiv, GrazPlemiški arhiv rodbine Attems / Adelsarchiv, Archiv Attems1587 - 179925 škatel25. -27. 11. in 1. -2. 12. 2014Dejan ZadravecAT-LAst_ZAP-Zad 2014 
2013/16. 5. 2014Avstrijski državni arhiv, Dunaj / Österreichische Staatsarchiv, WienPolicijski dvorno oblastvo / Inneres, Polizeihofstelle1792 - 1814,
1814 - 1848
2 kartoteki30. 9. -5. 10. 2013Andreja Klasinc ŠkofljanecAT-ÖstA_ARS-Kla 2013 
2013/26. 5. 2014Avstrijski državni arhiv, Dunaj / Österreichische Staatsarchiv, WienPlemiški arhiv / Adelsarchiv, Kabinetsarchiv Leopoldsorden der Eisernen Krone15. stol. - 19185 pomagal-njig, 13 plemiških diplom, 13 škatel, 8 indeksov, 7 protokolov 30. 9. -5. 10. 2013Jure VolčjakAT-ÖstA_ARS-Vol 2013 
2013/36. 5. 2014Štajerski deželni arhiv, Gradec / Steiermärkisches Landesarchiv,
Graz

 
fondi in zbirke, v katerih se hranijo urbarji ali urbarialni registri
1572 - 182614 urbarjev, 49 štiftnih  registrov, 2 gorninsko štiftna registra, 1 register desetine, 1 register male pravde, 1 register dominikalnih dajatev, 1 davčni register23. 4., 13. - 15. 5. 2013Mojca HorvatAT-LASt_PAM-Hor 2013 
2013/46. 5. 2014Štajerski deželni arhiv, Gradec / Steiermärkisches Landesarchiv, GrazFinančna deželna direkcija, serija spisi / Finanzlandes direktion, Aktenreihe18. - 19. stol.18 škatel ter posamezni spisi in dokumenti16. -17., 23. -24.4.,
15. 5. 2013
Zdenka Semlič Rajh,
Boštjan Zajšek
AT-LASt_PAM-Sem 2013 
2013/56. 5. 2014Madžarski nacionalni arhiv, Arhiv Železne županije, Sombotel / Magyar Nemzeti Levéltár, Vas Megyei Levéltar, Szombathely Spisi plemiške generalne skupščine Železne županije – urbarialni popisi 1766-1785 / IV. 1. h Vas Vármegye Nemesi Közgyűlésének  iratai - úrbéri összeírások 1766–1785  1766 - 178515 urbarjev 
25. -29. 11. 2013
Gordana Šövegeš LipovšekHU-SOMB_PAM-Söv 2013 
2013/66. 5. 2014Štajerski deželni arhiv, Gradec / Steiermärkisches Landesarchiv, GrazŠtajersko deželno namestništvo,  IV, A-Z 1891 - 18932 knjigi11., 19. -20. 6., 21. -22., 26. -29. 8., 3. 9., 27. -28. 11., 16. -18. 12. 2013Hedvika ZdovcAT-LASt_ZAC-Zdo 2013 
2013/76. 5. 2014Avstrijski državni arhiv,  Hišni, dvorni in državni arhiv, Dunaj / Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien   XI/1, Stari kabinetni spisi / Alte Kabinettsakten, XI/3, Spisi cesarja Franca / Kaiser Franz Akten, XI/4, Zaupni spisi / Vertrauliche Akten    1523 - 1803, 1751 - 1844, 1744 - 18344 škatle, 6 ovojev ter posamezni spisi in dokumenti 5. -8. 11. 2013Gorazd Stariha, Mitja SadekAT-ÖstA_ZAL-Sta 2013 
2013/86. 5. 2014Bavarski glavni državni arhiv München / Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Münchengradivo o freisinških posestvih na ozemlju današnje Slovenije, listine iz serije Hochstift Literalien Freising, HL-3; HL-3, Rep 53, HL-4,  Spisovno gradivo / Hochstif Freising Amtsbuchserien9. -18. stol., 15. -18. stol., 1500 - 1803,
16. - 18. stol.
posamezni spisi (obračuni)  in dokumenti ter 2532 mikrofilmskih posnetkov15. -17. 10. 2013
Judita Šega,
Mira Hodnik
DE-BHM_ZAL-Seg 2013 
20013/96. 5. 2014Avstrijski državni arhiv, Dunaj / Österreichische Staatsarchiv, WienPlemiški arhiv, Lazarinijeva genaološka zbirka / Adelsarchiv16. stol. - 191838 plemiških diplom15. -19. 4., 14. 10. 2013Barbara ŽabotaAT-ÖstA_ZAL-Zab 2013 
2013/108. 5. 2014Arhiv nemškega viteškega reda, Dunaj / Deutschordenszentralarchiv (DOZA), Wien Komende: Komenda Velika Nedelja / Gross Sonntag;  Komenda Muretinci /Komende Muretinzen1600 - 169814 urbarjev in urbarialnih registrov ter 134 letnih obračunov prihodkov in komend24. -29. 11. 2013Dejan ZadravecAT-DOZA_ZAP-Zad 2013 
2013/118. 5. 2014Avstrijski državni arhiv, Finančni in dvornokomorni arhiv, Dunaj / Österreichische Staatsarchiv, Finanz- und Hofkammerarchiv, WienOpisi državnih posesti / Staatsgüterbeschreibungen 1795 - 180246 opisov štajerskih gospostev in imenj v državni lasti24. -29. 11. 2013Dejan ZadravecAT-ÖstA_ZAP-Zad 2013 
2012/117. 9. 2013Štajerski deželni arhiv Gradec / Steiermärkisches Landesarchiv,
Graz

 
fondi in zbirke, v katerih se hranijo urbarji ali urbarialni registri
16. - 19. stol.6 urbarjev, 7 izvlečkov iz urbarjev, 71 štiftnih, davčnih, žitnih, vinskih ...   registrov ter
posamezni spisi in dokumenti
23. -26., 30. 7.,
13. -14. 8. 2012
Mojca HorvatAT-LASt_PAM-Hor 2012 
2012/217. 9. 2013Štajerski deželni arhiv Gradec / Steiermärkisches Landesarchiv GrazFinančna deželna direkcija, serija spisi / Finanzlandes direktion, Aktenreihe18. - 19. stol.10 škatel ter posamezni spisi in dokumenti23. -26., 30. 2012Zdenka Semlič Rajh,
Boštjan Zajšek
AT-LASt_PAM-Sem 2012 
2012/317. 9. 2013Madžarski nacionalni arhiv Budimpešta / Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest Zunanje ministrstvo, predsedstveni spisi / Külügyminisztérium, Elnöki iratok,
Spisi političnega razreda / Politikai osztály, Spisi pravne službe / Jogi osztály iratai
1910 - 194816 ovojev 
9. -13. 6. 2012
Gordana Šövegeš LipovšekHU-MNL_PAM-Söv 2012 
2012/417. 9. 2013Arhiv Jugoslavije, BeogradMinistrstvo za telesno vzgojo Kraljevine Jugoslavije / Ministarstvo fizičkog vaspitanja Kraljevine Jugoslavije1932 - 194126 škatel1. -5. 10.,
11. -14. 12. 2012
Borut BatageljRS-AJU_ZAC-Bat 2012 
2012/517. 9. 2013Štajerski deželni arhiv Gradec / Steiermärkisches Landesarchiv GrazŠtajersko deželno namestništvo,  Index IV, A-Z  / Steiermärkische Statthalterei, Index IV, A-Z1888 - 18902 knjigi24. -25. 4.,
4., 29. -31. 5.,
13. -14., 20. -22. 8.,
3. -5., 18. 9.,
14. 12. 2012
Hedvika ZdovcAT-LASt_ZAC-Zdo 2012 
2012/617. 9. 2013Štajerski deželni arhiv Gradec / Steiermärkisches Landesarchiv GrazŠtajerska deželna deska III - IV,Glavna knjiga / Landtafel III - IV, Hauptbuch1751 - 18103 knjige25. 4.,
4., 29. -31. 5.,
29. 8.,
3., 6., 18. 9.,
4. 12. 2012
Bojan CvelfarAT-LASt_ZAL-Cve 2012 
2012/719. 9. 2013Bavarski glavni državni arhiv München / Bayerisches Hauptstaatsarchiv Münchengradivo o freisinških posestvih na ozemlju današnje Slovenije, serije listin / Hochstift Freising, Freisinng Urkunden / Freising Hochstifts (Urkunden),
Spisovno gradivo / Freising Hochstifts Literalien (HL), Abschriften der Privilegien der Herschaft Laak 
1306 - 1400,
974 - 1800
20 listin in 20 fasciklov17. -19. 10. 2012Judita Šega,
Mira Hodnik,
Mitja Sadek
DE-BHM_ZAL-Seg 2012nadaljevanje dela, ki je bilo začrtano in se je že izvajalo od leta 1997 dalje
2012/819. 9. 2013Štajerski deželni arhiv Gradec / Steiermärkisches Landesarchiv GrazŠtajerska deželna deska I in II / Steirische  Landtafel,
Terezijanski kataster za Mariborsko okrožje,
Deželno sodišče / Landrecht,
Reprezentanca in komora / Repräsentation und Kammer
1643 - 17954 škatle ter posamezni spisi in dokumenti21., 29. 11. 2012Nina Goznik,
Dejan Zadravec
AT-LASt_ZAP-Goz 2012 
2012/919. 9.2013Arhiv nemškega viteškega reda, Dunaj / Deutschordens-zentralarchiv (DOZA), Wienrokopisi komende Veloka Nedelja / Handschriften Komende Gross Sontag1497 - 184022 urbarjev in 25 žitnih, vinskih, gosjih, gorninskih … registrov8. -12. 10. 2012Dejan ZadravecAT-DOZA_ZAP-Zad 2012 
2011/113.11.2012Avstrijski državni arhiv, Splošni upravni arhiv / Österreichische Staatsarchiv,VerwaltungsarchivPolicijski dvorni urad / Inneres, Polizeihofstelle1792 - 1814,
1813 - 1848
2 kartoteki7. -11. 11. 2011Andreja Klasinc ŠkofljanecAT-ÖstA_ARS-Kla 2011 
2011/213.11.2012Avstrijski državni arhiv / Österreichische StaatsarchivPlemiški arhiv / Adelsarchiv16. stol. - 19185 pomagal, knjig7. -11. 11. 2011Jure VolčjakAT-ÖstA_ARS-Vol 2011 
2011/313.11.2012Nadškofijski arhiv Videm in Arhiv nadškofijske kurije / Archivio Arcidiocesi di Udine in Archivio della Curia Arcivescovile Udineseevidentiranje gradiva škofije Videm, Gestiorum Civilium,
A parta Imperii,
Ordinazioni Sacre  
1500 - 1750/1804,
1505 - 1749
4 fascikli24.-27. 10. 2011Lilijana Žnidaršič Golec, Jure VolčjakIT-AAU_ARS-Zni 2011 
2011/413.11.2012Državni arhiv na Reki / Državni arhiv u Rijecideželni zbor mejne grofije Istre / Zemaljski sabor Markgrofije Istre / Dieta provinciale del Margraviato dell´Istria / Landtag der Markgrafschaft Istrien1861 - 1918arhivski inventar
23.3.2011
Deborah RogoznicaHR-DARI_PAK-Rog 2011 
2011/513.11.2012Državni arhiv Trst / Archivio di Stato di TriesteAST 95, Družinski fond Lonza1915 - 1980 (1366)popis24. 2.,
14. 6. 2011
Deborah RogoznicaIT-AST_PAK-Rog 2011 
2011/613.11.2012Koroški deželni arhiv v Celovcu / Kärntner Landesarchiv Klagenfurtrokopisne knjige gospostva Pliberk / Allgemeine Handschritenreihe in Herschaft Bleiburg15. - 19. stol.8 urbarjev, 24 štiftnih registrov9. - 11. 8. 2011Mojca HorvatAT-KLA_PAM-Hor 2011 
2011/713.11.2012Štajerski deželni arhiv Gradec / Steiermärkisches Landesarchiv,
Graz

 
fondi spodnje štajerskih gospščin in trgov
17. - 19. stol.21 urbarjev, 105 štiftnih in gorninskih  registrov, 1 davčna knjiga ,
posamezni spisi in dokumenti
29. 8. - 1. 9.,
21., 22., 28., 30. 11. 2011
Mojca HorvatAT-LASt_PAM-Hor 2011 
2011/814.11.2012Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches LandesarchivFinančna deželna direkcija, serija spisi / Finanzlandes direktion, Aktenreihe18. - 19. stol.26 škatel ter posamezni spisi in dokumenti16., 24. 25., 29. -31.8.,
1. 9. 2011
Zdenka Semlič Rajh,
Boštjan Zajšek
AT-LASt_PAM-Sem 2011 
20011/914.11.2012Arhiv županije Zala / Zala Megyei Levéltár Zalaegerszegfond VI. 401, Državni gradbeni urad Županije Zala / Zalaegerszegi Állampészeti Hivalat iratai1877 - 195066 škatel 
11. -15. 7.,
1. -2. 12. 2011
Gordana Šövegeš LipovšekHU-ZALA_PAM-Söv 2011 
2011/1014.11.2012Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches LandesarchivŠtajerska deželna deska I, II, Glavna knjiga / Landtafel I, II, Hauptbuch od vložne številke 35 do 38 in 11 do 1313., 17., 25., 31. 1.,
3., 4., 9., 11., 17., 22., 24. 2.,
9. -11., 16. 8. 2011
Bojan CvelfarAT-LASt_ZAC-Cve 2011 
2011/1114.11.2012Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches LandesarchivŠtajersko deželno namestništvo,  IV, A-Z 1885 - 18872 knjigi13., 17., 25., 31. 1.,
3., 4., 9., 11., 17., 22., 24. 2.,
9. -11., 16. 8. 2011
Hedvika ZdovcAT-LASt_ZAC-Zdo 2011 
2011/1215.11.2012Bavarski glavni državni arhiv / Bayerisches Hauptstaatsarchivgradivo freisinških gospostev, ki se nanaša na slovensko ozemlje: istine serije Hochstift Freising, Spisovno gradivo-Hochstif Freising Amtsbuchserien891 - 1400,
15. - 18. stol.
67 listin, 18 fasciklov17. -21. 10, 2011Judita Šega,
Mira Hodnik,
Sonja Anžič-Kemper
DE-BHM_ZAL-Seg 2011nadaljevanje dela, ki je bilo začrtano in se je že izvajalo od leta 1997 dalje
2011/1315.11.2012Avstrijski državni arhiv / Österreichische StaatsarchivSpisi notranjeavstrijskih gosostev / Innerösterreichische Herrschaftsakten1514 - 171521 fasciklov25. -30. 9. 2011Dejan ZadravecAT-ÖstA_ZAP-Zad 2011 
2010/113.7.2012Vatikanski tajni arhiv /
Archivio segreto Vaticano
Beograjska nunciatura    1922 -193928 škatel6.-7. 7. 2000

France M. Dolinar
VA-AsV_ARS-Dol 2010 
2010/213.7.2012Nadškofijski arhiv Videm in Arhiv nadškofijske kurije / Archivio Arcidiocesi di Udine in Archivio della Curia Arcivescovile UdineseNuovi Manoscritti,
A parta Imperii 
1487 - 1494,
1743 - 1749
1 rokopis,
3 registri
11.-12. 5.,  
1. 11. 2010             
Lilijana Žnidaršič Golec, Jure VolčjakIT-AAU_ARS-Zni 2010 
2010/313.7.2012Društva slovenskih izseljencev v Kanadi / Slovenian Canadian Associationarhivsko gradivo kanadsko-slovenskih društev Južnega Ontaria 1971 - 19964 registratorji, 2 CD in 1DVD24. 6.-12. 7. 2010Milica Trebše ŠtolfaCA-DSI_ARS-Tre 2010 
2010/413.7.2012Koroški deželni arhiv  / Kärntner Landesarchiv
fondi koroških gospoščin, mest in trgov
17. - 20. stol.3 zemljiške knjige gospoščin, s prilogami29. -30. 11. 2010Mojca HorvatAT-KLA_PAM-Hor 2010 
2010/513.7.2012
Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv,


fondi spodnje štajerskih gospščin in trgov
 
17. - 19. stol.5 zemljiških knjig gospoščin, s prilogami
31. 5.,
2.. 4., 7. 6. 2010
Mojca HorvatAT-LASt_PAM-Hor 2010 
2010/613.7.2012Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches LandesarchivFinanačna deželna direkcija, serija: Knjige18. - 19. stol.58 zvezkov oz. knjig23. 5.,
2., 4., 7. 6. 2010
Zdenka Semlič Rajh,
Boštjan Zajšek
AT-LASt_PAM-Sem 2010 
2010/613.7.2012Arhiv županije Zala / Zala Megyei Levéltár Zalaegerszegfond IV. 402, Zakonodajni odbor Županije Zala 1900 - 190626 knjig 
31. 5 -4. 6. 2010
Gordana Šövegeš LipovšekHU-ZALA_PAM-Söv 2010 
2010/713.7.2012Arheološki muzej v Čedadu  / Museo archeologico nazionaleKapiteljski arhiv,
Stari mestni arhiv
1176 - 15608 škatel4., 18. 2.,
4. 3.,
2. 9. 2010
Drago TrpinIT-MAN_PANG-Trp 2010 
2010/813.7.2012Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches LandesarchivŠtajerska deželna deska III - IV, II 28 glavnih knjig19., 20., 23., 24., 26., 27., 20. 8.,
2., 3., 23. 9.,
6., 10., 13., 17. 12. 2010
Bojan CvelfarAT-LASt_ZAC-Cve 2010 
2010/913.7.2012Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches LandesarchivŠtajersko deželno namestništvo,  IV, A-Z 1882 - 1884indeks 19., 20., 23., 24., 26., 27., 20. 8.,
2., 3., 23. 9.,
6., 10., 13., 17. 12. 2010
Hedvika ZdovcAT-LASt_ZAC-Zdo 2010 
2010/1013.7.2012Bavarski glavni državni arhiv / Bayerisches Hauptstaatsarchivgradivo freisinških gospostev, ki se nanaša na slovensko ozemlje1500 - 18037 fasciklov7.-11. 6. 2010Judita Šega,
Mira Hodnik,
mag. Mitja Sadek
DE-BHM_ZAL-Seg 2010nadaljevanje dela, ki je bilo začrtano in se je že izvajalo od leta 1997 dalje
2010/1113.7.2012Moravski državni arhiv v Brnu/  Moravsky` zemsky` archiv v Brne      rodbinski arhiv Dietrichstein,
rodbinski arhiv Wenzel-Sterbach,
zbirka načrtov in zemljevidov
1640 - 1856,
1806 - 1861,
1812 - 1941
15 škatel,         9 zemljevidov22. -26. 11. 2010Ivan Fras,                   Damjan LindentalCZ-MZA_ZAP-Fra 2010 
2010/1213.7.2012Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv
rodbinski arhiv Sauer
1630 - 1844izbrani dokumenti11. -15. 1.,
16. -20. 8. 2010
Marija Hernja MastenAT-LASt_ZAP-Her 2010 
2010/1313.7.2012Državni arhiv v Varaždinu  / Državni arhiv u Varaždinu Glavarstvo svobodnega kraljevskega mesta Varaždin,
Zbirka načrtov in zemljevidov,
Krajevni ljudski odbor Trakoščan
1209 - 1850,
1752 - 1995,
1945 - 1952
3 tematska kazali,
inventar, popis,
delovodnik
10., 15. 11.,
9., 13., 27. 12. 2010
Nataša Majerič Kekec, Katja ZupaničHR-DAV_ZAP-Maj 2010 
2009/113.7.2012Vatikanski tajni arhiv /
Archivio segreto Vaticano
Dunajska nunciatura in pregled arhivskih pomagal   1513 -15655 pomagal in 21 fasciklov11.-16. 5. 2009Daniela Juričić Čargo,
France M. Dolinar
VA-AsV_ARS-Jur 2009 
2009/213.7.2012Avstrijski državni arhiv, Splošni upravni arhiv / Österreichische Staatsarchiv,VerwaltungsarchivDvorna pisarna1550 - 15485 popisov in 9 kartonov29. 6. -3. 7. 2009Andreja Klasinc ŠkofljanecAT-ÖstA_ARS-Kla 2009 
2009/313.7.2012Nadškofijski arhiv Videm in Arhiv nadškofijske kurije / Archivio Arcidiocesi di Udine in Archivio della Curia Arcivescovile Udineseevidentiranje gradiva škofije Videm, Gestiorum Civilium,
II A parta Imperii,
III A parte Imperii  
1474 - 1775,
1547 - 1599,
16. - 18. stol.
3 registri12.-23. 6. 2009Lilijana Žnidaršič Golec, Jure VolčjakIT-AAU_ARS-Zni 2009 
2009/413.7.2012Društva slovenskih izseljencev v Kanadi / Slovenian Canadian Associationarhivsko gradivo kanadsko-slovenskih društev Južnega Ontaria 1963 - 19994 registratorji in en popis22. 5.-29. 6. 2009Milica Trebše ŠtolfaCA-DSI_ARS-Tre 2009 
2009/513.7.2012Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv,fondi spodnje štajerskih gospščin in trgov
 
1527 - 1853zemljiške knjige za 7 gospoščin, 9 štiftnih registrov,  10 registrov, 2 zvezka posamezni listi,
posamezni spisi in dokumenti
26 .11.,
9.-10. 10.,
21.-22. 10. 2009
Mojca HorvatAT-LASt_PAM-Hor 2009 
2009/613.7.2012Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches LandesarchivOkrožni gradbeni urad Maribor1850 - 18537 fasciklov20.-24. 2009Zdenka Semlič RajhAT-LASt_PAM-Sem 2009 
2009/713.7.2012Arhiv županije Zala / Zala Megyei Levéltár Zalaegerszegfond IV. 402, Zakonodajni odbor Županije Zala 1907 - 190813 knjig 
20. -24. 4. 2009
Gordana Šövegeš LipovšekHU-ZALA_PAM-Söv 2009 
2009/813.7.2012Arheološki muzej v Čedadu  / Museo archeologico nazionaleKapiteljski arhiv,
Stari mestni arhiv
1277 - 1403.izbrani dokumenti
23. 1. 2009
Drago TrpinIT-MAN_PANG-Trp 2009 
2009/913.7.2012Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches LandesarchivŠtajerska deželna deska III - IV, II od vložne številke 1525 do 162715. -16., 20. 1.,
2., 19. -20., 25., 27., 30. 11, 4., 7., 9., 11. 12. 2009
Bojan CvelfarAT-LASt_ZAC-Cve 2009 
2009/1013.7.2012Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches LandesarchivŠtajersko deželno namestništvo,  IV, A-Z 1879 - 1881indeks15. -16., 20. 1.,
19. -20., 27., 28. 8,          13., 19., 27., 31., 11. 2009
Hedvika ZdovcAT-LASt_ZAC-Zdo 2009 
2009/1113.7.2012Bavarski glavni državni arhiv / Bayerisches Hauptstaatsarchivgradivo freisinških gospostev, ki se nanaša na slovensko ozemlje1497 - 17998 fasciklov24.-29. 5. 2009Sonja Anžič,
Mira Hodnik,
Judita Šega
DE-BHM_ZAL-Anz 2009nadaljevanje dela, ki je bilo začrtano in se je že izvajalo od leta 1997 dalje
2009/1213.7.2012Moravski državni arhiv v Brnu/  Moravsky` zemsky` archiv v Brne      Glavna registratura, rodbinski arhiv Dietrichstein1640 - 185630 škatel20. 8. -4. 9. 2009Ivan Fras,
Damjan Lindental
CZ-MZA_ZAP-Fra 2009 
2009/1313.7.2012Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv
rodbini Leslie in Herberstein
1656 - 1945izbrani dokumenti18.9.2009Marija Hernja MastenAT-LASt_ZAP-Her 2009 
2008/120.2.2012Državni arhiv Velike Britanije / Public Record Officefond zunanjega ministrstva, politična korespondenca po 2. svetovni vojni,
korespondenca britanske ambasade, konzulatov in poslaništev v Jugoslaviji,
vojno ministrstvo, skupina za posebne operacije, ki je med 2. svetovno vojno delovala na slovenskem ozemlju, kopije gradiva nemške, italijanske in japonske vlade 
1922 - 1956,
1919 - 1920,
1942 - 1944.
1949
4 inventarji14.-21. 9. 2008
Mateja Jeraj,
Jelka Melik,
UK-PRO_ARS-Jer 2008 
2008/220.2.2012Vatikanski tajni arhiv /
Archivio segreto Vaticano
Dunajska nunciatura in pregled arhivskih pomagal   1485 - 178519 fasciklov3.-8. 3. 2008
Daniela Juričić Čargo,
France M. Dlinar
VA-AsV_ARS-Jur 2008 
2008/320.2.2012Društva slovenskih izseljencev v Kanadi / Slovenian Canadian Associationarhivsko gradivo kanadsko-slovenskih društev Južnega Ontaria 1963 - 199913 map23. 5.-24. 6. 2008Milica Trebše ŠtolfaCA-DSI_ARS-Tre 2008 
2008/420.2.2012Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv,
Koroški deželni arhiv /
Kärntner Landesarchiv
fondi spodnje štajerskih gospščin in trgov,
Kresijski urad Celovec, Gospoščina Pliberk,
družinski fond Portia 
1647 - 1846,
1753 - 1837,
1571 - 1777
1 urbar, 10 registrov, 1 knjiga, 2 zvezka, 5 inventarjev, posamezni listi,
posamezni listi,
1 urbar, 1 register
8.-10. 1.,
7.-8. 10.,
27.-28. 10. 2008
Mojca HorvatAT-LASt_PAM-Hor 2008 
2008/520.2.2012Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches LandesarchivOkrožni gradbeni urad Maribor1850 - 185310 škatel7.-13. 10.,
5.-7. 11. 2008
Zdenka Semlič RajhAT-LASt_PAM-Sem 2008 
2008/620.2.2012Arhiv županije Zala / Zala Megyei Levéltár Zalaegerszegfond IV. 402, Zakonodajni odbor Županije Zala 1909 - 191639 knjig 
29. 9. -3. 10. 2008
Gordana ŠövegešHU-ZALA_PAM-Söv 2008 
2008/720.2.2012Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches LandesarchivŠtajerska deželna deska III - IV, II od vložne številke 1310 do 152510. 1.,
12. 3.,
17. 3.,
21. 3.,
1. 8.,
4. 8.,
12. -13. 8.,
18. 8.,
20. -22. 8.,
26. -27. 8.,
15. 12. 2008
Bojan CvelfarAT-LASt_ZAC-Cve 2008 
2008/820.2.2012Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches LandesarchivŠtajersko deželno namestništvo,  IV, A-Z 1875 - 1878indeks10. 1.,
12. 3.,
17. 3.,
21. 3.,
1. 8.,
4. 8.,
12. -13. 8.,
18. 8.,
20. -22. 8.,
26. -27. 8.,
15. 12. 2008
Hedvika ZdovcAT-LASt_ZAC-Zdo 2008 
2008/920.2.2012Bavarski glavni državni arhiv / Bayerisches Hauptstaatsarchivgradivo freisinških gospostev, ki se nanaša na slovensko ozemlje1510 - 17493 fascikle26.-30. 5. 2008Sonja Anžič,
Mira Hodnik,
Judita Šega
DE-BHM_ZAL-Anz 2008nadaljevanje dela, ki je bilo začrtano in se je že izvajalo od leta 1997 dalje
2008/1020.2.2012Avstrijski državni arhiv  / Österreichische StaatsarchivVojni arhiv,
Finančni arhiv,
Hišni in dvorni arhiv,
rodbinski fondi
1723 - 1803,
1525 -1713,
1437 - 1760,
1598 - 1826
2 popisa,
5 škatel,
2 repertorija,
posamezni spisi
14.-19. 12. 2008Marija Hernja MastenAT-ÖstA_ZAP-Her 2008 
2008/1120.2.2012Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches LandesarchivStanovski arhiv, stari, skupina II deželni knez,
Rodbina Sauer,
Testamenti Sauer,
Rokopisna zbirka
1528 - 1792,
1690 - 1720,
1535 - 1782,
1820 - 1865
2 škatli,
posamezni spisi,
indeks, karotečno kazalo,
2 rokopisa 
18. -20. 11.,
24. -26. 11. 2008
Marija Hernja MastenAT-LASt_ZAP-Her 2008 
2008/1220.2.2012Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches LandesarchivHistorična zbirka 20. stoletja, A - Z1915 - 1946celotna zbirka18. -20. 11.,
24. -26. 11. 2008
Katja ZupaničAT-LASt_ZAP-Zup 2008 
2007/120.2.2012Avstrijski državni arhiv  / Österreichische StaatsarchivSplošni upravni arhiv, Ministrstvo za kmetijstvo, montanistika,
Ministrstvo za pravosodje
1872 - 1908,
1848 - 1918
1 inventar,
2 inventarja
6.-11. 5. 2007 Suzana Felicijan BratožAT-Östa_ARS-Fel 2007 
2007/220.2.2012Arhiv Masarykove univerze / Arhiv Masarykove univerzeevidenca vpisanih študentov filozofske fakultete v Brnu1929/30 - 1939/4024 matrik10.-15. 6. 2007Branko RadulovičCZ-AMU_ARS-Rad 2007 
2007/320.2.2012Avstrijski državni arhiv  / Österreichische StaatsarchivAltes Kultus,
Adelsarchiv
1396 - 1835,
11. stol.-1884
1 fascikel,
16 ovojev
6.-11. 5. 2007 Jure VolčjakAT-Östa_ARS-Vol 2007 
2007/420.2.2012Nadškofijski arhiv Videm in Arhiv nadškofijske kurije / Archivio Arcidiocesi di Udine in Archivio della Curia Arcivescovile Udineseevidentiranje gradiva škofije Videm, I Acta Curiae,
II A parta Imperii,
III A parte Imperii Carniola Superiore,
Patriarcato d`Aquileia 
1474 - 1775,
1553 - 1555,
1471 - 1730,
1259 - 1880
1 register,
1 register,
1 register,
krajevno in  imensko kazalo, 2 inventarja
2.-3. 7. 2007Lilijana Žnidaršič Golec, Jure VolčjakIT-AAU_ARS-Zni 2007 
2007/520.2.2012Društva slovenskih izseljencev v Kanadi / Slovenian Canadian Associationarhivsko gradivo kanadsko-slovenskih društev Južnega Ontaria 1991 - 20061 mapa, 1 DVD27. 4.-20. 5. 2007Milica Trebše ŠtolfaCA-DSI_ARS-Tre 2007 
2007/620.2.2012Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchivfondi spodnje štajerskih gospščin in trgov 1637 - 19259 knjig, 8 zvezkov, 1 urbar, posamezni listi4.-6. .,
11.-12. 6. 2007
Mojca HorvatAT-LASt_PAM-Hor 2007 
2007/720.2.2012Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches LandesarchivZbirka krajevnih slik,
Zbirka gradbenih načrtov,
Zbirka historičnih slik,
Zbirka gradiva 20. stoletja,
Družina Attems
  23.-25. 4. 2007Zdenka Semlič RajhAT-LASt_PAM-Sem 2007 
2007/820.2.2012Arhiv županije Zala / Zala Megyei Levéltár Zalaegerszegfond IV. 402, Zakonodajni odbor Županije Zala 1917 - 194481 knjig 
15.-19. 10. 2007
Gordana ŠövegešHU-ZALA_PAM-Söv 2007 
2007/920.2.2012Arheološki muzej v Čedadu  / Museo archeologico nazionaleKapiteljski arhiv,
Stari mestni arhiv,
Memorie e note storiche
1380,
1431 - 1550,
70-ta let 18. stol.
urbar,
izbrani dokumenti,
rokopis

13. 12. 2007
Drago TrpinIT-MAN_PANG-Trp 2007 
2007/1020.2.2012Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches LandesarchivŠtajerska deželna deska III - IV, II od vložne številke 903 do 13109. 1.,
21. 3.,
20. 4.,
22. 5.,
20. 11.,
30. 11.,
5. 12.,
7. 12.,
11.-12. 12.,
18. 12.,
21. 12. 2007
Bojan CvelfarAT-LASt_ZAC-Cve 2007 
2007/1120.2.2012Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches LandesarchivŠtajersko deželno namestništvo,  IV, A-Z 1872 - 1874indeks9. 1.,
21. 3.,
20. 4.,
22. 5.,
20. 11.,
30. 11.,
5. 12.,
7. 12.,
11.-12. 12.,
18. 12.,
21. 12. 2007
Hedvika ZdovcAT-LASt_ZAC-Zdo 2007 
2007/1220.2.2012Bavarski glavni državni arhiv / Bayerisches Hauptstaatsarchivgradivo freisinških gospostev, ki se nanaša na slovensko ozemlje1548 - 17872 fascikla21.-25. 5. 2007Sonja Anžič,
Mira Hodnik,
Judita Šega
DE-BHM_ZAL-Anz 2007 
2007/1320.2.2012Avstrijski državni arhiv  / Österreichische Staatsarchivosebnosti A-F: Ferstl-načrti za mestno hišo Ptuj,
Fototeka znanih osebnosti in slovenskih krajev
1681 - 19107 škatel,
3 slike na steklo, inventar
7.3.2007Marija Hernja MastenAT-ÖstA_ZAP-Her 2007 
2007/1420.2.2012Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchivtrg Središče / Markt Polstrau,
Štajerska kmetijska družba,
Rokopisna zbirka
1600 - 1837,
1295 - 1426
1 škatla,
1 škatla,
Grbovna knjiga 3 zvezki 
8. 1.,
12. 4.,
17. 4.,
6. 6.,
13. 8.,
16. 8.,
5.-6. 11. 2007
Marija Hernja MastenAT-LASt_ZAP-Her 2007 
2007/1520.2.2012Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches LandesarchivZbrka kataster,
gospostva,
Deželno namestništvo
1817 - 1832,
1807,
1850 - 1854
3 škatle,
1 škatla,
4 indeksi 
12. 4.,
17. 4.,
6. 6.,
13. 8.,
16. 8.,
5.-6. 11. 2007
Nataša Majerič KekecAT-LASt_ZAP-Maj 2007 
2007/1620.2.2012Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches LandesarchivŠef civilne uprave za Spodnjo Štajersko,
Sternthal 
1941 - 1943,
1946
1 škatla,
1kartoteka
6. 6.,
13. 8.,
5.-6. 11. 2007
Katja ZupaničAT-LASt_ZAP-Zup 2007 
2006/120.2.2012Državni arhiv Velike Britanije / Public Record Officefond zunanjega ministrstva, politična korespondenca (serije dokumentov: FO 371, FO 93, FO 837, FO 916, FO 1004, FO 989, CAB 79/72/18 (mikrofilmi) HW 19 in T 236  1941 - 1965149 popisov20.-27. 11. 2006Jelka Melik,
Mateja Jeraj
UK-PRO_ARS-Mel 2006 
2006/220.2.2012Arhiv Masarykove univerze / Arhiv Masarykove univerzeiskanje podatkov o slovenskih študentih, evidence vpisanih študentov  pravne, naravoslovne in filozofske fakultete1918 - 19359 katalogov, 18 vpisnikov12.-16. 6. 2006Branko Radulovič,
Branko Kozina
CZ-AMU_ARS-Rad 2006 
2006/320.2.2012Glavni arhiv za Indije / Archivio General de IndiasSekcija V "Contratacion", serija 44 "Misiones", podserija 2 "Misiones de Jesuitas", fascikel 5550, podserija 3 »Misiones de varias ordenes religiosas« –  prvi  fascikel 5551, v seriji 13 »Registros de navíos«, podseriji 1 »Registros de ida« –  v fasciklu 1244 register ladje  »Santo Cristo de San Roman«, s katero je leta 1687 v Mehiko odpotoval tudi Marko Kapus; podatki o odpravah slovenskih jezuitskih misionarjev v kolonije1492 - 18704 fascikli, izpis iz elektronske evidence4.-15. 9. 2006Aleksandra MrdavšičES-AGI_ARS-Mrd 2006 
2006/420.2.2012Nadškofijski arhiv Videm in Arhiv nadškofijske kurije / Archivio Arcidiocesi di Udine in Archivio della Curia Arcivescovile Udineseevidentiranje gradiva o slovenskem ozemlju znotraj Oglejskega patriarhata, registre oglejskih generalnih vikarjev iz zadnje četrtine 15. stoletja, stoletje mlajše spise v zvezi z Ljubljano kot sedežem ljubljanskih škofov in gradivo gorenjskega arhidiakonata iz zgodnjega novega veka za vikariate oziroma župnije Kamnik, Nevlje, Zgornji in Spodnji Tuhinj, Komenda, Cerklje na Gorenjskem in Šenčur pri Kranju1475 - 17393 registri7.-8. 8. 2006Lilijana Žnidaršič Golec, Jure VolčjakIT-AAU_ARS-Zni 2006 
2006/520.2.2012Avstrijski državni arhiv  / Österreichische StaatsarchivSplošni upravni arhiv, Ministrstvo za Uk/Bogočastje (Alter Kultus)11. stol.-18491 popis24.-29. 9. 2006 Jure VolčjakAT-Östa_ARS-Vol 2006 
2006/620.2.2012Avstrijski državni arhiv  / Österreichische StaatsarchivSplošni upravni arhiv, Ministrstvo za kmetijstvo, poljedelstvo1860 - 19181 inventar24.-29. 9. 2006 Suzana Felicijan BratožAT-Östa_ARS-Fel 2006 
2006/720.2.2012Arhiv italijanskega ministrstva za zunanje zadeve v Rimu / Archivio afari esteri fond zunanjega ministrstva, gradivo zbrano v seriji "politična zadeve" - Jugoslavija   1945 - 194812 fasciklov16.-21. 10. 2006France M. Dlinar,
Lilijana Vidrih Lavrenčič,
Mateja Jeraj
IT-MAE_ARS-Dol 2006 
2006/820.2.2012Nacionalni arhiv, Pariz / Archives nationales, Parisfond mornarice1690 - 179129 inventarjev9.-19. 10. 2006Vladimir SunčičFR-ANP_ARS-Sun 2006 
2006/920.2.2012Jugoslovanska kinoteka, Beogradt. i. Kraljevski fond1932 - 19403 filmi15.-18. 1. 2006Lojz Tršan,
Tatjana Rezec Stibilj,
Roman Marinko
RS-JKB_ARS-Trs 2006 
2006/1020.2.2012Društva slovenskih izseljencev v Nemčiji Slovensko kulturno prosvetno in športno društvo Slovenija, e. V. Berlin1982 - 20064 škatle, 2 fascikla27. 2.-13. 3. 2006Milica Trebše ŠtolfaDE-DSL_ARS-Tre 2006 
2006/1120.2.2012Društva slovenskih izseljencev v Kanadi / Slovenian Canadian AssociationSlovenski narodni dom Lipa Park, Slovensko kulturno društvo Triglav kanadsko-slovenska društva Južnega Ontaria 2000 - 20061 mapa12.-26. 8. 2006Milica Trebše ŠtolfaCA-DSI_ARS-Tre 2006 
2006/1220.2.2012Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches LandesarchivŠtajerska deželna deska III - IV  od vložne številke 492 do 89425. 4.,
4. 5.,
18.-20. 12.,
22. 12.,
27.-28. 12. 2006
Bojan CvelfarAT-LASt_ZAC-Cve 2006 
2006/1320.2.2012Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches LandesarchivŠtajersko deželno namestništvo,  IV, A-Z 1869 - 1871indeks25. 4.,
4. 5.,
18.-20. 12.,
22. 12.,
27.-28. 12. 2006
Hedvika ZdovcAT-LASt_ZAC-Zdo 2006 
2006/1420.2.2012Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches LandesarchivZbirka gradbenih načrtov, arhitekturni načrti, vodogradnje in cestogradnje za okrožji Maribor in Celje
 
1786 - 1834,11 map8.-19. 5. 2006Zdenka Semlič RajhAT-LASt_PAM-Sem 2006 
2006/1520.2.2012Arhiv županije Zala / Zala Megyei Levéltár Zalaegerszegfond VI, Uprava za gozdove Dolnja Lendava 1898 - 19249 škatel26.-17. 3.,
20.-22. 9. 2006
Gordana ŠövegešHU-ZALA_PAM-Söv 2006 
2006/1620.2.2012Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchivfondi z gradivom: Betnave, Limbuša, Kozjaka, Negovske župnije, Slovenj Gradca in Maribora
 
1588 - 187814 škatel24.-30. 5.,
22. 10.,
27.-28. 10.,
11.-12. 12. 2006
Mojca HorvatAT-LASt_PAM-Hor 2006 
2006/1720.2.2012Avstrijski državni arhiv  / Österreichische StaatsarchivVojni arhiv, Finančni arhiv, Hišni in dvorni arhiv, Rokopisna zbirka1775 - 1778,
1525 - 1713,
1368 - 1674,
1511
8 škatel,
1 škatla,
1 repertorij,
2 kosa
20.-24. 11. 2006Marija Hernja MastenAT-Östa_ZAP-Her 2006 
2006/1820.2.2012Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches LandesarchivDeželno namestništvo 1895 - 19055 škatel, 1 fascikel 6. 6.,
13. 6.,
27. 6.,
18. 6.,
5.-8. 12. 2006 
Marija Hernja MastenAT-LASt_ZAP-Her 2006 
2006/1920.2.2012Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches LandesarchivDeželno namestništvo, Šef civilne uprave za Spodnjo Štajersko 1865 - 1894,
1941 - 1944
7 škatel, 1 fascikel 13. 6.,
27. 6.,
5.-6. 12.,
12. 12. 2006
Nataša Majerič KekecAT-LASt_ZAP-Maj 2006 
2006/2020.2.2012Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches LandesarchivŠef civilne uprave za Spodnjo Štajersko 1941 - 19443 škatle5.-6. 12.,
20. 12. 2006
Katja ZupaničAT-LASt_ZAP-Zup 2006 
2006/2120.2.2012Bavarski glavni državni arhiv / Bayerisches Hauptstaatsarchivgradivo freisinških gospostev, ki se nanaša na slovensko ozemlje1604 - 17852 fascikla29. 5.-2. 6. 2006Sonja Anžič,
Mira Hodnik,
Judita Šega
DE-BHM_ZAL-Anz 2006 
2005/128.12.2011Štajerski deželni arhiv / Steiermärkisches Landesarchivgubernij,
deželno namestništvo,
Štajerska kmetijska družba
1867 - 1907,
1883 - 1895,
1850 - 1853
106 društvenih pravil,
2 društveni pravili,
2 inventarja, 9 indeksov
25.-26. 1.,
1.-2-2. 2.,
29.-30. 3.,
25. 10.,
18. 11. 2005 
Marija Hernja Masten, Nada JurkovičAT-LASt_ZAP-Her 2005 
2005/228.12.2011Državni arhiv Velike Britanije / Public Record Officefond zunanjega ministrstva, politična korespondenca (serije dokumentov: FO 371, FO 53w6, FO 800, FO 930, FO 1063, FO 989, FO 369, FO 924 in War Office WO 204 in WO 202)  1943 - 195335 popisov20.-27. 11. 2005Jelka Melik,
Mateja Jeraj
UK-PRO_ARS-Mel 2005 
2005/328.12.2011Arhiv Masarykove univerze / Arhiv Masarykove univerzeevidence vpisanih študentov  medicinske, naravoslovne in filozofske fakultete1918 - 193811 matrik12.-18. 6. 2005Branko RadulovičCZ-AMU_ARS-Rad 2005 
2005/428.12.2011Glavni arhiv za Indije / Archivio General de IndiasSekcija V "Contratacion", serija 44 "Misiones", podserija 2 "Misiones de Jesuitas", s podatki o odpravah jezuitskih misionarjev v kolonije1620 - 17591 fascikel,
38 map
24. 9.-1. 10. 2005Aleksandra MrdavšičES-AGI_ARS-Mrd 2005 
2005/528.12.2011Nadškofijski arhiv Videm in Arhiv nadškofijske kurije / Archivio Arcidiocesi di Udine in Archivio della Curia Arcivescovile UdineseOglejski patriarhat: A parte imperii,                          Acta curiae1472 - 16404 fascikli,
2 fasc.
4.-5. 7.,
21.-22. 11. 2005
Lilijana Žnidaršič Golec, Jure VolčjakIT-AAU_ARS-Zni 2005 
2005/628.12.2011Društva slovenskih izseljencev v Kanadi / Slovenian Canadian Associationarhivsko gradivo kanadsko-slovenskih društev Južnega Ontaria 1959 - 1962 19. 6.-4. 7. 2005Milica Trebše ŠtolfaCA-DSI_ARS-Tre 2005 
2005/728.12.2011Kinoatelje Gorica  / fond Simonelli1928 - 194130 kolutov14.10.2005Lojz Tršan,
Aleksander Blaznik
IT- KAG_ARS-Ter 2005 
2005/828.12.2011Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches LandesarchivŠtajerska deželna deska 1901III - IV24. 1.,
27. 1.,
5. 4.,
23. 11.,
25. 11.,
30. 11.,
23., 11.,
28. 11,
30. 12. 2005
Bojan CvelfarAT-LASt_ZAC-Cve 2005 
2005/928.12.2011Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches LandesarchivŠtajersko deželno namestništvo,  IV, A-L 1865 - 1868indeks24. 1.,
27. 1.,
5. 4.,
23. 11.,
25. 11.,
30. 11.,
23., 11.,
28., 11.,
30. 12. 2005
Hedvika ZdovcAT-LASt_ZAC-Zdo 2005 
2005/1028.12.2011Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches LandesarchivŠtajersko deželno namestništvo, IV, M-Z1865 - 1868indeks24. 1.,
27. 1.,
5. 4.,
23. 11.,
25. 11.,
30. 11.,
23., 11.,
28., 11.,
30. 12. 2005
Aleksander ŽižekAT-LASt_ZAC-Ziz 2005 
2005/1128.12.2011Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches LandesarchivAlbert Sikora Guelten in Steiermark, B 249/51516 - 1785 4. 1.,
27. 3.,
29. 3.,
5. 4.,
23. 11.,
25. 11., 
23. 11.,
29.-30. 12. 2005
Ivanka Zajc CizeljAT-LASt_ZAC-Zaj 2005 
2005/1228.12.2011Državni arhiv v Vidmu in Nadškofijski arhiv Videm  / Archivio di stato Udine, Archivio Arcidiocesi di Udine in Archivio del Capitolo di Udine Državni Arhiv v Vidmu: Bertolli,
Caimo,
Savorgan,
Archivio Arcidiocesi di Udine in Archivio della Curia Arcivescovile Udinese documenti Canceleria patriacale della chiesa di Aquileia: Fondo a parte imperii,
Archivio del Capitolo di Udine: Miscellanea G. Bini, prepisi dokumentov iz raznih virov,
G. Bini, Documenta Historica, Vol I-. IX, Indici e Regesti, 1996,
G. Bini, Documenta Historica, Vol X-XIX, Indci e Regesti, 2001

13.-17. stol.,
15. stol.- 1897,
14.-19. stol.,
1314 - 1857,
15 - 20 stol.,
4.-18 stol.
 25.-29. 7. 2005Duša Krnel UmekIT- ASU_PAK-Krn 2005 
2005/1328.12.2011Državni arhiv v Trstu / Archivio di stato di Trieste Namestništvo za avstrijsko Primorje v Trstu, 1850 - 1918 predsedniški spisi: zvezek-Registro delle (societa) pratiche italiane-tedesce-slave 1885 - 1919indeks5. - 6. 7. 2005Mirjana Kontestabile RovisIT- AST_PAK-Kon 2005 
2005/1428.12.2011Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches LandesarchivZbirka gradbenih načrtov
 
1835 - 1943,24 map30. 5.-3. 6.,
27. 7.-2. 8.,
17. 10.,
21. 10.
24. 10. 2005
Zdenka Semlič RajhAT-LASt_PAM-Sem 2005 
2005/1528.12.2011Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchivarhivi sodnih uradov, deželni arhiv, arhivi plemiških rodbin: Stubenberg,
Eibiswald,
Eggenberg
1467 - 19186 urbarjev in razni registri,
6 škatel,
1 škatla
30. 5.-3. 6.,
27. 7.-2. 8. 2005
Ivan FrasAT-LASt_PAM-Fra 2005 
2005/1628.12.2011Arhiv županije Zala / Zala Megyei Levéltár Zalaegerszegfond IV, Odbor županije Zala,
fond IV, 259, Častniški sedež županije Zala
1861 - 1899,
1861 - 1899
29 indeksov26.-30. 9. 2005Gordana ŠövegešHU-ZALA_PAM-Söv 2005 
2005/1728.12.2011Državni arhiv v Gorici / Archivio di stato di GoriziaOkrajni civilni komisariat za Gradišče1917 - 19223 škatle, 2 fascikla1. 4.,
18. 4. 2005
Vlasta TulIT- ASG_PANG-Tul 2005 
2005/1828.12.2011Bavarski glavni državni arhiv / Bayerisches Hauptstaatsarchivgradivo freisinških gospostev, ki se nanaša na slovensko ozemlje1529 - 17605 fasciklov, 4 mikrofilmi 6.-10. 6. 2005Sonja Anžič,
Damijan Hančič,
Mira Hodnik,
Judita Šega
DE-BHM_ZAL-Anz 2005 
2004/128.12.2011Državni arhiv Velike Britanije / Public Record Officefond zunanjega  ministrstva, politična korespondenca, Jugoslavija, FO 371  1931 - 194572 popisov21.-28. 11. 2004Jelka Melik,
Mateja Jeraj
UK-PRO_ARS-Mel 2004 
2004/228.12.2011Arhiv Masarykove univerze / Arhiv Masarykove univerzegradivo "literarne pozustalosti Jerneja Kopitarja"1816 - 1966285 vpisov13.-19. 6. 2004Branko Radulovič,
Branko Kozina
CZ-AMU_ARS-Rad 2004 
2004/328.12.2011Glavni arhiv za Indije / Archivio General de IndiasSekcija III "Gobierno" (vlada),
Sekcija V "Contratacion" (blagovna borza)
1524 - 1834,
1503 - 1790
37 map24.-28. 5. 2004Aleksandra MrdavšičES-AGI_ARS-Mrd 2004 
2004/428.12.2011Avstrijski državni arhiv  / Österreichische StaatsarchivVojni arhiv in Upravni arhiv, Zbirka kart in načrtov1721 - 1965245 kart6.-11. 6. 2004 Matevž Košir,
Suzana Felicijan Bratož
AT-Östa_ARS-Kos 2004delno dopolnjen popis Marije Hernje Masten
2004/528.12.2011Avstrijski državni arhiv  / Österreichische StaatsarchivUpravni arhiv, Ministrstvo za trgovino1850 - 1916 20.-24. 12. 2004 Matevž KoširAT-Östa_ARS-Kos1 2004 
2004/628.12.2011Nadškofijski arhiv Videm  / Archivio Arcidiocesi di Udine AAU, Acta Curiae, register za leto 1472, fasc. 324,
"Criminalia" fasc. 325;
ACAU, fasc. 753 in 758
1472 - 1704  1 register,
4 fascikli 
5.- 6. 7.,
15.-16. 11.,
20.-21. 12. 2004
Lilijana Žnidaršič Golec,
Jure Volčjak
IT- AAU_ARS-Zni 2004 
2004/728.12.2011Društva slovenskih izseljencev v Kanadi / Slovenian Canadian Associationarhivsko gradivo kanadsko-slovenskih društev Južnega Ontaria 1964 - 20043 škatle24. 6.-5. 7. 2004Milica Trebše ŠtolfaCA-DSI_ARS-Tre 2004 
2004/828.12.2011Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches LandesarchivAlbert Sikora Guelten in Steiermark, B 249/51516 - 1785 24. 6.,
23. 9.,
12. 10.,
11. 11.,
13. 12.,
20. 12.,
28. 12. 2004
Ivanka Zajc CizeljAT-LASt_ZAC-Zaj 2004 
2004/928.12.2011Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches LandesarchivŠtajersko deželno namestništvo, IV: A - M,
IV, A - L
1861 - 1868,
1865 - 1868
2 indeksa23. 2.,
24. 6.,
23. 9.,
12. 10.,
11. 11.,
13. 12.,
21. 12.,
27. 12.,
28. 12. 2004
Hedvika ZdovcAT-LASt_ZAC-Zdo 2004 
2004/1028.12.2011Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches LandesarchivŠtajersko deželno namestništvo, IV, N - Z,
IV, M - Z
 1861 - 1864,
 1858 - 1860
2 indeksa23. 2.,
24. 6.,
23. 9.,
12. 10.,
11. 11.,
13. 12.,
21. 12.,
27. 12.,
28. 12. 2004
Aleksander ŽižekAT-LASt_ZAC-Ziz 2004 
2004/1128.12.2011Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches LandesarchivZbirka načrtov  1785 - 1913 24. 1.,
27. 1.,
5. 4.,
23. 11.,
25. 11.,
30. 11.,
23. 12.,
28. 12
30. 12. 2005
Bojan CvelfarAT-LASt_ZAC-Cve 2004 
2004/1228.12.2011Državni arhiv v Trstu / Archivio di stato di Trieste Namestništvo za avstrijsko Primorje v Trstu, 1850 - 1918, predsedniški spisi: zvezek-Registro delle (societa) pratiche italiane-tedesce-slave1895 - 1918indeks8. 9.,
19.-20. 11. 2003
Mirjana Kontestabile RovisIT- AST_PAK-Kon 2004gradivo je bilo evidentirano v letu 2003
2004/1328.12.2011Državni arhiv v Reki / Državni arhiv u RijeciIstrski deželni zbor1894 - 19016 knjig22. 10.,
22. 11.,
17.12. 1004
Mirjana Kontestabile RovisHR- DAR_PAK-Kon 2004 
2004/1428.12.2011Državni arhiv v Vidmu in Nadškofijski arhiv Videm  / Archivio di stato Udine, Archivio Arcidiocesi di Udine in Archivio Diocesano di Udine Državni Arhiv v Vidmu: Patriarcato d` Aquileia,
Giurisdizioni feudalli,
Pretura di Cividale,
Ufficio del genio civile,
Tribunale di Tolmezzo, 
Atti dello stato civile Italiano Provincie-Udine, 
Atti dei notai del distrtto di Udine, Catasti Censo provvisorio e Censo stabile, 
Archivi di famiglie e di persone: Barnaba,
Berghinz,
Caimo,
Della Torre,
Della Torre-Torriani,
Florio, 
Gortani Govanni, 
Mantica,
Panigal,
Archivio Sarvognan, Racolte miscellanee: Manoscritti e documenti vari,
Perusini.
Nadškofijski arhiv v Vidnu, Arcivescovile Udinese documenti Canceleria patriacale della chiesa di Aquileia: Fondo a parte imperii,
ACU-Archivio del Capitolo di Udine, L`archivio del Capitolo di Aquileia, kopije prvotnih dokumentov od 46 dalje,
Miscelllanea G. Bini, prepisi dokumentov iz raznih virov 

14.-18. stol.,
15.-19. stol.,
1815 - 1866,
1921 - 1967,
1871 - 1900,
1867 - 1943,
1265 - 19. stol.,
1811 - 1949,
17.-18. stol.,
19.-20. stol.,
15. stol. - 1897,
13.-18. stol.,
1258 - 1830
1306 - 1889
1506 - 1812
16.-18. stol.,
14.-19. stol.,
1314 - 1857,
14.-19. stol.,
13.-19. stol.,
15.-20 stol.,
1420 - 1753,
4.-18. stol.
 22.-26. 9. 2003,
29. 11. - 4. 12. 2004,
25. 7. - 29. 7. 2005
Duša Krnel UmekIT- ASU_PAK-Krn 2004evidentiranje je potekalo od leta 2003 do vključno leta 2005 (ker je publikacija izšla v septebru 2005 je bila lahko objavljeno evidentiranje, ki je bilo opravljeno v juliju istega leta
2004/1528.12.2011Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches LandesarchivZbirka gradiva 20. stoletja, 80 tm (404 AŠ). Bile so popisane posamezne arhivske enote gradiva, ki se nanaša na zgodovino Slovencev na različnih nivojih, glede na pomen gradiva (serija, združen dokument, dokument). Pregledanega in popisanega je bilo 51 škatel gradiva , kar znaša cca 14 %skupne količine fonda
Okrajni šolski sveti, delni popis je nastal ob evidentiranju. Delo ni zaključeno. Do sedaj je bilo popisanega 29 škatel gradiva
20. stol.,
1861 - 1918
80 škatelmaj 2004 (10 dni)Zdenka Semlič RajhAT-LASt_PAM-Sem 2004 
2004/1628.12.2011Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches LandesarchivStaro deželno pravo (različni kraji, osebe stvari), urbar gospoščine Limbuš,
urbar radgonskega mestnega špitala,
urbar urada Šahenturm,
temeljni urbar gospoščine G. Radgona,
temeljna urbarja Bistriškega gradu 

1603 - 1780,
16 stol.,
1678,
1647,
1498,
cca. 1500, 1587
1 register,
6 urbarjev
5.-9. 7. 2004Ivan FrasAT-LASt_PAM-Fra 2004 
2004/1728.12.2011Arhiv županije Zala / Zala Megyei Levéltár Zalaegerszegfond IV. 401, Veliki župan županije Zala,
IV. 252, Odbor županije Zala,
IV. 259, Častniški sedež županije Zala 
1885 - 1950,
1861 - 1899,
1861 - 1899
25 škatel9.-13. 2.,
1.-5. 3. 2004
Gordana ŠövegešHU-ZALA_PAM-Söv 2004Evidentiranje na podlagi vpisanih gesel, abecedno za kraje od Dolina, Mura, Petišovci…
2004/1828.12.2011Državni arhiv v Trstu, Državni arhiv v Gorici / Archivio di stato di Trieste, Archivio di stato di GoriziaONAIRC - Opera nazionale per assistenza all´infanzia delle regioni di confine Commisariato civile per la Venezia Giulia Provveditorato agli studi di Gorizia,
Governatorato della Venezia Giulia, nato Commissariato generale civile per la Venezia Gulia
1919 - 1977,
1918 - 1922
5 škatel9. 4.,
16. 4.,
19. 4.,
17. 5.,
9. 6.,
20. 9. 2004
Vlasta TulIT- AST_PANG-Tul 2004 
2004/1928.12.2011Arhiv italijanskega za zunanje zadeve v Rimu / Archivio afari esteri Archivio storico diplomatico, Affari Politici Jugoslavia1941 - 194512 fasciklov24.-30. 10. 2004Lilijana Vidrih Lavrenčič,
Mateja Jeraj
IT- MAE_PANG-Vid 2004 
2004/2028.12.2011Arheološki muzej v Čedadu  / Museo archeologico nazionaleAntico archivio comunita Lorenzo d`Orlandi1435 - 154318 regestov25. 8.,
3. 11. 2004
Drago TrpinIT- MAN_PANG-Trp 2004 
2004/2128.12.2011Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchivsign. fonda 202085, Landwirtschaftgesellschaft 1819 - 19201 register5.-6. 9.,
3.-4.,
23. 11.
14. 12. 2004 
Marija Hernja MastenAT-LASt_ZAP-Her 2004 
2004/2228.12.2011Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches LandesarchivH.s XXVII 750, Gubernium-Vereines-und Genossenschafts Kataster, sign. pomagala: B 671850 - 190586 društvenih pravil1. 3. 2004Marija Hernja MastenAT-LASt_ZAP-Her1 2004 
2004/2328.12.2011Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches LandesarchivUrkundereihe - listine1508 - 1583135 regestov5.-6. 9.,
3. - 4.,
23. 11.,
14. 12. 2004 
Nada JurkovičAT-LASt_ZAP-Jur 2004arhivska svetovalka Nada Jurkovič je že v pokoju
2004/2428.12.2011Bavarski glavni državni arhiv / Bayerisches HauptstaatsarchivFreising Hochstifts  - Literalien (serija HL - 4)1497 - 17494 fascikli25.-29. 10. 2004Sonja Anžič,
Damijan Hančič,
Mira Hodnik,
Judita Šega
DE-BHM_ZAL-Anz 2004 

 

Evidentiranje v Arhivu Jugoslavije se še ni zaključilo, kljub temu pa smo za objavo pripravili izbor fondov, ki so bili bolj natančno pregledani.  Ta seznam bomo še dopolnjevali.

Izbor evidentiranega gradiva v Arhivu Jugoslavije

ZAP. ŠTEVILKADATUM VPISANAZIV ARHIVA, KI HRANI GRADIVONAZIV FONDA / ZBIRKE / SIGNATURA OBDOBJE NASTANKA POPISANEGA GRADIVAOBSEG POPISANEGA GRADIVADATUM EVIDENTIRANJAOSEBA, KI JE EVIDENTIRALA POROČILO / POVEZAVAOPOMBE
Bgd 2016/1 7. 12. 2016Arhiv Jugoslavije, BeogradAJ 71, Ministrstvo za telesno vzgojo Kraljevine Jugoslavije / Ministarstvo fizičkog vaspitanja Kraljevine Jugoslavije 1932 - 1941 19 škatel, 6 knjig 18. -22. 5. 2016Borut BatageljRS-AJU_ZAC-Bat_2016 
Bgd 2016/2 7. 12. 2016Arhiv Jugoslavije, BeogradAJ 160, Ljudska skupščina, Odbor Zveznega zbora za notranjo politiko / Narodna Skupština, Odbor Saveznog veća za unutrašnju politiku1974 - 1991105 škatel10. -14. 10. 2011., 27. 6. -1. 7. 2011., 20. -24. 5. 2013.,  26. 9. -7. 10. 2016Vesna Gotovina, Jernej KrižajRS-AJU_ARS-Got_2016evidentiranje je potekalo
vzporedno z drugimi
nalogami v okviru sukcesije
Bgd 2016/3 7. 12. 2016Arhiv Jugoslavije, BeogradAJ 136, Ministrstvo za novo osvobojene
kraje FLRJ / Ministarstvo za novoosvobodjene
 krajeve FNRJ 
1948 - 19512 škatli29. -30. 5. 2013Deborah RogoznicaRS-AJU_PAK-Rog_2016 
Bgd 2016/4 7. 12. 2016Arhiv Jugoslavije, BeogradAJ 50, Predsedstvo vlade FLRJ / Predsedništvo Vlade FNRJ1944 - 195334 fasciklov25. -29. 5. 2015Alenka Starman Alič, Jasmina KogovšekRS-AJU_ARS-Sta_2016 
Bgd 2016/5 7. 12. 2016Arhiv Jugoslavije, BeogradAJ 66, Ministrstvo za prosveto Kraljevine Jugoslavije, Splošni oddedlek, Odsek za visoko šolstvo in znanstvene ustanove, Oddelek za srednje šolstvo, Oddelek za osnovno šolstvo / Ministarstvo prosvete Kraljevine Jugoslavije, Opšte odeljenje, Odsek za višu nastavu i naučne ustanove, Odeljenje za srednju nastavu, Odeljenje za osnovnu nastavu 1919 - 194012 fasciklov4. -7. 5., 14. -17. 6. 2010., 16. 20. 5., 13. 17. 6., 10. -14., 24. - 28. 11. 2011Gašper ŠmidRS-AJU_ARS-Smi_2016to je seveda samo eden
izmed fondov, ki sem jih
pregledoval v navedenem času
Bgd 2015/1 11. 11. 2015Arhiv Jugoslavije, BeogradAJ 14,  Ministrstvo za notranje zadeve Kraljevine Jugoslavije / Ministarstvo unutrašnjih poslova Kraljevine Jugoslavije; AJ 803, Predsedništvo SFRJ, Zvezni svet za zaščito ustavne ureditve / Predsedstvo SFRJ, Savezni savet za zaštitu ustavnog poretka; AJ 726, Uprava kaznilnic Požarevac, Sremska Mitrovica, Maribor, predmeti obsojenih komunistov / Uprava kazniona Požarevac, Sremska Mitrovica, Maribor, predmeti osuđenih komunista;  AJ 110, Državna komisija za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njegovih pomagačev / Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača in AJ 103, Begunska  vlada Kraljevine Jugoslavije / Emigrantska vlada Kraljevine Jugoslavije1915 - 1990 9 fasc., 8 škatel, 1 knjiga, 1 kartoteka in posamezne arhivske enote 19. -22. 4. in 31. 5. -3. 6. 2010, 27. -30. 5. 2013 in 8. - 11. 9. 2014 Tadej CankarRS-AJU_ARS-Can 2014zaradi vzporednega evidentiranja v Diplomatskem oz. Vojnem arhivu Republike Srbije je evidentiranje arhivskega gradiva v Arhivu Jugoslavije,  2010-2014  potekalo samo v popoldanskem času, cca dve uri dnevno
Bgd 2015/2 11. 11. 2015Arhiv Jugoslavije, BeogradSvet za strojegradnjo Vlade FLRJ / Savet za mašinogradnju Vlade FNRJ1950 - 195233 fasciklov9. -13. 5. 2011Vesna GotovinaRS-AJU_ARS-Got 2014 
Bgd 2015/3 11. 11. 2015Arhiv Jugoslavije, BeogradAJ 177, Zvezna komisija za nuklearno energijo / Savezna komisija za nuklearnu energiju1952 - 197116 fasciklov28. 6. -2. 7. in 16. -20. 6. 2014Jernej KrižajRS-AJU_ARS-Kri 2014 
Bgd 2015/4 11. 11. 2015Arhiv Jugoslavije, BeogradMinistrstvo za železnice Vlade FLRJ / Ministarstvo železnica Vlade FNRJ1948 - 195113 fasciklov17. -21. 5. 2010 in 16. -20. 6. 2014Maja PovalejRS-AJU_ARS-Pov 2014 
Bgd 2015/5 12. 11. 2015Arhiv Jugoslavije, BeogradAJ 803, Predsedništvo SFRJ, Zvezni svet za zaščito ustavne ureditve / Predsedstvo SFRJ, Savezni savet za zaštitu ustavnog poretka1975 - 199235 fasciklov19. -22. 4. in 31. 5. -3. 6. 2010, 27. -30. 5. 2013 in 8. - 11. 9. 2014 Aida Škoro Babić, Jelka MelikRS-AJU_ARS-Sko 2014zaradi vzporednega evidentiranja v Diplomatskem oz. Vojnem arhivu Republike Srbije je evidentiranje arhivskega gradiva v juniju in juliju 2010 v Arhivu Jugoslavije potekalo samo v popoldanskem času, cca dve uri dnevno
Bgd 2015/6 12. 11. 2015Arhiv Jugoslavije, BeogradAJ 14,  Ministrstvo za notranje zadeve Kraljevine Jugoslavije / Ministarstvo unutrašnjih poslova Kraljevine Jugoslavije1920 - 194016 fasciklov16. -20. 5., 13. - 17. 6. 2010, 10. -14 6. in 24. - 28. 10. 2011 Gašper ŠmidRS-AJU_ARS-Smi 2014 
Bgd 2015/7 12. 11. 2015Arhiv Jugoslavije, BeogradKomisija za agrarno reformo in kolonizacijo Vlade FLRJ / Komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju Vlade FNRJ1946 - 19512 fascikla16.  -20. 6. 2014Žarko ŠtrumblRS-AJU_ARS-Str 2014 
Bgd 2015/8 12. 11. 2015Arhiv Jugoslavije, BeogradAJ 110, Državna komisija za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njegovih pomagačev / Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača1943 - 194812 fasciklov9. -13. 6. 2014Polona Trobec MlakarRS-AJU_ARS-Tro 2014 
Bgd 2015/9 20. 11. 2015Arhiv Jugoslavije, BeogradAJ 507, CK ZKJ, Centralni komite Zveze komunistov Jugoslavije; AJ 836, KMJ, Kancelarija maršala Jugoslavije in AJ 837, KPR, Kabinet predsednika Republike in AJ 544, Kabinet Borisa Kraigherja1946 - 197010 fasciklov, 31 predmetov (zadev), 16 popisnih enot in 24 dokumentov4. -7. 5. 2010 in 16. -20. 5. 2011Mojca Tušar, Anja PauličRS-AJU_ARS-Tus 2014 
Bgd 2010/1 20. 11. 2013Arhiv Jugoslavije, BeogradMinistrstvo za industrijo FLRJ / Ministarstvo industrije FNRJ1878 - 195145 fasciklov17. -21. 5. 2010.,
28. 6. -1. 7. 2011
Vesna GotovinaRS-AJU_ARS-Got 2010 
Bgd 2010/2 20. 11. 2013Arhiv Jugoslavije, BeogradGeneralna direkcija za črno metalurgijo Vlade FLRJ / Generalna direkcija za crnu metalurgiju Vlade FNRJ1945 - 195134 fasciklov12. -16. 4. 2010Jernej KrižajRS-AJU_ARS-Kri 2010 
Bgd 2010/3 20. 11. 2013Arhiv Jugoslavije, BeogradMinistrstvo za težko industrije Vlade FLRJ / Ministarstvo teške industrije Vlade FNRJ1945 - 195140 fasciklov12. -16. 4. 2010Maja PovalejRS-AJU_ARS-Pov 2010 
Bgd 2010/4 20. 11. 2013Arhiv Jugoslavije, BeogradMinistrstvo za gradnje FLRJ / Ministarstvo građevina FNRJ1945 - 195124 fasciklov, 3 knige9. -14. 5. 2010Alenka Starman,
Jasmina Kogovšek
RS-AJU_ARS-Sta 2010 
Bgd 2010/5 20. 11. 2013Arhiv Jugoslavije, BeogradMinistrstvo za elektrogospodarstvo FLRJ / Ministarstvo elektroprivrede FNRJ1947 - 19499 fasciklov28. 6 -2. 7. 2010Žarko ŠtrumblRS-AJU_ARS-Str 2010 

 


Izbor evidentiranega gradiva v Vojnem arhivu Republike Srbije

 

ZAP. ŠTEVILKADATUM VPISAARHIV, KI HRANI GRADIVONAZIV FONDA / ZBIRKE / SIGNATURA OBDOBJE NASTANKA POPISANEGA GRADIVAOBSEG POPISANEGA GRADIVADATUM EVIDENTIRANJAOSEBA, KI JE EVIDENTIRALA POROČILO / POVEZAVAOPOMBE
2018/119. 11. 2018Vojaški arhiv Ministrstva za obrambo Republike Srbije / Vojni arhiv Ministarstva odbrane Republike Srbije (nekdanji: Vojaški arhiv Vojaško-zgodovinskega inštituta SFRJ / Vojni arhiv Vojno-istorijskega instituta SFRJ)Komentar k objavi o evidentiranju v Vojaškem arhivu v Beogradu – – –Matevž KoširRS-KOEV_ARS-Kos 2018 
2018/219. 11. 2018Vojaški arhiv Ministrstva za obrambo Republike Srbije / Vojni arhiv Ministarstva odbrane Republike Srbije (nekdanji: Vojaški arhiv Vojaško-zgodovinskega inštituta SFRJ / Vojni arhiv Vojno-istorijskega instituta SFRJ)Generalni pregled fondov Vojaškega arhiva Ministrstva za obrambo Republike Srbije – – –Tadej Cankar RS-GPFV_ARS-Can 2018 
2018/319. 11. 2018Vojaški arhiv Ministrstva za obrambo Republike Srbije / Vojni arhiv Ministarstva odbrane Republike Srbije (nekdanji: Vojaški arhiv Vojaško-zgodovinskega inštituta SFRJ / Vojni arhiv Vojno-istorijskega instituta SFRJ)Arhiva vojnih sudova, 1945-2004 – Arhiv vojaških sodišč, 1945-20041943-195255 knjig, 44 škatel30 dni: 2013, 2014, 2015 2016, 2017Aida Škoro BabićRS-AVSV_ARS-Ško 2018 
2018/419. 11. 2018Vojaški arhiv Ministrstva za obrambo Republike Srbije / Vojni arhiv Ministarstva odbrane Republike Srbije (nekdanji: Vojaški arhiv Vojaško-zgodovinskega inštituta SFRJ / Vojni arhiv Vojno-istorijskega instituta SFRJ)Jugoslovenska vojska u otadžbini, 1941-1945 – Jugoslovanska vojska v domovini, 1941-1945 (četniki op. G. Š.) 1941-19451 škatla - 6 dokumentov7.-10. 6. 2010Aida Škoro BabićRS-JVUO_ARS-Ško 2018 
2018/520. 11. 2018Vojaški arhiv Ministrstva za obrambo Republike Srbije / Vojni arhiv Ministarstva odbrane Republike Srbije (nekdanji: Vojaški arhiv Vojaško-zgodovinskega inštituta SFRJ / Vojni arhiv Vojno-istorijskega instituta SFRJ)Nemačka okupatorska vojska, 1941-1945 – Nemška okupacijska vojska, 1941-1945 1941-194516 škatel7. 6.-10. 7. 2010Aida Škoro BabićRS-NOVV_ARS-Ško 2018 
2018/620. 11. 2018Vojaški arhiv Ministrstva za obrambo Republike Srbije / Vojni arhiv Ministarstva odbrane Republike Srbije (nekdanji: Vojaški arhiv Vojaško-zgodovinskega inštituta SFRJ / Vojni arhiv Vojno-istorijskega instituta SFRJ)Italijanska okupacijska vojska, 1941-1943 1941-194378 registratorjev4.-9. 6. 2017Tadeja Tominšek ČehulićRS-IOVV_ARS-Tom 2018 
2018/720. 11. 2018Vojaški arhiv Ministrstva za obrambo Republike Srbije / Vojni arhiv Ministarstva odbrane Republike Srbije (nekdanji: Vojaški arhiv Vojaško-zgodovinskega inštituta SFRJ / Vojni arhiv Vojno-istorijskega instituta SFRJ)Fond NOR –  NOVJ »podfond« Glavni štab narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije 1942-19459 škatel6.-20. 6. 2016Polona Trobec Mlakar, Mojca TušarRS-FNOR_ARS-Tro 2018 
2018/821. 11. 2018Vojaški arhiv Ministrstva za obrambo Republike Srbije / Vojni arhiv Ministarstva odbrane Republike Srbije (nekdanji: Vojaški arhiv Vojaško-zgodovinskega inštituta SFRJ / Vojni arhiv Vojno-istorijskega instituta SFRJ)Nemška okupacijska vojska, 1941-1945 1941-19458 škatel5.-9. 6. 2017Tanja ŽoharRS-NOVV_ARS-Žoh 2018 
2018/921. 11. 2018Vojaški arhiv Ministrstva za obrambo Republike Srbije / Vojni arhiv Ministarstva odbrane Republike Srbije (nekdanji: Vojaški arhiv Vojaško-zgodovinskega inštituta SFRJ / Vojni arhiv Vojno-istorijskega instituta SFRJ)VU- 1, Vojna uprava JNA Jugoslovanske Slobodne teritorije Trst Kopar – l Vojaška uprava JLA jugoslo-vanskega Slobodnega ozemlja Trst Koper, 1945-1954;
VU- 2, Sud Vojne uprave Jugoslovanske zone Slobodne  terito-rije Trst – Sodišče vojaške uprave JLA jugoslovanskega Svobodnega ozemlja Trst, 1947-1951  
1945-1954, 1947-195168 škatel27.-31. 5. 2013; 8.-12. 9. 2014; 1.-5. 6. 2015; 6.-10. 6. 2016; 5.-9. 6. 2017 Deborah RogoznicaRS-VU12_PAK-Rog 2018 
2018/1021. 11. 2018Vojaški arhiv Ministrstva za obrambo Republike Srbije / Vojni arhiv Ministarstva odbrane Republike Srbije (nekdanji: Vojaški arhiv Vojaško-zgodovinskega inštituta SFRJ / Vojni arhiv Vojno-istorijskega instituta SFRJ)SK -1, Opunomoćstvo CK KPJ za JA, 1949-1968 –  Pooblaščenstvo CK KPJ za JA, 1949-1968 1949- 196826 škatel8.-12. 9. 2014Deborah RogoznicaRS-OCKK_PAK-Rog 2018 
2018/1124. 11. 2018Vojaški arhiv Ministrstva za obrambo Republike Srbije / Vojni arhiv Ministarstva odbrane Republike Srbije (nekdanji: Vojaški arhiv Vojaško-zgodovinskega inštituta SFRJ / Vojni arhiv Vojno-istorijskega instituta SFRJ)Vojni sudovi, 1945-1947 – Vojaška sodišča, 1945-194719452 škatli1.-5. 6. 2015Deborah RogoznicaRS-VSVA_PAK-Rog 2018 
2018/1224. 11. 2018Vojaški arhiv Ministrstva za obrambo Republike Srbije / Vojni arhiv Ministarstva odbrane Republike Srbije (nekdanji: Vojaški arhiv Vojaško-zgodovinskega inštituta SFRJ / Vojni arhiv Vojno-istorijskega instituta SFRJ)
NOR-33 t. e. 313/A- Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije od 1941 godine do 1945 godine – Narodnoosvobodilna vojska Jugoslavije od leta 1941 do 1945 
19451 škatla
6.-10. 6. 2016; 5.-9. 6. 2017
Deborah RogoznicaRS-NOR4_PAK-Rog 2018 
2018/1329. 11. 2018Vojaški arhiv Ministrstva za obrambo Republike Srbije / Vojni arhiv Ministarstva odbrane Republike Srbije (nekdanji: Vojaški arhiv Vojaško-zgodovinskega inštituta SFRJ / Vojni arhiv Vojno-istorijskega instituta SFRJ)Fond GŠ-8: General štab-morna-rica, 1945-1960 – General štab-mornarice, 1945-1960 1941-1945 5.-9. 6. 2017Deborah RogoznicaRS-GŠMV_PAK-Rog 2018 

Evidenca arhivskega gradiva v tujini: društva in organizacije Slovencev po svetu

 

ZAP. ŠTEVILKADATUM VPISANAZIV ARHIVA, KI HRANI GRADIVONAZIV FONDA / ZBIRKE / SIGNATURA OBDOBJE NASTANKA POPISANEGA GRADIVAOBSEG POPISANEGA GRADIVADATUM EVIDENTIRANJAOSEBA, KI JE EVIDENTIRALA POROČILO / POVEZAVAOPOMBE
2018/114. 11. 2018
Slovensko-avstralski družabni in
športni klub Jadran, Diggers Rest, 35 Duncan Line, Diggers Rest
3427, VIC., Avstralija
Slovensko-avstralski družabni in
športni klub Jadran,
1971-201734 albumov, 26 registratorjev; 3 t. m.23.11.2017Danijela Juričić Čargo, Andreja Klasinc ŠkofljanecAU-SADŠ_ARS-Jur 2017 
2018/214. 11. 2018
Avstralsko-slovensko kulturno in športno društvo Ivan Cankar
Geelong, 100 Asher Rd.Lovely Banks, Geelong 3221, VIC,
Avstralija
Avstralsko-slovensko kulturno in športno društvo Ivan Cankar
Geelong, 
1955-201724 škatel, 9 map s fotografijami, 12 načrtov21.11.2017Danijela Juričić Čargo, Andreja Klasinc ŠkofljanecAU-ASKŠ_ARS-Jur 2017 
2018/314. 11. 2018
Slovensko društvo Melbourne,
SMD Eltham, 82 Ingrams Road, Research (Eltham) VIC 3095,
Avstralija
Slovensko društvo Melbourne1950-201760 škatel; 9 t.m. in 26 škatel knjižničnega gradiva 19.11.2017Danijela Juričić Čargo, Andreja Klasinc ŠkofljanecAU-SDME_ARS-Jur 2017 
2018/414. 11. 2018
Slovensko društvo Planica Springvale, 11 Soden Rd. Bangholme, 3175 Vic., Avstralija
Slovensko društvo Planica Springvale1972-20179 škatel, 3 albimi; 1,5 t.m.18.11.2017Danijela Juričić Čargo, Andreja Klasinc ŠkofljanecAU-SDPS_ARS-Jur 2017 
2018/514. 11. 2018
Zgodovinski arhiv za slovenske
Avstralce (HASA NSW Inc.), 311
Merrylands Rd., Merrylands NSW 2160, Avstralija
Slovensko društvo Sydney1957-200615 škatel; 2,1 t.m.13., 14., 16., 17. 11. 2017Danijela Juričić Čargo, Andreja Klasinc ŠkofljanecAU-SDSA_ARS-Jur 2017 
2018/615. 11. 2018Zgodovinski arhiv za slovenske
Avstralce (HASA NSW Inc.), 311
Merrylands Rd., Merrylands NSW 2160, Avstralija

Sydney, Slovenski klub Triglav St. John’s Park
1970-2016 .24 škatel; 3,3 t.m.13., 14., 16., 17. 11. 2017Danijela Juričić Čargo, Andreja Klasinc ŠkofljanecAU-SKTS_ARS-Jur 2017 
2018/715. 11. 2018Zgodovinski arhiv za slovenske
Avstralce (HASA NSW Inc.), 311
Merrylands Rd., Merrylands NSW 2160, Avstralija

Avstralsko-slovensko društvo Tivoli Newcastle
1958-20053 škatle; 0,45 t.m.13., 14., 16., 17. 11. 2017Danijela Juričić Čargo, Andreja Klasinc ŠkofljanecAU-ASDT_ARS-Jur 2017 
2018/815. 11. 2018Zgodovinski arhiv za slovenske
Avstralce (HASA NSW Inc.), 311
Merrylands Rd., Merrylands NSW 2160, Avstralija

Slovenski klub Planinka Brisbane
1955-20071 škatla; 0,15 t.m.13., 14., 16., 17. 11. 2017Danijela Juričić Čargo, Andreja Klasinc ŠkofljanecAU-SKPB_ARS-Jur 2017 
2018/915. 11. 2018Zgodovinski arhiv za slovenske
Avstralce (HASA NSW Inc.), 311
Merrylands Rd., Merrylands NSW 2160, Avstralija

Slovensko-avstralski literarno umetniški krožek
1984-20001 škatla; 0,15 t.m.13., 14., 16., 17. 11. 2017Danijela Juričić Čargo, Andreja Klasinc ŠkofljanecAU-SALU_ARS-Jur 2017 
2018/1015. 11. 2018Zgodovinski arhiv za slovenske
Avstralce (HASA NSW Inc.), 311
Merrylands Rd., Merrylands NSW 2160, Avstralija

Slovenski šolski odbor 
1975-20043 škatle; 0,4 t.m.13., 14., 16., 17. 11. 2017Danijela Juričić Čargo, Andreja Klasinc ŠkofljanecAU-SŠOA_ARS-Jur 2017 
2018/1115. 11. 2018Zgodovinski arhiv za slovenske
Avstralce (HASA NSW Inc.), 311
Merrylands Rd., Merrylands NSW 2160, Avstralija
 Slomškova šola1960-20041 škatla; 0,15 t.m.13., 14., 16., 17. 11. 2017Danijela Juričić Čargo, Andreja Klasinc ŠkofljanecAU-SLŠA_ARS-Jur 2017 
2018/1215. 11. 2018
Slovensko-avstralski klub Planica
Wollongong, 136-140 Princes Highway Figtree NSW 2525, Avstralija
Slovensko-avstralski klub Planica
Wollongong
1983-201721 registratorjev, 250 avio kaset; 3,5 t. m.15.11.2017Danijela Juričić Čargo, Andreja Klasinc ŠkofljanecAU-SAKP_ARS-Jur 2017 
2018/1316. 11. 2018
Slovensko kulturno društvo Cankar, Radnička b. b., Sarajevo, Bosna in Hercegovina
Slovensko kulturno društvo Cankar, Sarajevo1911-201747 škatel, 17 registratorjev, 2 knjigi; 6,5 t.m.8.-11. 6. 2017Danijela Juričić Čargo, Andreja Klasinc ŠkofljanecBA-SKDC_ARS-Jur 2017 
2018/1416. 11. 2018
Slovensko kulturno prosvetno društvo Sava, Sontraer Str.3, 60386 Frankfurt na Majni, Nemčija
Slovensko kulturno prosvetno društvo Sava Frankfurt 1972-201524 škatel; 2,6 t.m.in 2308 datotek, 4 GB (za čas 2012-2017)4.-6. 9. 2017Danijela Juričić Čargo, Andreja Klasinc ŠkofljanecDE-SKPD_ARS-Jur 2017 
2018/1516. 11. 2018

Slovenian Union of America, 431
N. Chicago St., Joliet, Illinois 60432, ZDA
Slovenska ženska zveza Amerike, Joliet, Illinois1926-201425 predalčnikov, 25 arhivskih škatel, 61 škatel, 12 fasciklov, 2 omari; 210 t. m.1.-7. 11. 2017Alenka Starman Alič, Maja PovalejUS-SŽZA_ARS-Sta 2017 
2018/1619. 11. 2018
KSKJ Life, American Slovenian Catholic Union, 2439 Glenwood Ave., Joliet, Illinois 60435

Kranjska Slovenska Katoliška Jednota
/K.S.K.J/., Joliet, Illinois
1894-2017140 t.m.5.10.2017Alenka Starman Alič, Maja PovalejUS-KSKJ_ARS-Sta 2017 
2018/1719. 11. 2018

Slovenski katoliški in kulturni
center, 14230 Main St., Lemont, Illinois 60439
Slovenski katoliški in kulturni
center Lemont 
1898-201723 škatel, 18 predalčnikov, 1 omara; 10 t.m.4.10.2017Alenka Starman Alič, Maja PovalejUS-SKKC_ARS-Sta 2017 
2018/1819. 11. 2018Slovenska Pristava, 1024 Brandt Street, Harpersfield, Cleveland, OhioSlovenska Pristava Cleveland 1961-20157 škatel, 12 rol, 12 map, 2 predalčnika s 4 predali; 13 t.m.9.10.2017Alenka Starman Alič, Maja PovalejUS-SPCO_ARS-Sta 2017 
2018/1920. 11. 2018
Church of St. Mary of the Assumption, St. Mary’s Collinwood, 15519 Holmes Ave., Cleveland, Ohio
Župnija Sv. Marije Vnebovzete Cleveland1906-20171 predalčnik, 1 omara; 11 t. m. 10.10.2017Alenka Starman Alič, Maja PovalejUS-ŽSMN_ARS-Sta 2017 
2018/2020. 11. 2018Slovene Home for the Aged, 18621 Neff Road Cleveland, Ohio Slovenski dom za ostarele Cleveland1957-2017predalčniki, omare; količina neznana11.10.2017Alenka Starman Alič, Maja PovalejUS-SDZO_ARS-Sta 2017 
2018/2121. 11. 2018
The   Slovenian Home Society
of Collinwood, 15810
Holmes Ave, Cleveland, Ohio
Slovenski narodni dom Collinwood Cleveland1876-19983 škatle, omara; 4 t.m.11.10.2017Alenka Starman Alič, Maja PovalejUS-SNDC_ARS-Sta 2017 
2018/2221. 11. 2018Slovenian National Home West Park, 4583 West 130 St, Cleveland, Ohio Slovenski narodni dom West Park Cleveland1919-20171 omara, 1 polica; 7 t.m.11.10.2017Alenka Starman Alič, Maja PovalejUS-SNDW_ARS-Sta 2017 
2018/2322. 11. 2018Slovenian National Home Nash 3563 E 80th Street, Slavic Village Cleveland, Ohio Slovenski narodni dom Nash Cleveland1904-20046 škatel, 6 knjig, albumi; 1 t.m.12.10.2017Alenka Starman Alič, Maja PovalejUS-SNDN_ARS-Sta 2017 
2018/2422. 11. 2018
 American Mutual Life Association, AMLA, 19424
S. Waterloo Road,
Cleveland, Ohio
Slovenska dobrodelna zveza – AMLA Cleveland1910-201768 predalčnikov; 92 t.m.12.10.2017Alenka Starman Alič, Maja PovalejUS-AMLA_ARS-Sta 2017 
2018/2522. 11. 2018 Archives of Catholic Diocese of Cleveland, Cathedral Squuare Plaza, 1404 East Ninth
Street, Cleveland, Ohio 
Arhiv katoliške škofije, Župnija Sv. Lovrenca (St. Lawrence1901-201017 škatel, 1 mapa12.10.2017Alenka Starman Alič, Maja PovalejUS-AKŽL_ARS-Sta 2017 
2018/2623. 11. 2018Western Reserve Historical Society, 10825 East Boulevard, Cleveland Ohiogradivo, ki se nanaša na Slovence na območju Clevelanda19. stol.-201782 knjig, 37 zbirk rokopisov, 7 zbirk fotografij, 3 vertical files, 27 serij publikacij in časopisov13.10.2017Alenka Starman Alič, Maja PovalejUS-AGSC_ARS-Sta 2017 
2018/2723. 11. 2018National Cleveland- Style Polka Hall of Fame (American Slovenian Polka Foundation), 605 East 222nd Street, Euclid, OhioMuzej polke Cleveland1910-2017cca 5 000 plošč, in kasetni trakovi vloženi v arhivske škatle; 70 t.m., okoli 500 plošč je digitaliziranih13.10.2017Alenka Starman Alič, Maja PovalejUS-MPCO_ARS-Sta 2017 
2018/2823. 11. 2018Slovenian Workmens Home, 15335 Waterloo Rd., Cleveland, OhioSlovenski delavski dom Cleveland1912-2000cca 1 t.m.13.10.2017Alenka Starman Alič, Maja PovalejUS-SDDC_ARS-Sta 2017 
2018/2926. 11. 2018
Slovenian Society Home, Euclid 20713 Recher Avenue. Cleveland, Ohio
Slovenski društveni dom Cleveland1919-ni podatka13.10.2017Alenka Starman Alič, Maja PovalejUS-SDDC_ARS-Sta 2017a  Podatki po: http://www.sloveniansocietyhome.com/
2018/3026. 11. 2018
Slovenian Museum & Archives, 6409 St. Clair Ave, Cleveland, Ohio,
Slovenski muzej in arhiv Cleveland1860-2017ni bilo možno oceniti14.10.2017Alenka Starman Alič, Maja PovalejUS-SMIA_ARS-Sta 2017 
2018/3127. 11. 2018
 Slovenian Genealogy Society International, Inc., 6415 St.
Clair Avenue, Cleveland, Ohio
Slovensko rodoslovno društvo Cleveland1986-ni bilo možno oceniti14.10.2017Alenka Starman Alič, Maja PovalejUS-SRDC_ARS-Sta 2017