Skoči na vsebino

EVIDENCA ARHIVSKEGA GRADIVA V TUJINI, KI SE NANAŠA NA SLOVENIJO IN SLOVENCE

 

Arhiv RS vodi Evidenco arhivskega gradiva v tujini, ki se nanaša na Slovenijo in Slovence na podlagi določb 1. odst. 56. čl. Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, 30/06) in določb 90.čl. Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Ur.l. RS, št. 86/2006). V evidenco poskušamo čim bolj sproti vnesti zaključene celote evidentiranj v različnih državah in arhivih in tudi vsako leto objaviti v publikaciji. 

 

Evidentiranje v Arhivu Jugoslavije se še ni zaključilo, kljub temu pa smo za objavo pripravili izbor fondov, ki so bili bolj natančno pregledani.  Ta seznam bomo še dopolnjevali.

Izbor evidentiranega gradiva v Arhivu Jugoslavije

ZAP. ŠTEVILKA DATUM VPISA NAZIV ARHIVA, KI HRANI GRADIVO NAZIV FONDA / ZBIRKE / SIGNATURA  OBDOBJE NASTANKA POPISANEGA GRADIVA OBSEG POPISANEGA GRADIVA DATUM EVIDENTIRANJA OSEBA, KI JE EVIDENTIRALA  POROČILO / POVEZAVA OPOMBE
Bgd 2016/1  7. 12. 2016 Arhiv Jugoslavije, Beograd AJ 71, Ministrstvo za telesno vzgojo Kraljevine Jugoslavije / Ministarstvo fizičkog vaspitanja Kraljevine Jugoslavije  1932 - 1941  19 škatel, 6 knjig  18. -22. 5. 2016 Borut Batagelj RS-AJU_ZAC-Bat_2016  
Bgd 2016/2  7. 12. 2016 Arhiv Jugoslavije, Beograd AJ 160, Ljudska skupščina, Odbor Zveznega zbora za notranjo politiko / Narodna Skupština, Odbor Saveznog veća za unutrašnju politiku 1974 - 1991 105 škatel 10. -14. 10. 2011., 27. 6. -1. 7. 2011., 20. -24. 5. 2013.,  26. 9. -7. 10. 2016 Vesna Gotovina, Jernej Križaj RS-AJU_ARS-Got_2016 evidentiranje je potekalo
vzporedno z drugimi
nalogami v okviru sukcesije
Bgd 2016/3  7. 12. 2016 Arhiv Jugoslavije, Beograd AJ 136, Ministrstvo za novo osvobojene
kraje FLRJ / Ministarstvo za novoosvobodjene
 krajeve FNRJ 
1948 - 1951 2 škatli 29. -30. 5. 2013 Deborah Rogoznica RS-AJU_PAK-Rog_2016  
Bgd 2016/4  7. 12. 2016 Arhiv Jugoslavije, Beograd AJ 50, Predsedstvo vlade FLRJ / Predsedništvo Vlade FNRJ 1944 - 1953 34 fasciklov 25. -29. 5. 2015 Alenka Starman Alič, Jasmina Kogovšek RS-AJU_ARS-Sta_2016  
Bgd 2016/5  7. 12. 2016 Arhiv Jugoslavije, Beograd AJ 66, Ministrstvo za prosveto Kraljevine Jugoslavije, Splošni oddedlek, Odsek za visoko šolstvo in znanstvene ustanove, Oddelek za srednje šolstvo, Oddelek za osnovno šolstvo / Ministarstvo prosvete Kraljevine Jugoslavije, Opšte odeljenje, Odsek za višu nastavu i naučne ustanove, Odeljenje za srednju nastavu, Odeljenje za osnovnu nastavu  1919 - 1940 12 fasciklov 4. -7. 5., 14. -17. 6. 2010., 16. 20. 5., 13. 17. 6., 10. -14., 24. - 28. 11. 2011 Gašper Šmid RS-AJU_ARS-Smi_2016 to je seveda samo eden
izmed fondov, ki sem jih
pregledoval v navedenem času
Bgd 2015/1  11. 11. 2015 Arhiv Jugoslavije, Beograd AJ 14,  Ministrstvo za notranje zadeve Kraljevine Jugoslavije / Ministarstvo unutrašnjih poslova Kraljevine Jugoslavije; AJ 803, Predsedništvo SFRJ, Zvezni svet za zaščito ustavne ureditve / Predsedstvo SFRJ, Savezni savet za zaštitu ustavnog poretka; AJ 726, Uprava kaznilnic Požarevac, Sremska Mitrovica, Maribor, predmeti obsojenih komunistov / Uprava kazniona Požarevac, Sremska Mitrovica, Maribor, predmeti osuđenih komunista;  AJ 110, Državna komisija za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njegovih pomagačev / Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača in AJ 103, Begunska  vlada Kraljevine Jugoslavije / Emigrantska vlada Kraljevine Jugoslavije 1915 - 1990  9 fasc., 8 škatel, 1 knjiga, 1 kartoteka in posamezne arhivske enote  19. -22. 4. in 31. 5. -3. 6. 2010, 27. -30. 5. 2013 in 8. - 11. 9. 2014  Tadej Cankar RS-AJU_ARS-Can 2014 zaradi vzporednega evidentiranja v Diplomatskem oz. Vojnem arhivu Republike Srbije je evidentiranje arhivskega gradiva v Arhivu Jugoslavije,  2010-2014  potekalo samo v popoldanskem času, cca dve uri dnevno
Bgd 2015/2  11. 11. 2015 Arhiv Jugoslavije, Beograd Svet za strojegradnjo Vlade FLRJ / Savet za mašinogradnju Vlade FNRJ 1950 - 1952 33 fasciklov 9. -13. 5. 2011 Vesna Gotovina RS-AJU_ARS-Got 2014  
Bgd 2015/3  11. 11. 2015 Arhiv Jugoslavije, Beograd AJ 177, Zvezna komisija za nuklearno energijo / Savezna komisija za nuklearnu energiju 1952 - 1971 16 fasciklov 28. 6. -2. 7. in 16. -20. 6. 2014 Jernej Križaj RS-AJU_ARS-Kri 2014  
Bgd 2015/4  11. 11. 2015 Arhiv Jugoslavije, Beograd Ministrstvo za železnice Vlade FLRJ / Ministarstvo železnica Vlade FNRJ 1948 - 1951 13 fasciklov 17. -21. 5. 2010 in 16. -20. 6. 2014 Maja Povalej RS-AJU_ARS-Pov 2014  
Bgd 2015/5  12. 11. 2015 Arhiv Jugoslavije, Beograd AJ 803, Predsedništvo SFRJ, Zvezni svet za zaščito ustavne ureditve / Predsedstvo SFRJ, Savezni savet za zaštitu ustavnog poretka 1975 - 1992 35 fasciklov 19. -22. 4. in 31. 5. -3. 6. 2010, 27. -30. 5. 2013 in 8. - 11. 9. 2014  Aida Škoro Babić, Jelka Melik RS-AJU_ARS-Sko 2014 zaradi vzporednega evidentiranja v Diplomatskem oz. Vojnem arhivu Republike Srbije je evidentiranje arhivskega gradiva v juniju in juliju 2010 v Arhivu Jugoslavije potekalo samo v popoldanskem času, cca dve uri dnevno
Bgd 2015/6  12. 11. 2015 Arhiv Jugoslavije, Beograd AJ 14,  Ministrstvo za notranje zadeve Kraljevine Jugoslavije / Ministarstvo unutrašnjih poslova Kraljevine Jugoslavije 1920 - 1940 16 fasciklov 16. -20. 5., 13. - 17. 6. 2010, 10. -14 6. in 24. - 28. 10. 2011  Gašper Šmid RS-AJU_ARS-Smi 2014  
Bgd 2015/7  12. 11. 2015 Arhiv Jugoslavije, Beograd Komisija za agrarno reformo in kolonizacijo Vlade FLRJ / Komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju Vlade FNRJ 1946 - 1951 2 fascikla 16.  -20. 6. 2014 Žarko Štrumbl RS-AJU_ARS-Str 2014  
Bgd 2015/8  12. 11. 2015 Arhiv Jugoslavije, Beograd AJ 110, Državna komisija za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njegovih pomagačev / Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača 1943 - 1948 12 fasciklov 9. -13. 6. 2014 Polona Trobec Mlakar RS-AJU_ARS-Tro 2014  
Bgd 2015/9  20. 11. 2015 Arhiv Jugoslavije, Beograd AJ 507, CK ZKJ, Centralni komite Zveze komunistov Jugoslavije; AJ 836, KMJ, Kancelarija maršala Jugoslavije in AJ 837, KPR, Kabinet predsednika Republike in AJ 544, Kabinet Borisa Kraigherja 1946 - 1970 10 fasciklov, 31 predmetov (zadev), 16 popisnih enot in 24 dokumentov 4. -7. 5. 2010 in 16. -20. 5. 2011 Mojca Tušar, Anja Paulič RS-AJU_ARS-Tus 2014  
Bgd 2010/1  20. 11. 2013 Arhiv Jugoslavije, Beograd Ministrstvo za industrijo FLRJ / Ministarstvo industrije FNRJ 1878 - 1951 45 fasciklov 17. -21. 5. 2010.,
28. 6. -1. 7. 2011
Vesna Gotovina RS-AJU_ARS-Got 2010  
Bgd 2010/2  20. 11. 2013 Arhiv Jugoslavije, Beograd Generalna direkcija za črno metalurgijo Vlade FLRJ / Generalna direkcija za crnu metalurgiju Vlade FNRJ 1945 - 1951 34 fasciklov 12. -16. 4. 2010 Jernej Križaj RS-AJU_ARS-Kri 2010  
Bgd 2010/3  20. 11. 2013 Arhiv Jugoslavije, Beograd Ministrstvo za težko industrije Vlade FLRJ / Ministarstvo teške industrije Vlade FNRJ 1945 - 1951 40 fasciklov 12. -16. 4. 2010 Maja Povalej RS-AJU_ARS-Pov 2010  
Bgd 2010/4  20. 11. 2013 Arhiv Jugoslavije, Beograd Ministrstvo za gradnje FLRJ / Ministarstvo građevina FNRJ 1945 - 1951 24 fasciklov, 3 knige 9. -14. 5. 2010 Alenka Starman,
Jasmina Kogovšek
RS-AJU_ARS-Sta 2010  
Bgd 2010/5  20. 11. 2013 Arhiv Jugoslavije, Beograd Ministrstvo za elektrogospodarstvo FLRJ / Ministarstvo elektroprivrede FNRJ 1947 - 1949 9 fasciklov 28. 6 -2. 7. 2010 Žarko Štrumbl RS-AJU_ARS-Str 2010  

 

Evidenca do vključno maj 2016

ZAP. ŠTEVILKA DATUM VPISA NAZIV ARHIVA, KI HRANI GRADIVO NAZIV FONDA / ZBIRKE / SIGNATURA  OBDOBJE NASTANKA POPISANEGA GRADIVA OBSEG POPISANEGA GRADIVA DATUM EVIDENTIRANJA OSEBA, KI JE EVIDENTIRALA  POROČILO / POVEZAVA OPOMBE
2016/1 11. 5. 2016 Škofijski arhiv v Celovcu / Diözesenarchiv Gurk Župniji sv. Ožbalta in sv. Jerneja na Jeterskem / APA, Seeland/St. Oswald, Seeland/St. Andree   16. - 20. stol.  3 škatle 18. -21. 5. 2015 Jure Volčjak AT-DGK_ARS-Vol 2015  
2016/2 11. 5. 2016 Avstrijski državni arhiv, Dunaj / Österreichische Staatsarchiv, Wien Plemiški arhiv / Adelsarchiv 16. stol. - 1918 27 plemiških diplom 27. -31. 6. 2015 Jure Volčjak AT-ÖstA_ARS-Vol 2015  
2016/3 11. 5. 2016 Škofijski arhiv Trst / Docesi di Trieste, Archivio diocesano / Archivo storico diocesano di Trieste urbarji tržaškega stolnega kapitlja in kapiteljskih župnij s sedeži na današnjih slovenskih tleh 1300 - 1857 urbarji, spisi o sporu z župnikom v Trnovem, o župniji Prem, Tomaj, Košana, Povir, Vreme  18.6.2015 Lilijana Žnidaršič Golec, Jure Volčjak IT-ADT_ARS-Zni 2015  
2016/4 11. 5. 2016 Nadškofijski arhiv Videm / Archivio diocesano di Udine Archivio Arcivescovile Udine (AAU),  Archivio della Curia Arcivescovile (ACAU),  A parte Imperii; Ordinazioni Sacre, 1587-1741 1578 - 1741 4 fascikli 15 -17. in 19. 5. 2015 Lilijana Žnidaršič Golec, Jure Volčjak IT-AAU_ARS-Zni 2015  
2016/5 11. 5. 2016 Deželni arhiv Glasbene matice v Furlaniji Julijski krajini (DAGMFJK), Trst Glasbena matica; Pevsko in glasbeno društvo; Zveza slovenskih kulturnih društev 1923-2015 32 škatel,
3 registratorji
2. -6., 9. -13., 16. -20., 23. -24. 11. in 1. -4.,  7. -11., 14. -18. 12. 2015 Katarina Kraševac IT-DAGM_SMK-Kra_2015  
2016/6 16. 5. 2016 Štajerski deželni arhiv, Gradec / Steiermärkisches Landesarchiv,
Graz

 
Laa. A. Antiquum, Gruppe III –Dokumenti deželnega arhiva, antika, III. skupina 
16. -19. stol. 5 kartonov, škatel 5., 6., 12. in 18. 5. 2015 Mojca Horvat AT-LASt_PAM-Hor 2015  
2016/7 16. 5. 2016 Štajerski deželni arhiv, Gradec / Steiermärkisches Landesarchiv, Graz Finančna deželna direkcija, serija davčni spisi za okrožje Celje / Finanzlandes direktion, Steurekten Cillier Kreis 18. - 19. stol. 14 arhivskih škatel  5., 6., 11., 12., in 18. 5. 2015 Zdenka Semlič Rajh AT-LASt_PAM-Sem 2015  
2016/8 16. 5. 2016 Madžarski nacionalni arhiv, državni arhiv Budimpešta / Magyar Nemzeti Levéltár Orszagos Levéltar, Budapest
Arhiv urada predsednika vlade, Razred za narodnosti in manjšine, 1923-1944 / Miniszterelnökségi Levéltár, K 28 Nemzetiségi és kisebbségi osztály 1923-1944  1923 - 1944  10 fasciklov 27. -31. 6. 2015 Gordana Šövegeš Lipovšek HU-MNL_PAM-Söv 2015  
2016/9 16. 5. 2016 Štajerski deželni arhiv, Gradec / Steiermärkisches Landesarchiv, Graz Višje deželno sodiše I., Gradec  / Oberlandesgericht I., Graz 20. stol. 4 arhivske škatle-111 map  5., 6., 11., 12., in 18. 5. 2015 Boštjan Zajšek AT-LASt_PAM-Zaj 2015  
2016/10 16. 5. 2016 Štajerski deželni arhiv, Gradec / Steiermärkisches Landesarchiv, Graz Štajersko namestništvo, Index IV: A-Z, 1897-1899 / Steiermärkische Statthalterei, Index  IV: A – Z 1897 - 1899 2 knjigi 17., 22., 23., 29., 30. 6., 4. -6., 10. -13., 18., in 20. 8. 2015  Hedvika Zdovc AT-LASt_ZAC-Zdo 2015  
2016/11 16. 5. 2016 Avstrijski državni arhiv, Dunaj / Österreichische Staatsarchiv, Wien Innerösterreichisches Münz- und Bergwesen, 1500-1750 / Notranjeavstrijske novčne in rudarske zadeve;   Innerösterreichische Miszellen 1500-1750 / Notranjeavstrijska serija,  Varia; Akten altes Münz- und Bergwesen I. Abteilung,  1745-1765 / Urad za novčne in rudarske zadeve, oddelek I..; Hofkammer in Münz-und Bergwesen, Akten nach Bergbauregionen und Signaturen  geordnet II. Abteilung, 1765-1804 /Urad  za novčne in rudarske zadeve, dokumenti razvrščeni po rudarskih območjih in  signaturah, oddelek II.; Hofkammer in Münz- und Bergwesen, Akten in numerischen Legung, III. Abteilung 1805-1848 / Urad za novčne in rudarske zadeve, oddelek III.; Akten Montanabteilung des Finanzministerium 1849-1876 / Dokumenti rudarskega oddelka Finančnega ministrstva;   Alter Kommerz, 1748-1769 / Stara trgovina; Kommerz Innerösterreich, Tirol und Vorderösterreich, 1749-1813 / Trgovina Notranje Avstrije, Tirolske in Prednje Avstrije    1500 - 1918 pregled 6 fondov v katerem je gradivo o idrijskem rudniku 9. -13. 11. 2015 Mira Hodnik, Dunja Mušič, Judita Šega AT-ÖstA_ZAL-Hod 2015  
2016/12 18. 5. 2016 Avstrijski državni arhiv, Dunaj / Österreichische Staatsarchiv, Wien Plemiški arhiv / Adelsarchiv 16. stol. - 1918 107 plemiških diplom 16. -20. 3. in 5. -9. 10. 2015 Barbara Žabota AT-ÖstA_ZAL-Zab 2015  
2016/13 18. 5. 2016 Štajerski deželni arhiv, Gradec / Steiermärkisches Landesarchiv, Graz Archiv Attems, Archiv Dietrichstein, Archiv Hörberg, Archiv Gutenhaag / arhivi plemiških rodbin:  Attems, Dietrichstein, Hörberg, Gutenhaag
1515 - 1818 30 škatel 23. -24. in 28. -30. 11. 2016 Dejan Zadravec AT-LAst_ZAP-Zad 2015  
2015/1 6. 11. 2015 Škofijski arhiv Trst / Docesi di Trieste, Archivio diocesano / Archivo storico diocesano di Trieste pregledovanje pripomočkov za uporabo 1406 - 1802 pomagala za dve zbirki  16.5.2014 Lilijana Žnidaršič Golec, Jure Volčjak IT-ADT_ARS-Zni 2014  
2015/2 6. 11. 2015 Nadškofijski arhiv Videm / Archivio diocesano di Udine Archivio Arcivescovile Udine, Archivio dellaCuria Arcivescovile, Ordinazioni Sacre   1608 - 1729 2 fascikla, 2 knjigi 12 -15. 5. 2014 Lilijana Žnidaršič Golec, Jure Volčjak IT-AAU_ARS-Zni 2014  
2015/3 6. 11. 2015 Štajerski deželni arhiv, Gradec / Steiermärkisches Landesarchiv,
Graz

 
Gospoščina Gornja Radgona / A Oberradkersburg, Herschaft
17. -19. stol. 5 urbarjev, 44 štiftnih  registrov, 19 gorninskih  registrov, 2 registra tlake, 1 žitni register in 4 registri činžnega žita, vršnika in male pravde 6., 7., 8., 12. in 15. 5. 2014 Mojca Horvat AT-LASt_PAM-Hor 2014  
2015/4 6. 11. 2015 Štajerski deželni arhiv, Gradec / Steiermärkisches Landesarchiv, Graz Finančna deželna direkcija, serija spisi / Finanzlandes direktion, Aktenreihe 18. - 19. stol. 13 škatel ter posamezni spisi in dokumenti 6. -8., 12. in 15. 5. 2014 Zdenka Semlič Rajh,
Boštjan Zajšek
AT-LASt_PAM-Sem 2014  
2015/5 6. 11. 2015 Madžarski nacionalni arhiv, državni arhiv Budimpešta / Magyar Nemzeti Levéltár Orszagos Levéltar, Budapest
Arhiv ministrstva za vero in izobraževanje / Vallás- és Közoktatási ministériumi levéltar  1837 - 1951 76 zadev, posameznih spisov in dokumentov
14. -18. 7. 2014
Gordana Šövegeš Lipovšek HU-MNL_PAM-Söv 2014  
2015/6 9. 11. 2015 Arhiv Jugoslavije Beograd AJ 71, Ministrstvo za telesno vzgojo Kraljevine Jugoslavije / Ministarstvo fizičkog vaspitanja Kraljevine Jugoslavije 1932- 1941  21 fasciklov 11. -15. 11., 9. -11 12. 2013 in 17. -21. 11 2014 Borut Batagelj  RS-AJU_ZAC-Bat 2014 združeni sta evidentiranji za leto 2013 in 2014
2015/7 9. 11. 2015 Štajerski deželni arhiv, Gradec / Steiermärkisches Landesarchiv, Graz Štajersko deželno namestništvo, / Steiermärkische Statthalterei, Index IV, A -Z  1894 - 1896 2 knjigi 8. in 15. 4., 4., 6., 7., 12., 13., 25., 26., 27., in 28. 8., 3. in 9. 9. in 17. 12. 2014 Hedvika Zdovc AT-LASt_ZAC-Zdo 2014  
2015/8 9. 11. 2015 Avstrijski državni arhiv,  Hišni, dvorni in državni arhiv, Dunaj / Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien    Notranje avstrijska zbirka, Notranje avstrijski rudnik živega srebra, Idrija / Innerösterreichische Miszellen, Innerösterreische Quecksilber Bergwerke Idria 1564 - 18. stol. naročilo kopij spisovnega gradiva in kart, ki se nanašajo na rudnik živega srebra v Idriji (66 kosov) 21.10.2014 Mira Hodnik AT-ÖstA_ZAL-Hod 2014  
20015/9 9. 11. 2015 Avstrijski državni arhiv, Dunaj / Österreichische Staatsarchiv, Wien Plemiški arhiv / Adelsarchiv 16. stol. - 1918 100 plemiških diplom 7. -14. 4. in 20. -24. 10. 2014 Barbara Žabota AT-ÖstA_ZAL-Zab 2014  
2015/10 9. 11. 2015 Štajerski deželni arhiv, Gradec / Steiermärkisches Landesarchiv, Graz Plemiški arhiv rodbine Attems / Adelsarchiv, Archiv Attems 1587 - 1799 25 škatel 25. -27. 11. in 1. -2. 12. 2014 Dejan Zadravec AT-LAst_ZAP-Zad 2014  
2013/1 6. 5. 2014 Avstrijski državni arhiv, Dunaj / Österreichische Staatsarchiv, Wien Policijski dvorno oblastvo / Inneres, Polizeihofstelle 1792 - 1814,
1814 - 1848
2 kartoteki 30. 9. -5. 10. 2013 Andreja Klasinc Škofljanec AT-ÖstA_ARS-Kla 2013  
2013/2 6. 5. 2014 Avstrijski državni arhiv, Dunaj / Österreichische Staatsarchiv, Wien Plemiški arhiv / Adelsarchiv, Kabinetsarchiv Leopoldsorden der Eisernen Krone 15. stol. - 1918 5 pomagal-njig, 13 plemiških diplom, 13 škatel, 8 indeksov, 7 protokolov  30. 9. -5. 10. 2013 Jure Volčjak AT-ÖstA_ARS-Vol 2013  
2013/3 6. 5. 2014 Štajerski deželni arhiv, Gradec / Steiermärkisches Landesarchiv,
Graz

 
fondi in zbirke, v katerih se hranijo urbarji ali urbarialni registri
1572 - 1826 14 urbarjev, 49 štiftnih  registrov, 2 gorninsko štiftna registra, 1 register desetine, 1 register male pravde, 1 register dominikalnih dajatev, 1 davčni register 23. 4., 13. - 15. 5. 2013 Mojca Horvat AT-LASt_PAM-Hor 2013  
2013/4 6. 5. 2014 Štajerski deželni arhiv, Gradec / Steiermärkisches Landesarchiv, Graz Finančna deželna direkcija, serija spisi / Finanzlandes direktion, Aktenreihe 18. - 19. stol. 18 škatel ter posamezni spisi in dokumenti 16. -17., 23. -24.4.,
15. 5. 2013
Zdenka Semlič Rajh,
Boštjan Zajšek
AT-LASt_PAM-Sem 2013  
2013/5 6. 5. 2014 Madžarski nacionalni arhiv, Arhiv Železne županije, Sombotel / Magyar Nemzeti Levéltár, Vas Megyei Levéltar, Szombathely 
Spisi plemiške generalne skupščine Železne županije – urbarialni popisi 1766-1785 / IV. 1. h Vas Vármegye Nemesi Közgyűlésének  iratai - úrbéri összeírások 1766–1785   1766 - 1785 15 urbarjev 
25. -29. 11. 2013
Gordana Šövegeš Lipovšek HU-SOMB_PAM-Söv 2013  
2013/6 6. 5. 2014 Štajerski deželni arhiv, Gradec / Steiermärkisches Landesarchiv, Graz Štajersko deželno namestništvo,  IV, A-Z  1891 - 1893 2 knjigi 11., 19. -20. 6., 21. -22., 26. -29. 8., 3. 9., 27. -28. 11., 16. -18. 12. 2013 Hedvika Zdovc AT-LASt_ZAC-Zdo 2013  
2013/7 6. 5. 2014 Avstrijski državni arhiv,  Hišni, dvorni in državni arhiv, Dunaj / Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien    XI/1, Stari kabinetni spisi / Alte Kabinettsakten, XI/3, Spisi cesarja Franca / Kaiser Franz Akten, XI/4, Zaupni spisi / Vertrauliche Akten    
1523 - 1803, 1751 - 1844, 1744 - 1834 4 škatle, 6 ovojev ter posamezni spisi in dokumenti  5. -8. 11. 2013 Gorazd Stariha, Mitja Sadek AT-ÖstA_ZAL-Sta 2013  
2013/8 6. 5. 2014 Bavarski glavni državni arhiv München / Bayerisches Hauptstaatsarchiv, München gradivo o freisinških posestvih na ozemlju današnje Slovenije, listine iz serije Hochstift Literalien Freising, HL-3; HL-3, Rep 53, HL-4,  Spisovno gradivo / Hochstif Freising Amtsbuchserien 9. -18. stol., 15. -18. stol., 1500 - 1803,
16. - 18. stol.
posamezni spisi (obračuni)  in dokumenti ter 2532 mikrofilmskih posnetkov 15. -17. 10. 2013
Judita Šega,
Mira Hodnik
DE-BHM_ZAL-Seg 2013  
20013/9 6. 5. 2014 Avstrijski državni arhiv, Dunaj / Österreichische Staatsarchiv, Wien Plemiški arhiv, Lazarinijeva genaološka zbirka / Adelsarchiv 16. stol. - 1918 38 plemiških diplom 15. -19. 4., 14. 10. 2013 Barbara Žabota AT-ÖstA_ZAL-Zab 2013  
2013/10 8. 5. 2014 Arhiv nemškega viteškega reda, Dunaj / Deutschordenszentralarchiv (DOZA), Wien  Komende: Komenda Velika Nedelja / Gross Sonntag;  Komenda Muretinci /Komende Muretinzen
1600 - 1698 14 urbarjev in urbarialnih registrov ter 134 letnih obračunov prihodkov in komend 24. -29. 11. 2013 Dejan Zadravec AT-DOZA_ZAP-Zad 2013  
2013/11 8. 5. 2014 Avstrijski državni arhiv, Finančni in dvornokomorni arhiv, Dunaj / Österreichische Staatsarchiv, Finanz- und Hofkammerarchiv, Wien Opisi državnih posesti / Staatsgüterbeschreibungen  1795 - 1802 46 opisov štajerskih gospostev in imenj v državni lasti 24. -29. 11. 2013 Dejan Zadravec AT-ÖstA_ZAP-Zad 2013  
2012/1 17. 9. 2013 Štajerski deželni arhiv Gradec / Steiermärkisches Landesarchiv,
Graz

 
fondi in zbirke, v katerih se hranijo urbarji ali urbarialni registri
16. - 19. stol. 6 urbarjev, 7 izvlečkov iz urbarjev, 71 štiftnih, davčnih, žitnih, vinskih ...   registrov ter
posamezni spisi in dokumenti
23. -26., 30. 7.,
13. -14. 8. 2012
Mojca Horvat AT-LASt_PAM-Hor 2012  
2012/2 17. 9. 2013 Štajerski deželni arhiv Gradec / Steiermärkisches Landesarchiv Graz Finančna deželna direkcija, serija spisi / Finanzlandes direktion, Aktenreihe 18. - 19. stol. 10 škatel ter posamezni spisi in dokumenti 23. -26., 30. 2012 Zdenka Semlič Rajh,
Boštjan Zajšek
AT-LASt_PAM-Sem 2012  
2012/3 17. 9. 2013 Madžarski nacionalni arhiv Budimpešta / Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest  Zunanje ministrstvo, predsedstveni spisi / Külügyminisztérium, Elnöki iratok,
Spisi političnega razreda / Politikai osztály, Spisi pravne službe / Jogi osztály iratai
1910 - 1948 16 ovojev 
9. -13. 6. 2012
Gordana Šövegeš Lipovšek HU-MNL_PAM-Söv 2012  
2012/4 17. 9. 2013 Arhiv Jugoslavije, Beograd Ministrstvo za telesno vzgojo Kraljevine Jugoslavije / Ministarstvo fizičkog vaspitanja Kraljevine Jugoslavije 1932 - 1941 26 škatel 1. -5. 10.,
11. -14. 12. 2012
Borut Batagelj RS-AJU_ZAC-Bat 2012  
2012/5 17. 9. 2013 Štajerski deželni arhiv Gradec / Steiermärkisches Landesarchiv Graz Štajersko deželno namestništvo,  Index IV, A-Z  / Steiermärkische Statthalterei, Index IV, A-Z 1888 - 1890 2 knjigi 24. -25. 4.,
4., 29. -31. 5.,
13. -14., 20. -22. 8.,
3. -5., 18. 9.,
14. 12. 2012
Hedvika Zdovc AT-LASt_ZAC-Zdo 2012  
2012/6 17. 9. 2013 Štajerski deželni arhiv Gradec / Steiermärkisches Landesarchiv Graz Štajerska deželna deska III - IV,Glavna knjiga / Landtafel III - IV, Hauptbuch 1751 - 1810 3 knjige 25. 4.,
4., 29. -31. 5.,
29. 8.,
3., 6., 18. 9.,
4. 12. 2012
Bojan Cvelfar AT-LASt_ZAL-Cve 2012  
2012/7 19. 9. 2013 Bavarski glavni državni arhiv München / Bayerisches Hauptstaatsarchiv München gradivo o freisinških posestvih na ozemlju današnje Slovenije, serije listin / Hochstift Freising, Freisinng Urkunden / Freising Hochstifts (Urkunden),
Spisovno gradivo / Freising Hochstifts Literalien (HL), Abschriften der Privilegien der Herschaft Laak 
1306 - 1400,
974 - 1800
20 listin in 20 fasciklov 17. -19. 10. 2012 Judita Šega,
Mira Hodnik,
Mitja Sadek
DE-BHM_ZAL-Seg 2012 nadaljevanje dela, ki je bilo začrtano in se je že izvajalo od leta 1997 dalje
2012/8 19. 9. 2013 Štajerski deželni arhiv Gradec / Steiermärkisches Landesarchiv Graz Štajerska deželna deska I in II / Steirische  Landtafel,
Terezijanski kataster za Mariborsko okrožje,
Deželno sodišče / Landrecht,
Reprezentanca in komora / Repräsentation und Kammer
1643 - 1795 4 škatle ter posamezni spisi in dokumenti 21., 29. 11. 2012 Nina Goznik,
Dejan Zadravec
AT-LASt_ZAP-Goz 2012  
2012/9 19. 9.2013 Arhiv nemškega viteškega reda, Dunaj / Deutschordens-zentralarchiv (DOZA), Wien rokopisi komende Veloka Nedelja / Handschriften Komende Gross Sontag 1497 - 1840 22 urbarjev in 25 žitnih, vinskih, gosjih, gorninskih … registrov 8. -12. 10. 2012 Dejan Zadravec AT-DOZA_ZAP-Zad 2012  
2011/1 13.11.2012 Avstrijski državni arhiv, Splošni upravni arhiv / Österreichische Staatsarchiv,Verwaltungsarchiv Policijski dvorni urad / Inneres, Polizeihofstelle 1792 - 1814,
1813 - 1848
2 kartoteki 7. -11. 11. 2011 Andreja Klasinc Škofljanec AT-ÖstA_ARS-Kla 2011  
2011/2 13.11.2012 Avstrijski državni arhiv / Österreichische Staatsarchiv Plemiški arhiv / Adelsarchiv 16. stol. - 1918 5 pomagal, knjig 7. -11. 11. 2011 Jure Volčjak AT-ÖstA_ARS-Vol 2011  
2011/3 13.11.2012 Nadškofijski arhiv Videm in Arhiv nadškofijske kurije / Archivio Arcidiocesi di Udine in Archivio della Curia Arcivescovile Udinese evidentiranje gradiva škofije Videm, Gestiorum Civilium,
A parta Imperii,
Ordinazioni Sacre  
1500 - 1750/1804,
1505 - 1749
4 fascikli 24.-27. 10. 2011 Lilijana Žnidaršič Golec, Jure Volčjak IT-AAU_ARS-Zni 2011  
2011/4 13.11.2012 Državni arhiv na Reki / Državni arhiv u Rijeci deželni zbor mejne grofije Istre / Zemaljski sabor Markgrofije Istre / Dieta provinciale del Margraviato dell´Istria / Landtag der Markgrafschaft Istrien 1861 - 1918 arhivski inventar
23.3.2011
Deborah Rogoznica HR-DARI_PAK-Rog 2011  
2011/5 13.11.2012 Državni arhiv Trst / Archivio di Stato di Trieste AST 95, Družinski fond Lonza 1915 - 1980 (1366) popis 24. 2.,
14. 6. 2011
Deborah Rogoznica IT-AST_PAK-Rog 2011  
2011/6 13.11.2012 Koroški deželni arhiv v Celovcu / Kärntner Landesarchiv Klagenfurt rokopisne knjige gospostva Pliberk / Allgemeine Handschritenreihe in Herschaft Bleiburg 15. - 19. stol. 8 urbarjev, 24 štiftnih registrov 9. - 11. 8. 2011 Mojca Horvat AT-KLA_PAM-Hor 2011  
2011/7 13.11.2012 Štajerski deželni arhiv Gradec / Steiermärkisches Landesarchiv,
Graz

 
fondi spodnje štajerskih gospščin in trgov
17. - 19. stol. 21 urbarjev, 105 štiftnih in gorninskih  registrov, 1 davčna knjiga ,
posamezni spisi in dokumenti
29. 8. - 1. 9.,
21., 22., 28., 30. 11. 2011
Mojca Horvat AT-LASt_PAM-Hor 2011  
2011/8 14.11.2012 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv Finančna deželna direkcija, serija spisi / Finanzlandes direktion, Aktenreihe 18. - 19. stol. 26 škatel ter posamezni spisi in dokumenti 16., 24. 25., 29. -31.8.,
1. 9. 2011
Zdenka Semlič Rajh,
Boštjan Zajšek
AT-LASt_PAM-Sem 2011  
20011/9 14.11.2012 Arhiv županije Zala / Zala Megyei Levéltár Zalaegerszeg fond VI. 401, Državni gradbeni urad Županije Zala / Zalaegerszegi Állampészeti Hivalat iratai 1877 - 1950 66 škatel 
11. -15. 7.,
1. -2. 12. 2011
Gordana Šövegeš Lipovšek HU-ZALA_PAM-Söv 2011  
2011/10 14.11.2012 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv Štajerska deželna deska I, II, Glavna knjiga / Landtafel I, II, Hauptbuch   od vložne številke 35 do 38 in 11 do 13 13., 17., 25., 31. 1.,
3., 4., 9., 11., 17., 22., 24. 2.,
9. -11., 16. 8. 2011
Bojan Cvelfar AT-LASt_ZAC-Cve 2011  
2011/11 14.11.2012 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv Štajersko deželno namestništvo,  IV, A-Z  1885 - 1887 2 knjigi 13., 17., 25., 31. 1.,
3., 4., 9., 11., 17., 22., 24. 2.,
9. -11., 16. 8. 2011
Hedvika Zdovc AT-LASt_ZAC-Zdo 2011  
2011/12 15.11.2012 Bavarski glavni državni arhiv / Bayerisches Hauptstaatsarchiv gradivo freisinških gospostev, ki se nanaša na slovensko ozemlje: istine serije Hochstift Freising, Spisovno gradivo-Hochstif Freising Amtsbuchserien 891 - 1400,
15. - 18. stol.
67 listin, 18 fasciklov 17. -21. 10, 2011 Judita Šega,
Mira Hodnik,
Sonja Anžič-Kemper
DE-BHM_ZAL-Seg 2011 nadaljevanje dela, ki je bilo začrtano in se je že izvajalo od leta 1997 dalje
2011/13 15.11.2012 Avstrijski državni arhiv / Österreichische Staatsarchiv Spisi notranjeavstrijskih gosostev / Innerösterreichische Herrschaftsakten 1514 - 1715 21 fasciklov 25. -30. 9. 2011 Dejan Zadravec AT-ÖstA_ZAP-Zad 2011  
2010/1 13.7.2012 Vatikanski tajni arhiv /
Archivio segreto Vaticano
Beograjska nunciatura     1922 -1939 28 škatel 6.-7. 7. 2000

France M. Dolinar
VA-AsV_ARS-Dol 2010  
2010/2 13.7.2012 Nadškofijski arhiv Videm in Arhiv nadškofijske kurije / Archivio Arcidiocesi di Udine in Archivio della Curia Arcivescovile Udinese Nuovi Manoscritti,
A parta Imperii 
1487 - 1494,
1743 - 1749
1 rokopis,
3 registri
11.-12. 5.,  
1. 11. 2010             
Lilijana Žnidaršič Golec, Jure Volčjak IT-AAU_ARS-Zni 2010  
2010/3 13.7.2012 Društva slovenskih izseljencev v Kanadi / Slovenian Canadian Association arhivsko gradivo kanadsko-slovenskih društev Južnega Ontaria  1971 - 1996 4 registratorji, 2 CD in 1DVD 24. 6.-12. 7. 2010 Milica Trebše Štolfa CA-DSI_ARS-Tre 2010  
2010/4 13.7.2012 Koroški deželni arhiv  / Kärntner Landesarchiv
fondi koroških gospoščin, mest in trgov
17. - 20. stol. 3 zemljiške knjige gospoščin, s prilogami 29. -30. 11. 2010 Mojca Horvat AT-KLA_PAM-Hor 2010  
2010/5 13.7.2012
Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv,


fondi spodnje štajerskih gospščin in trgov
 
17. - 19. stol. 5 zemljiških knjig gospoščin, s prilogami
31. 5.,
2.. 4., 7. 6. 2010
Mojca Horvat AT-LASt_PAM-Hor 2010  
2010/6 13.7.2012 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv Finanačna deželna direkcija, serija: Knjige 18. - 19. stol. 58 zvezkov oz. knjig 23. 5.,
2., 4., 7. 6. 2010
Zdenka Semlič Rajh,
Boštjan Zajšek
AT-LASt_PAM-Sem 2010  
2010/6 13.7.2012 Arhiv županije Zala / Zala Megyei Levéltár Zalaegerszeg fond IV. 402, Zakonodajni odbor Županije Zala  1900 - 1906 26 knjig 
31. 5 -4. 6. 2010
Gordana Šövegeš Lipovšek HU-ZALA_PAM-Söv 2010  
2010/7 13.7.2012 Arheološki muzej v Čedadu  / Museo archeologico nazionale Kapiteljski arhiv,
Stari mestni arhiv
1176 - 1560 8 škatel 4., 18. 2.,
4. 3.,
2. 9. 2010
Drago Trpin IT-MAN_PANG-Trp 2010  
2010/8 13.7.2012 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv Štajerska deželna deska III - IV, II   28 glavnih knjig 19., 20., 23., 24., 26., 27., 20. 8.,
2., 3., 23. 9.,
6., 10., 13., 17. 12. 2010
Bojan Cvelfar AT-LASt_ZAC-Cve 2010  
2010/9 13.7.2012 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv Štajersko deželno namestništvo,  IV, A-Z  1882 - 1884 indeks  19., 20., 23., 24., 26., 27., 20. 8.,
2., 3., 23. 9.,
6., 10., 13., 17. 12. 2010
Hedvika Zdovc AT-LASt_ZAC-Zdo 2010  
2010/10 13.7.2012 Bavarski glavni državni arhiv / Bayerisches Hauptstaatsarchiv gradivo freisinških gospostev, ki se nanaša na slovensko ozemlje 1500 - 1803 7 fasciklov 7.-11. 6. 2010 Judita Šega,
Mira Hodnik,
mag. Mitja Sadek
DE-BHM_ZAL-Seg 2010 nadaljevanje dela, ki je bilo začrtano in se je že izvajalo od leta 1997 dalje
2010/11 13.7.2012 Moravski državni arhiv v Brnu/  Moravsky` zemsky` archiv v Brne       rodbinski arhiv Dietrichstein,
rodbinski arhiv Wenzel-Sterbach,
zbirka načrtov in zemljevidov
1640 - 1856,
1806 - 1861,
1812 - 1941
15 škatel,         9 zemljevidov 22. -26. 11. 2010 Ivan Fras,                   Damjan Lindental CZ-MZA_ZAP-Fra 2010  
2010/12 13.7.2012 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv
rodbinski arhiv Sauer
1630 - 1844 izbrani dokumenti 11. -15. 1.,
16. -20. 8. 2010
Marija Hernja Masten AT-LASt_ZAP-Her 2010  
2010/13 13.7.2012 Državni arhiv v Varaždinu  / Državni arhiv u Varaždinu  Glavarstvo svobodnega kraljevskega mesta Varaždin,
Zbirka načrtov in zemljevidov,
Krajevni ljudski odbor Trakoščan
1209 - 1850,
1752 - 1995,
1945 - 1952
3 tematska kazali,
inventar, popis,
delovodnik
10., 15. 11.,
9., 13., 27. 12. 2010
Nataša Majerič Kekec, Katja Zupanič HR-DAV_ZAP-Maj 2010  
2009/1 13.7.2012 Vatikanski tajni arhiv /
Archivio segreto Vaticano
Dunajska nunciatura in pregled arhivskih pomagal    1513 -1565 5 pomagal in 21 fasciklov 11.-16. 5. 2009 Daniela Juričić Čargo,
France M. Dolinar
VA-AsV_ARS-Jur 2009  
2009/2 13.7.2012 Avstrijski državni arhiv, Splošni upravni arhiv / Österreichische Staatsarchiv,Verwaltungsarchiv Dvorna pisarna 1550 - 1548 5 popisov in 9 kartonov 29. 6. -3. 7. 2009 Andreja Klasinc Škofljanec AT-ÖstA_ARS-Kla 2009  
2009/3 13.7.2012 Nadškofijski arhiv Videm in Arhiv nadškofijske kurije / Archivio Arcidiocesi di Udine in Archivio della Curia Arcivescovile Udinese evidentiranje gradiva škofije Videm, Gestiorum Civilium,
II A parta Imperii,
III A parte Imperii  
1474 - 1775,
1547 - 1599,
16. - 18. stol.
3 registri 12.-23. 6. 2009 Lilijana Žnidaršič Golec, Jure Volčjak IT-AAU_ARS-Zni 2009  
2009/4 13.7.2012 Društva slovenskih izseljencev v Kanadi / Slovenian Canadian Association arhivsko gradivo kanadsko-slovenskih društev Južnega Ontaria  1963 - 1999 4 registratorji in en popis 22. 5.-29. 6. 2009 Milica Trebše Štolfa CA-DSI_ARS-Tre 2009  
2009/5 13.7.2012 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv,
fondi spodnje štajerskih gospščin in trgov
 
1527 - 1853 zemljiške knjige za 7 gospoščin, 9 štiftnih registrov,  10 registrov, 2 zvezka posamezni listi,
posamezni spisi in dokumenti
26 .11.,
9.-10. 10.,
21.-22. 10. 2009
Mojca Horvat AT-LASt_PAM-Hor 2009  
2009/6 13.7.2012 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv Okrožni gradbeni urad Maribor 1850 - 1853 7 fasciklov 20.-24. 2009 Zdenka Semlič Rajh AT-LASt_PAM-Sem 2009  
2009/7 13.7.2012 Arhiv županije Zala / Zala Megyei Levéltár Zalaegerszeg fond IV. 402, Zakonodajni odbor Županije Zala  1907 - 1908 13 knjig 
20. -24. 4. 2009
Gordana Šövegeš Lipovšek HU-ZALA_PAM-Söv 2009  
2009/8 13.7.2012 Arheološki muzej v Čedadu  / Museo archeologico nazionale Kapiteljski arhiv,
Stari mestni arhiv
1277 - 1403. izbrani dokumenti
23. 1. 2009
Drago Trpin IT-MAN_PANG-Trp 2009  
2009/9 13.7.2012 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv Štajerska deželna deska III - IV, II   od vložne številke 1525 do 1627 15. -16., 20. 1.,
2., 19. -20., 25., 27., 30. 11, 4., 7., 9., 11. 12. 2009
Bojan Cvelfar AT-LASt_ZAC-Cve 2009  
2009/10 13.7.2012 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv Štajersko deželno namestništvo,  IV, A-Z  1879 - 1881 indeks 15. -16., 20. 1.,
19. -20., 27., 28. 8,          13., 19., 27., 31., 11. 2009
Hedvika Zdovc AT-LASt_ZAC-Zdo 2009  
2009/11 13.7.2012 Bavarski glavni državni arhiv / Bayerisches Hauptstaatsarchiv gradivo freisinških gospostev, ki se nanaša na slovensko ozemlje 1497 - 1799 8 fasciklov 24.-29. 5. 2009 Sonja Anžič,
Mira Hodnik,
Judita Šega
DE-BHM_ZAL-Anz 2009 nadaljevanje dela, ki je bilo začrtano in se je že izvajalo od leta 1997 dalje
2009/12 13.7.2012 Moravski državni arhiv v Brnu/  Moravsky` zemsky` archiv v Brne       Glavna registratura, rodbinski arhiv Dietrichstein 1640 - 1856 30 škatel 20. 8. -4. 9. 2009 Ivan Fras,
Damjan Lindental
CZ-MZA_ZAP-Fra 2009  
2009/13 13.7.2012 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv
rodbini Leslie in Herberstein
1656 - 1945 izbrani dokumenti 18.9.2009 Marija Hernja Masten AT-LASt_ZAP-Her 2009  
2008/1 20.2.2012 Državni arhiv Velike Britanije / Public Record Office fond zunanjega ministrstva, politična korespondenca po 2. svetovni vojni,
korespondenca britanske ambasade, konzulatov in poslaništev v Jugoslaviji,
vojno ministrstvo, skupina za posebne operacije, ki je med 2. svetovno vojno delovala na slovenskem ozemlju, kopije gradiva nemške, italijanske in japonske vlade 
1922 - 1956,
1919 - 1920,
1942 - 1944.
1949
4 inventarji 14.-21. 9. 2008
Mateja Jeraj,
Jelka Melik,
UK-PRO_ARS-Jer 2008  
2008/2 20.2.2012 Vatikanski tajni arhiv /
Archivio segreto Vaticano
Dunajska nunciatura in pregled arhivskih pomagal    1485 - 1785 19 fasciklov 3.-8. 3. 2008
Daniela Juričić Čargo,
France M. Dlinar
VA-AsV_ARS-Jur 2008  
2008/3 20.2.2012 Društva slovenskih izseljencev v Kanadi / Slovenian Canadian Association arhivsko gradivo kanadsko-slovenskih društev Južnega Ontaria  1963 - 1999 13 map 23. 5.-24. 6. 2008 Milica Trebše Štolfa CA-DSI_ARS-Tre 2008  
2008/4 20.2.2012 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv,
Koroški deželni arhiv /
Kärntner Landesarchiv
fondi spodnje štajerskih gospščin in trgov,
Kresijski urad Celovec, Gospoščina Pliberk,
družinski fond Portia 
1647 - 1846,
1753 - 1837,
1571 - 1777
1 urbar, 10 registrov, 1 knjiga, 2 zvezka, 5 inventarjev, posamezni listi,
posamezni listi,
1 urbar, 1 register
8.-10. 1.,
7.-8. 10.,
27.-28. 10. 2008
Mojca Horvat AT-LASt_PAM-Hor 2008  
2008/5 20.2.2012 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv Okrožni gradbeni urad Maribor 1850 - 1853 10 škatel 7.-13. 10.,
5.-7. 11. 2008
Zdenka Semlič Rajh AT-LASt_PAM-Sem 2008  
2008/6 20.2.2012 Arhiv županije Zala / Zala Megyei Levéltár Zalaegerszeg fond IV. 402, Zakonodajni odbor Županije Zala  1909 - 1916 39 knjig 
29. 9. -3. 10. 2008
Gordana Šövegeš HU-ZALA_PAM-Söv 2008  
2008/7 20.2.2012 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv Štajerska deželna deska III - IV, II   od vložne številke 1310 do 1525 10. 1.,
12. 3.,
17. 3.,
21. 3.,
1. 8.,
4. 8.,
12. -13. 8.,
18. 8.,
20. -22. 8.,
26. -27. 8.,
15. 12. 2008
Bojan Cvelfar AT-LASt_ZAC-Cve 2008  
2008/8 20.2.2012 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv Štajersko deželno namestništvo,  IV, A-Z  1875 - 1878 indeks 10. 1.,
12. 3.,
17. 3.,
21. 3.,
1. 8.,
4. 8.,
12. -13. 8.,
18. 8.,
20. -22. 8.,
26. -27. 8.,
15. 12. 2008
Hedvika Zdovc AT-LASt_ZAC-Zdo 2008  
2008/9 20.2.2012 Bavarski glavni državni arhiv / Bayerisches Hauptstaatsarchiv gradivo freisinških gospostev, ki se nanaša na slovensko ozemlje 1510 - 1749 3 fascikle 26.-30. 5. 2008 Sonja Anžič,
Mira Hodnik,
Judita Šega
DE-BHM_ZAL-Anz 2008 nadaljevanje dela, ki je bilo začrtano in se je že izvajalo od leta 1997 dalje
2008/10 20.2.2012 Avstrijski državni arhiv  / Österreichische Staatsarchiv Vojni arhiv,
Finančni arhiv,
Hišni in dvorni arhiv,
rodbinski fondi
1723 - 1803,
1525 -1713,
1437 - 1760,
1598 - 1826
2 popisa,
5 škatel,
2 repertorija,
posamezni spisi
14.-19. 12. 2008 Marija Hernja Masten AT-ÖstA_ZAP-Her 2008  
2008/11 20.2.2012 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv Stanovski arhiv, stari, skupina II deželni knez,
Rodbina Sauer,
Testamenti Sauer,
Rokopisna zbirka
1528 - 1792,
1690 - 1720,
1535 - 1782,
1820 - 1865
2 škatli,
posamezni spisi,
indeks, karotečno kazalo,
2 rokopisa 
18. -20. 11.,
24. -26. 11. 2008
Marija Hernja Masten AT-LASt_ZAP-Her 2008  
2008/12 20.2.2012 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv Historična zbirka 20. stoletja, A - Z 1915 - 1946 celotna zbirka 18. -20. 11.,
24. -26. 11. 2008
Katja Zupanič AT-LASt_ZAP-Zup 2008  
2007/1 20.2.2012 Avstrijski državni arhiv  / Österreichische Staatsarchiv Splošni upravni arhiv, Ministrstvo za kmetijstvo, montanistika,
Ministrstvo za pravosodje
1872 - 1908,
1848 - 1918
1 inventar,
2 inventarja
6.-11. 5. 2007  Suzana Felicijan Bratož AT-Östa_ARS-Fel 2007  
2007/2 20.2.2012 Arhiv Masarykove univerze / Arhiv Masarykove univerze evidenca vpisanih študentov filozofske fakultete v Brnu 1929/30 - 1939/40 24 matrik 10.-15. 6. 2007 Branko Radulovič CZ-AMU_ARS-Rad 2007  
2007/3 20.2.2012 Avstrijski državni arhiv  / Österreichische Staatsarchiv Altes Kultus,
Adelsarchiv
1396 - 1835,
11. stol.-1884
1 fascikel,
16 ovojev
6.-11. 5. 2007  Jure Volčjak AT-Östa_ARS-Vol 2007  
2007/4 20.2.2012 Nadškofijski arhiv Videm in Arhiv nadškofijske kurije / Archivio Arcidiocesi di Udine in Archivio della Curia Arcivescovile Udinese evidentiranje gradiva škofije Videm, I Acta Curiae,
II A parta Imperii,
III A parte Imperii Carniola Superiore,
Patriarcato d`Aquileia 
1474 - 1775,
1553 - 1555,
1471 - 1730,
1259 - 1880
1 register,
1 register,
1 register,
krajevno in  imensko kazalo, 2 inventarja
2.-3. 7. 2007 Lilijana Žnidaršič Golec, Jure Volčjak IT-AAU_ARS-Zni 2007  
2007/5 20.2.2012 Društva slovenskih izseljencev v Kanadi / Slovenian Canadian Association arhivsko gradivo kanadsko-slovenskih društev Južnega Ontaria  1991 - 2006 1 mapa, 1 DVD 27. 4.-20. 5. 2007 Milica Trebše Štolfa CA-DSI_ARS-Tre 2007  
2007/6 20.2.2012 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv fondi spodnje štajerskih gospščin in trgov  1637 - 1925 9 knjig, 8 zvezkov, 1 urbar, posamezni listi 4.-6. .,
11.-12. 6. 2007
Mojca Horvat AT-LASt_PAM-Hor 2007  
2007/7 20.2.2012 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv Zbirka krajevnih slik,
Zbirka gradbenih načrtov,
Zbirka historičnih slik,
Zbirka gradiva 20. stoletja,
Družina Attems
    23.-25. 4. 2007 Zdenka Semlič Rajh AT-LASt_PAM-Sem 2007  
2007/8 20.2.2012 Arhiv županije Zala / Zala Megyei Levéltár Zalaegerszeg fond IV. 402, Zakonodajni odbor Županije Zala  1917 - 1944 81 knjig 
15.-19. 10. 2007
Gordana Šövegeš HU-ZALA_PAM-Söv 2007  
2007/9 20.2.2012 Arheološki muzej v Čedadu  / Museo archeologico nazionale Kapiteljski arhiv,
Stari mestni arhiv,
Memorie e note storiche
1380,
1431 - 1550,
70-ta let 18. stol.
urbar,
izbrani dokumenti,
rokopis

13. 12. 2007
Drago Trpin IT-MAN_PANG-Trp 2007  
2007/10 20.2.2012 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv Štajerska deželna deska III - IV, II   od vložne številke 903 do 1310 9. 1.,
21. 3.,
20. 4.,
22. 5.,
20. 11.,
30. 11.,
5. 12.,
7. 12.,
11.-12. 12.,
18. 12.,
21. 12. 2007
Bojan Cvelfar AT-LASt_ZAC-Cve 2007  
2007/11 20.2.2012 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv Štajersko deželno namestništvo,  IV, A-Z  1872 - 1874 indeks 9. 1.,
21. 3.,
20. 4.,
22. 5.,
20. 11.,
30. 11.,
5. 12.,
7. 12.,
11.-12. 12.,
18. 12.,
21. 12. 2007
Hedvika Zdovc AT-LASt_ZAC-Zdo 2007  
2007/12 20.2.2012 Bavarski glavni državni arhiv / Bayerisches Hauptstaatsarchiv gradivo freisinških gospostev, ki se nanaša na slovensko ozemlje 1548 - 1787 2 fascikla 21.-25. 5. 2007 Sonja Anžič,
Mira Hodnik,
Judita Šega
DE-BHM_ZAL-Anz 2007  
2007/13 20.2.2012 Avstrijski državni arhiv  / Österreichische Staatsarchiv osebnosti A-F: Ferstl-načrti za mestno hišo Ptuj,
Fototeka znanih osebnosti in slovenskih krajev
1681 - 1910 7 škatel,
3 slike na steklo, inventar
7.3.2007 Marija Hernja Masten AT-ÖstA_ZAP-Her 2007  
2007/14 20.2.2012 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv trg Središče / Markt Polstrau,
Štajerska kmetijska družba,
Rokopisna zbirka
1600 - 1837,
1295 - 1426
1 škatla,
1 škatla,
Grbovna knjiga 3 zvezki 
8. 1.,
12. 4.,
17. 4.,
6. 6.,
13. 8.,
16. 8.,
5.-6. 11. 2007
Marija Hernja Masten AT-LASt_ZAP-Her 2007  
2007/15 20.2.2012 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv Zbrka kataster,
gospostva,
Deželno namestništvo
1817 - 1832,
1807,
1850 - 1854
3 škatle,
1 škatla,
4 indeksi 
12. 4.,
17. 4.,
6. 6.,
13. 8.,
16. 8.,
5.-6. 11. 2007
Nataša Majerič Kekec AT-LASt_ZAP-Maj 2007  
2007/16 20.2.2012 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv Šef civilne uprave za Spodnjo Štajersko,
Sternthal 
1941 - 1943,
1946
1 škatla,
1kartoteka
6. 6.,
13. 8.,
5.-6. 11. 2007
Katja Zupanič AT-LASt_ZAP-Zup 2007  
2006/1 20.2.2012 Državni arhiv Velike Britanije / Public Record Office fond zunanjega ministrstva, politična korespondenca (serije dokumentov: FO 371, FO 93, FO 837, FO 916, FO 1004, FO 989, CAB 79/72/18 (mikrofilmi) HW 19 in T 236   1941 - 1965 149 popisov 20.-27. 11. 2006 Jelka Melik,
Mateja Jeraj
UK-PRO_ARS-Mel 2006  
2006/2 20.2.2012 Arhiv Masarykove univerze / Arhiv Masarykove univerze iskanje podatkov o slovenskih študentih, evidence vpisanih študentov  pravne, naravoslovne in filozofske fakultete 1918 - 193 59 katalogov, 18 vpisnikov 12.-16. 6. 2006 Branko Radulovič,
Branko Kozina
CZ-AMU_ARS-Rad 2006  
2006/3 20.2.2012 Glavni arhiv za Indije / Archivio General de Indias Sekcija V "Contratacion", serija 44 "Misiones", podserija 2 "Misiones de Jesuitas", fascikel 5550, podserija 3 »Misiones de varias ordenes religiosas« –  prvi  fascikel 5551, v seriji 13 »Registros de navíos«, podseriji 1 »Registros de ida« –  v fasciklu 1244 register ladje  »Santo Cristo de San Roman«, s katero je leta 1687 v Mehiko odpotoval tudi Marko Kapus; podatki o odpravah slovenskih jezuitskih misionarjev v kolonije 1492 - 1870 4 fascikli, izpis iz elektronske evidence 4.-15. 9. 2006 Aleksandra Mrdavšič ES-AGI_ARS-Mrd 2006  
2006/4 20.2.2012 Nadškofijski arhiv Videm in Arhiv nadškofijske kurije / Archivio Arcidiocesi di Udine in Archivio della Curia Arcivescovile Udinese evidentiranje gradiva o slovenskem ozemlju znotraj Oglejskega patriarhata, registre oglejskih generalnih vikarjev iz zadnje četrtine 15. stoletja, stoletje mlajše spise v zvezi z Ljubljano kot sedežem ljubljanskih škofov in gradivo gorenjskega arhidiakonata iz zgodnjega novega veka za vikariate oziroma župnije Kamnik, Nevlje, Zgornji in Spodnji Tuhinj, Komenda, Cerklje na Gorenjskem in Šenčur pri Kranju 1475 - 1739 3 registri 7.-8. 8. 2006 Lilijana Žnidaršič Golec, Jure Volčjak IT-AAU_ARS-Zni 2006  
2006/5 20.2.2012 Avstrijski državni arhiv  / Österreichische Staatsarchiv Splošni upravni arhiv, Ministrstvo za Uk/Bogočastje (Alter Kultus) 11. stol.-1849 1 popis 24.-29. 9. 2006  Jure Volčjak AT-Östa_ARS-Vol 2006  
2006/6 20.2.2012 Avstrijski državni arhiv  / Österreichische Staatsarchiv Splošni upravni arhiv, Ministrstvo za kmetijstvo, poljedelstvo 1860 - 1918 1 inventar 24.-29. 9. 2006  Suzana Felicijan Bratož AT-Östa_ARS-Fel 2006  
2006/7 20.2.2012 Arhiv italijanskega ministrstva za zunanje zadeve v Rimu / Archivio afari esteri  fond zunanjega ministrstva, gradivo zbrano v seriji "politična zadeve" - Jugoslavija    1945 - 1948 12 fasciklov 16.-21. 10. 2006 France M. Dlinar,
Lilijana Vidrih Lavrenčič,
Mateja Jeraj
IT-MAE_ARS-Dol 2006  
2006/8 20.2.2012 Nacionalni arhiv, Pariz / Archives nationales, Paris fond mornarice 1690 - 1791 29 inventarjev 9.-19. 10. 2006 Vladimir Sunčič FR-ANP_ARS-Sun 2006  
2006/9 20.2.2012 Jugoslovanska kinoteka, Beograd t. i. Kraljevski fond 1932 - 1940 3 filmi 15.-18. 1. 2006 Lojz Tršan,
Tatjana Rezec Stibilj,
Roman Marinko
RS-JKB_ARS-Trs 2006  
2006/10 20.2.2012 Društva slovenskih izseljencev v Nemčiji  Slovensko kulturno prosvetno in športno društvo Slovenija, e. V. Berlin 1982 - 2006 4 škatle, 2 fascikla 27. 2.-13. 3. 2006 Milica Trebše Štolfa DE-DSL_ARS-Tre 2006  
2006/11 20.2.2012 Društva slovenskih izseljencev v Kanadi / Slovenian Canadian Association Slovenski narodni dom Lipa Park, Slovensko kulturno društvo Triglav kanadsko-slovenska društva Južnega Ontaria  2000 - 2006 1 mapa 12.-26. 8. 2006 Milica Trebše Štolfa CA-DSI_ARS-Tre 2006  
2006/12 20.2.2012 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv Štajerska deželna deska III - IV    od vložne številke 492 do 894 25. 4.,
4. 5.,
18.-20. 12.,
22. 12.,
27.-28. 12. 2006
Bojan Cvelfar AT-LASt_ZAC-Cve 2006  
2006/13 20.2.2012 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv Štajersko deželno namestništvo,  IV, A-Z  1869 - 1871 indeks 25. 4.,
4. 5.,
18.-20. 12.,
22. 12.,
27.-28. 12. 2006
Hedvika Zdovc AT-LASt_ZAC-Zdo 2006  
2006/14 20.2.2012 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv Zbirka gradbenih načrtov, arhitekturni načrti, vodogradnje in cestogradnje za okrožji Maribor in Celje

1786 - 1834, 11 map 8.-19. 5. 2006 Zdenka Semlič Rajh AT-LASt_PAM-Sem 2006  
2006/15 20.2.2012 Arhiv županije Zala / Zala Megyei Levéltár Zalaegerszeg fond VI, Uprava za gozdove Dolnja Lendava  1898 - 1924 9 škatel 26.-17. 3.,
20.-22. 9. 2006
Gordana Šövegeš HU-ZALA_PAM-Söv 2006  
2006/16 20.2.2012 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv fondi z gradivom: Betnave, Limbuša, Kozjaka, Negovske župnije, Slovenj Gradca in Maribora

1588 - 1878 14 škatel 24.-30. 5.,
22. 10.,
27.-28. 10.,
11.-12. 12. 2006
Mojca Horvat AT-LASt_PAM-Hor 2006  
2006/17 20.2.2012 Avstrijski državni arhiv  / Österreichische Staatsarchiv Vojni arhiv, Finančni arhiv, Hišni in dvorni arhiv, Rokopisna zbirka 1775 - 1778,
1525 - 1713,
1368 - 1674,
1511
8 škatel,
1 škatla,
1 repertorij,
2 kosa
20.-24. 11. 2006 Marija Hernja Masten AT-Östa_ZAP-Her 2006  
2006/18 20.2.2012 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv Deželno namestništvo  1895 - 1905 5 škatel, 1 fascikel  6. 6.,
13. 6.,
27. 6.,
18. 6.,
5.-8. 12. 2006 
Marija Hernja Masten AT-LASt_ZAP-Her 2006  
2006/19 20.2.2012 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv Deželno namestništvo, Šef civilne uprave za Spodnjo Štajersko  1865 - 1894,
1941 - 1944
7 škatel, 1 fascikel  13. 6.,
27. 6.,
5.-6. 12.,
12. 12. 2006
Nataša Majerič Kekec AT-LASt_ZAP-Maj 2006  
2006/20 20.2.2012 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv Šef civilne uprave za Spodnjo Štajersko  1941 - 1944 3 škatle 5.-6. 12.,
20. 12. 2006
Katja Zupanič AT-LASt_ZAP-Zup 2006  
2006/21 20.2.2012 Bavarski glavni državni arhiv / Bayerisches Hauptstaatsarchiv gradivo freisinških gospostev, ki se nanaša na slovensko ozemlje 1604 - 1785 2 fascikla 29. 5.-2. 6. 2006 Sonja Anžič,
Mira Hodnik,
Judita Šega
DE-BHM_ZAL-Anz 2006  
2005/1 28.12.2011 Štajerski deželni arhiv / Steiermärkisches Landesarchiv gubernij,
deželno namestništvo,
Štajerska kmetijska družba
1867 - 1907,
1883 - 1895,
1850 - 1853
106 društvenih pravil,
2 društveni pravili,
2 inventarja, 9 indeksov
25.-26. 1.,
1.-2-2. 2.,
29.-30. 3.,
25. 10.,
18. 11. 2005 
Marija Hernja Masten, Nada Jurkovič AT-LASt_ZAP-Her 2005  
2005/2 28.12.2011 Državni arhiv Velike Britanije / Public Record Office fond zunanjega ministrstva, politična korespondenca (serije dokumentov: FO 371, FO 53w6, FO 800, FO 930, FO 1063, FO 989, FO 369, FO 924 in War Office WO 204 in WO 202)   1943 - 1953 35 popisov 20.-27. 11. 2005 Jelka Melik,
Mateja Jeraj
UK-PRO_ARS-Mel 2005  
2005/3 28.12.2011 Arhiv Masarykove univerze / Arhiv Masarykove univerze evidence vpisanih študentov  medicinske, naravoslovne in filozofske fakultete 1918 - 1938 11 matrik 12.-18. 6. 2005 Branko Radulovič CZ-AMU_ARS-Rad 2005  
2005/4 28.12.2011 Glavni arhiv za Indije / Archivio General de Indias Sekcija V "Contratacion", serija 44 "Misiones", podserija 2 "Misiones de Jesuitas", s podatki o odpravah jezuitskih misionarjev v kolonije 1620 - 1759 1 fascikel,
38 map
24. 9.-1. 10. 2005 Aleksandra Mrdavšič ES-AGI_ARS-Mrd 2005  
2005/5 28.12.2011 Nadškofijski arhiv Videm in Arhiv nadškofijske kurije / Archivio Arcidiocesi di Udine in Archivio della Curia Arcivescovile Udinese Oglejski patriarhat: A parte imperii,                          Acta curiae 1472 - 1640 4 fascikli,
2 fasc.
4.-5. 7.,
21.-22. 11. 2005
Lilijana Žnidaršič Golec, Jure Volčjak IT-AAU_ARS-Zni 2005  
2005/6 28.12.2011 Društva slovenskih izseljencev v Kanadi / Slovenian Canadian Association arhivsko gradivo kanadsko-slovenskih društev Južnega Ontaria  1959 - 1962   19. 6.-4. 7. 2005 Milica Trebše Štolfa CA-DSI_ARS-Tre 2005  
2005/7 28.12.2011 Kinoatelje Gorica  /  fond Simonelli 1928 - 1941 30 kolutov 14.10.2005 Lojz Tršan,
Aleksander Blaznik
IT- KAG_ARS-Ter 2005  
2005/8 28.12.2011 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv Štajerska deželna deska  1901 III - IV 24. 1.,
27. 1.,
5. 4.,
23. 11.,
25. 11.,
30. 11.,
23., 11.,
28. 11,
30. 12. 2005
Bojan Cvelfar AT-LASt_ZAC-Cve 2005  
2005/9 28.12.2011 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv Štajersko deželno namestništvo,  IV, A-L  1865 - 1868 indeks 24. 1.,
27. 1.,
5. 4.,
23. 11.,
25. 11.,
30. 11.,
23., 11.,
28., 11.,
30. 12. 2005
Hedvika Zdovc AT-LASt_ZAC-Zdo 2005  
2005/10 28.12.2011 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv Štajersko deželno namestništvo, IV, M-Z 1865 - 1868 indeks 24. 1.,
27. 1.,
5. 4.,
23. 11.,
25. 11.,
30. 11.,
23., 11.,
28., 11.,
30. 12. 2005
Aleksander Žižek AT-LASt_ZAC-Ziz 2005  
2005/11 28.12.2011 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv Albert Sikora Guelten in Steiermark, B 249/5 1516 - 1785   4. 1.,
27. 3.,
29. 3.,
5. 4.,
23. 11.,
25. 11., 
23. 11.,
29.-30. 12. 2005
Ivanka Zajc Cizelj AT-LASt_ZAC-Zaj 2005  
2005/12 28.12.2011 Državni arhiv v Vidmu in Nadškofijski arhiv Videm  / Archivio di stato Udine, Archivio Arcidiocesi di Udine in Archivio del Capitolo di Udine  Državni Arhiv v Vidmu: Bertolli,
Caimo,
Savorgan,
Archivio Arcidiocesi di Udine in Archivio della Curia Arcivescovile Udinese documenti Canceleria patriacale della chiesa di Aquileia: Fondo a parte imperii,
Archivio del Capitolo di Udine: Miscellanea G. Bini, prepisi dokumentov iz raznih virov,
G. Bini, Documenta Historica, Vol I-. IX, Indici e Regesti, 1996,
G. Bini, Documenta Historica, Vol X-XIX, Indci e Regesti, 2001

13.-17. stol.,
15. stol.- 1897,
14.-19. stol.,
1314 - 1857,
15 - 20 stol.,
4.-18 stol.
  25.-29. 7. 2005 Duša Krnel Umek IT- ASU_PAK-Krn 2005  
2005/13 28.12.2011 Državni arhiv v Trstu / Archivio di stato di Trieste  Namestništvo za avstrijsko Primorje v Trstu, 1850 - 1918 predsedniški spisi: zvezek-Registro delle (societa) pratiche italiane-tedesce-slave  1885 - 1919 indeks 5. - 6. 7. 2005 Mirjana Kontestabile Rovis IT- AST_PAK-Kon 2005  
2005/14 28.12.2011 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv Zbirka gradbenih načrtov

1835 - 1943, 24 map 30. 5.-3. 6.,
27. 7.-2. 8.,
17. 10.,
21. 10.
24. 10. 2005
Zdenka Semlič Rajh AT-LASt_PAM-Sem 2005  
2005/15 28.12.2011 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv arhivi sodnih uradov, deželni arhiv, arhivi plemiških rodbin: Stubenberg,
Eibiswald,
Eggenberg
1467 - 1918 6 urbarjev in razni registri,
6 škatel,
1 škatla
30. 5.-3. 6.,
27. 7.-2. 8. 2005
Ivan Fras AT-LASt_PAM-Fra 2005  
2005/16 28.12.2011 Arhiv županije Zala / Zala Megyei Levéltár Zalaegerszeg fond IV, Odbor županije Zala,
fond IV, 259, Častniški sedež županije Zala
1861 - 1899,
1861 - 1899
29 indeksov 26.-30. 9. 2005 Gordana Šövegeš HU-ZALA_PAM-Söv 2005  
2005/17 28.12.2011 Državni arhiv v Gorici / Archivio di stato di Gorizia Okrajni civilni komisariat za Gradišče 1917 - 1922 3 škatle, 2 fascikla 1. 4.,
18. 4. 2005
Vlasta Tul IT- ASG_PANG-Tul 2005  
2005/18 28.12.2011 Bavarski glavni državni arhiv / Bayerisches Hauptstaatsarchiv gradivo freisinških gospostev, ki se nanaša na slovensko ozemlje 1529 - 1760 5 fasciklov, 4 mikrofilmi  6.-10. 6. 2005 Sonja Anžič,
Damijan Hančič,
Mira Hodnik,
Judita Šega
DE-BHM_ZAL-Anz 2005  
2004/1 28.12.2011 Državni arhiv Velike Britanije / Public Record Office fond zunanjega  ministrstva, politična korespondenca, Jugoslavija, FO 371   1931 - 1945 72 popisov 21.-28. 11. 2004 Jelka Melik,
Mateja Jeraj
UK-PRO_ARS-Mel 2004  
2004/2 28.12.2011 Arhiv Masarykove univerze / Arhiv Masarykove univerze gradivo "literarne pozustalosti Jerneja Kopitarja" 1816 - 1966 285 vpisov 13.-19. 6. 2004 Branko Radulovič,
Branko Kozina
CZ-AMU_ARS-Rad 2004  
2004/3 28.12.2011 Glavni arhiv za Indije / Archivio General de Indias Sekcija III "Gobierno" (vlada),
Sekcija V "Contratacion" (blagovna borza)
1524 - 1834,
1503 - 1790
37 map 24.-28. 5. 2004 Aleksandra Mrdavšič ES-AGI_ARS-Mrd 2004  
2004/4 28.12.2011 Avstrijski državni arhiv  / Österreichische Staatsarchiv Vojni arhiv in Upravni arhiv, Zbirka kart in načrtov 1721 - 1965 245 kart 6.-11. 6. 2004  Matevž Košir,
Suzana Felicijan Bratož
AT-Östa_ARS-Kos 2004 delno dopolnjen popis Marije Hernje Masten
2004/5 28.12.2011 Avstrijski državni arhiv  / Österreichische Staatsarchiv Upravni arhiv, Ministrstvo za trgovino 1850 - 1916   20.-24. 12. 2004  Matevž Košir AT-Östa_ARS-Kos1 2004  
2004/6 28.12.2011 Nadškofijski arhiv Videm  / Archivio Arcidiocesi di Udine  AAU, Acta Curiae, register za leto 1472, fasc. 324,
"Criminalia" fasc. 325;
ACAU, fasc. 753 in 758
1472 - 1704   1 register,
4 fascikli 
5.- 6. 7.,
15.-16. 11.,
20.-21. 12. 2004
Lilijana Žnidaršič Golec,
Jure Volčjak
IT- AAU_ARS-Zni 2004  
2004/7 28.12.2011 Društva slovenskih izseljencev v Kanadi / Slovenian Canadian Association arhivsko gradivo kanadsko-slovenskih društev Južnega Ontaria  1964 - 2004 3 škatle 24. 6.-5. 7. 2004 Milica Trebše Štolfa CA-DSI_ARS-Tre 2004  
2004/8 28.12.2011 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv Albert Sikora Guelten in Steiermark, B 249/5 1516 - 1785   24. 6.,
23. 9.,
12. 10.,
11. 11.,
13. 12.,
20. 12.,
28. 12. 2004
Ivanka Zajc Cizelj AT-LASt_ZAC-Zaj 2004  
2004/9 28.12.2011 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv Štajersko deželno namestništvo, IV: A - M,
IV, A - L
1861 - 1868,
1865 - 1868
2 indeksa 23. 2.,
24. 6.,
23. 9.,
12. 10.,
11. 11.,
13. 12.,
21. 12.,
27. 12.,
28. 12. 2004
Hedvika Zdovc AT-LASt_ZAC-Zdo 2004  
2004/10 28.12.2011 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv Štajersko deželno namestništvo, IV, N - Z,
IV, M - Z
 1861 - 1864,
 1858 - 1860
2 indeksa 23. 2.,
24. 6.,
23. 9.,
12. 10.,
11. 11.,
13. 12.,
21. 12.,
27. 12.,
28. 12. 2004
Aleksander Žižek AT-LASt_ZAC-Ziz 2004  
2004/11 28.12.2011 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv Zbirka načrtov   1785 - 1913   24. 1.,
27. 1.,
5. 4.,
23. 11.,
25. 11.,
30. 11.,
23. 12.,
28. 12
30. 12. 2005
Bojan Cvelfar AT-LASt_ZAC-Cve 2004  
2004/12 28.12.2011 Državni arhiv v Trstu / Archivio di stato di Trieste  Namestništvo za avstrijsko Primorje v Trstu, 1850 - 1918, predsedniški spisi: zvezek-Registro delle (societa) pratiche italiane-tedesce-slave 1895 - 1918 indeks 8. 9.,
19.-20. 11. 2003
Mirjana Kontestabile Rovis IT- AST_PAK-Kon 2004 gradivo je bilo evidentirano v letu 2003
2004/13 28.12.2011 Državni arhiv v Reki / Državni arhiv u Rijeci Istrski deželni zbor 1894 - 1901 6 knjig 22. 10.,
22. 11.,
17.12. 1004
Mirjana Kontestabile Rovis HR- DAR_PAK-Kon 2004  
2004/14 28.12.2011 Državni arhiv v Vidmu in Nadškofijski arhiv Videm  / Archivio di stato Udine, Archivio Arcidiocesi di Udine in Archivio Diocesano di Udine  Državni Arhiv v Vidmu: Patriarcato d` Aquileia,
Giurisdizioni feudalli,
Pretura di Cividale,
Ufficio del genio civile,
Tribunale di Tolmezzo, 
Atti dello stato civile Italiano Provincie-Udine, 
Atti dei notai del distrtto di Udine, Catasti Censo provvisorio e Censo stabile, 
Archivi di famiglie e di persone: Barnaba,
Berghinz,
Caimo,
Della Torre,
Della Torre-Torriani,
Florio, 
Gortani Govanni, 
Mantica,
Panigal,
Archivio Sarvognan, Racolte miscellanee: Manoscritti e documenti vari,
Perusini.
Nadškofijski arhiv v Vidnu, Arcivescovile Udinese documenti Canceleria patriacale della chiesa di Aquileia: Fondo a parte imperii,
ACU-Archivio del Capitolo di Udine, L`archivio del Capitolo di Aquileia, kopije prvotnih dokumentov od 46 dalje,
Miscelllanea G. Bini, prepisi dokumentov iz raznih virov 

14.-18. stol.,
15.-19. stol.,
1815 - 1866,
1921 - 1967,
1871 - 1900,
1867 - 1943,
1265 - 19. stol.,
1811 - 1949,
17.-18. stol.,
19.-20. stol.,
15. stol. - 1897,
13.-18. stol.,
1258 - 1830
1306 - 1889
1506 - 1812
16.-18. stol.,
14.-19. stol.,
1314 - 1857,
14.-19. stol.,
13.-19. stol.,
15.-20 stol.,
1420 - 1753,
4.-18. stol.
  22.-26. 9. 2003,
29. 11. - 4. 12. 2004,
25. 7. - 29. 7. 2005
Duša Krnel Umek IT- ASU_PAK-Krn 2004 evidentiranje je potekalo od leta 2003 do vključno leta 2005 (ker je publikacija izšla v septebru 2005 je bila lahko objavljeno evidentiranje, ki je bilo opravljeno v juliju istega leta
2004/15 28.12.2011 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv Zbirka gradiva 20. stoletja, 80 tm (404 AŠ). Bile so popisane posamezne arhivske enote gradiva, ki se nanaša na zgodovino Slovencev na različnih nivojih, glede na pomen gradiva (serija, združen dokument, dokument). Pregledanega in popisanega je bilo 51 škatel gradiva , kar znaša cca 14 %skupne količine fonda
Okrajni šolski sveti, delni popis je nastal ob evidentiranju. Delo ni zaključeno. Do sedaj je bilo popisanega 29 škatel gradiva
20. stol.,
1861 - 1918
80 škatel maj 2004 (10 dni) Zdenka Semlič Rajh AT-LASt_PAM-Sem 2004  
2004/16 28.12.2011 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv Staro deželno pravo (različni kraji, osebe stvari), urbar gospoščine Limbuš,
urbar radgonskega mestnega špitala,
urbar urada Šahenturm,
temeljni urbar gospoščine G. Radgona,
temeljna urbarja Bistriškega gradu 

1603 - 1780,
16 stol.,
1678,
1647,
1498,
cca. 1500, 1587
1 register,
6 urbarjev
5.-9. 7. 2004 Ivan Fras AT-LASt_PAM-Fra 2004  
2004/17 28.12.2011 Arhiv županije Zala / Zala Megyei Levéltár Zalaegerszeg fond IV. 401, Veliki župan županije Zala,
IV. 252, Odbor županije Zala,
IV. 259, Častniški sedež županije Zala 
1885 - 1950,
1861 - 1899,
1861 - 1899
25 škatel 9.-13. 2.,
1.-5. 3. 2004
Gordana Šövegeš HU-ZALA_PAM-Söv 2004 Evidentiranje na podlagi vpisanih gesel, abecedno za kraje od Dolina, Mura, Petišovci…
2004/18 28.12.2011 Državni arhiv v Trstu, Državni arhiv v Gorici / Archivio di stato di Trieste, Archivio di stato di Gorizia ONAIRC - Opera nazionale per assistenza all´infanzia delle regioni di confine Commisariato civile per la Venezia Giulia Provveditorato agli studi di Gorizia,
Governatorato della Venezia Giulia, nato Commissariato generale civile per la Venezia Gulia
1919 - 1977,
1918 - 1922
5 škatel 9. 4.,
16. 4.,
19. 4.,
17. 5.,
9. 6.,
20. 9. 2004
Vlasta Tul IT- AST_PANG-Tul 2004  
2004/19 28.12.2011 Arhiv italijanskega za zunanje zadeve v Rimu / Archivio afari esteri  Archivio storico diplomatico, Affari Politici Jugoslavia 1941 - 1945 12 fasciklov 24.-30. 10. 2004 Lilijana Vidrih Lavrenčič,
Mateja Jeraj
IT- MAE_PANG-Vid 2004  
2004/20 28.12.2011 Arheološki muzej v Čedadu  / Museo archeologico nazionale Antico archivio comunita Lorenzo d`Orlandi 1435 - 1543 18 regestov 25. 8.,
3. 11. 2004
Drago Trpin IT- MAN_PANG-Trp 2004  
2004/21 28.12.2011 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv sign. fonda 202085, Landwirtschaftgesellschaft  1819 - 1920 1 register 5.-6. 9.,
3.-4.,
23. 11.
14. 12. 2004 
Marija Hernja Masten AT-LASt_ZAP-Her 2004  
2004/22 28.12.2011 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv H.s XXVII 750, Gubernium-Vereines-und Genossenschafts Kataster, sign. pomagala: B 67 1850 - 1905 86 društvenih pravil 1. 3. 2004 Marija Hernja Masten AT-LASt_ZAP-Her1 2004  
2004/23 28.12.2011 Štajerski deželni arhiv  / Steiermärkisches Landesarchiv Urkundereihe - listine 1508 - 1583 135 regestov 5.-6. 9.,
3. - 4.,
23. 11.,
14. 12. 2004 
Nada Jurkovič AT-LASt_ZAP-Jur 2004 arhivska svetovalka Nada Jurkovič je že v pokoju
2004/24 28.12.2011 Bavarski glavni državni arhiv / Bayerisches Hauptstaatsarchiv Freising Hochstifts  - Literalien (serija HL - 4) 1497 - 1749 4 fascikli 25.-29. 10. 2004 Sonja Anžič,
Damijan Hančič,
Mira Hodnik,
Judita Šega
DE-BHM_ZAL-Anz 2004