Skoči na vsebino

NOVICA

Začel je veljati Zakon o arhivskem gradivu, ki vsebuje osebne podatke o zdravljenju pacienta (ZAGOPP)

Začel je veljati Zakon o arhivskem gradivu, ki vsebuje osebne podatke o zdravljenju pacienta (ZAGOPP).

Zakon je posledica izvršitve odločbe Ustavnega sodišča Št. U-I-70/12-14. Ustavno sodišče je s to odločbo razsodilo, da je »Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih ... v neskladju z Ustavo, kolikor med javno arhivsko gradivo uvršča tudi gradivo izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki so po tem zakonu opredeljeni kot javnopravne osebe, ki vsebuje osebne podatke o zdravljenju pacientov«.


Ustavno sodišče je v sodbi ugodilo stališčem Varuha človekovih pravic, da veljavni arhivski zakon ne varuje dovolj občutljivih osebnih podatkov pacienta, saj so v njem splošno določeni roki za izročitev arhivskega gradiva s strani ustvarjalca pristojnemu arhivu (30 let po nastanku) prekratki. Prav tako pa je sledilo stališču varuha, da so določbe arhivskega zakona o dostopnosti gradiva z občutljivimi osebnimi podatki (10 let po smrti osebe na katero se nanašajo ali 75 let po nastanku arhivskega gradiva če datum smrti ni znan) nezadostna varovalka, saj bi razkritje tovrstnih podatkov lahko povzročilo nepopravljive posledice za pacienta oz. njegove sorodnike. ZAGOPP tako določa, da je skrajni rok za izročitev arhivskega gradiva, ki vsebuje občutljive osebne podatke pacienta pristojnemu arhivu, 150 let po nastanku. Prav tako je določeno, da je tovrstno gradivo javnosti trajno nedostopno. Izjemoma pa je po določbah zakona tovrstno arhivsko gradivo dostopno:

 

  • pacientu, na katerega se nanaša;
  • osebam, ki imajo pravico do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo v skladu z določbami zakona, ki ureja pacientove pravice in zakona, ki ureja zdravstveno dejavnost.

V JAVNIH ARHIVIH pa je v namene znanstvenega raziskovanja, gradivo dostopno LE raziskovalcem, registriranim v evidenci izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri agenciji, pristojni za raziskovalno dejavnost:

 

  • na podlagi pisnega soglasja pacienta,
  • po pacientovi smrti na podlagi pisnega soglasja zakonitih dedičev,
  • če gre za zbirke podatkov, iz katerih ni razvidna identiteta pacienta,
  • po smrti pacienta pa (če zakoniti dediči temu ne nasprotujejo ali če jih ni) na podlagi obrazložene odločitve arhivske komisije s soglasjem komisije, pristojne za medicinsko-etična vprašanja.

 

Povezava na spletno stran Uradnega lista RS - ZAGOPP