Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NALOGE IN CILJI

 

Arhiv Republike Slovenije je osrednja in največja arhivska ustanova v državi. Njegove osnovne naloge so prevzemanje, varovanje, urejanje, popisovanje in omogočanje uporabe nacionalne arhivske kulturne dediščine. Arhiv skrbi za arhivsko gradivo, ki ima trajen pomen za državo Slovenijo, za slovenski narod, pa tudi posameznike. Zaradi njegove neprecenljive vrednosti ga obravnavamo kot kulturni spomenik. Nastalo je v skoraj tisočletnem delovanju državne in lokalne uprave na ozemlju naše države, danes predvsem pri delu državnih organov in drugih javnopravnih oseb, ki jih ustanavlja država ter pokrivajo območje cele države.

 

Arhiv Republike Slovenije opravlja naloge državnega arhiva in je organ v sestavi Ministrstva za kulturo. Skrbi za enotno strokovno izvajanje javne arhivske dejavnosti.

 

Arhiv Republike Slovenije kot državni arhiv varuje javno arhivsko gradivo državnih organov, nosilcev javnih pooblastil oziroma izvajalcev javnih služb, ki jih zagotavlja država, Banke Slovenije ter državnih in javnih skladov, agencij in drugih pravnih oseb, ki jih ustanovi država in praviloma delujejo za območje celotne države. Arhiv varuje tudi zasebno arhivsko gradivo in filmsko arhivsko gradivo za vso državo. Vodi zbirno evidenco javnega arhivskega gradiva v državi in evidenco arhivskega gradiva v zamejstvu in po svetu, ki se nanaša na Slovenijo in Slovence ter vodi evidenco javnih simbolov, grbov, zastav, pečatov, žigov in štampiljk na ravni države.

 

Arhiv varuje javno in zasebno arhivsko gradivo v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA). Ta v 53. členu opredeljuje naloge arhiva v okviru javne službe:

 • vrednotenje dokumentarnega gradiva pri javnopravnih osebah, priprava pisnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi javnopravnih oseb glede dokumentarnega in arhivskega gradiva, izvajanje strokovnega nadzora in usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom in delavcev ponudnikov storitev, ki opravljajo dela zajema, hrambe gradiva v digitalni obliki in spremljevalnih storitev;
 • priprava dodatnih pisnih strokovno tehničnih navodil javnopravnim osebam za odbiranje in izročanje arhivskega gradiva v digitalni obliki;
 • evidentiranje in razglašanje zasebnega arhivskega gradiva pravnih oseb zasebnega prava in fizičnih oseb ter izvajanje strokovnega nadzora nad njimi;
 • sodelovanje z lastniki zasebnega arhivskega gradiva, strokovno svetovanje;
 • pridobivanje javnega in zasebnega arhivskega gradiva;
 • strokovno obdelovanje javnega in zasebnega arhivskega gradiva, ki je v arhivih, izdelovanje popisov, inventarjev, vodnikov in drugih pripomočkov za uporabo arhivskega gradiva in njihovo objavljanje, ter objavljanje arhivskih virov;
 • vrednotenje javnega dokumentarnega gradiva v arhivih, izločanje nepotrebnega dokumentarnega gradiva in  odbiranje arhivskega gradiva v arhivih ob strokovni obdelavi arhivskih fondov in zbirk;
 • hranjenje in materialno varovanje arhivskega gradiva;
 • vodenje evidenc javnega in zasebnega arhivskega gradiva;
 • evidentiranje arhivskega gradiva, ki je v zamejstvu in po svetu ter se nanaša na Slovenijo in Slovence, dopolnjevanje lastnega gradiva z reprodukcijami tega gradiva ter izdelovanje vodnikov in drugih pripomočkov o arhivskem gradivu;
 • dajanje arhivskega gradiva v uporabo, izdajanje prepisov oziroma kopij dokumentov ter potrdil na podlagi dokumentov;
 • posredovanje kulturnih vrednot v zvezi z arhivskim gradivom;
 • opravljanje raziskovalnih nalog na področju arhivistike, zgodovine in drugih ved, povezanih z arhivskim gradivom;
 • izdajanje publikacij.