Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

UPORABA ARHIVSKEGA GRADIVA

  • Arhivsko gradivo se v arhivih uporablja v znanstvenoraziskovalne, kulturne, izobraževalne in publicistične namene. Pravne in fizične osebe lahko arhivsko gradivo uporabljajo tudi v upravne, poslovne in osebne namene, če izkažejo pravni interes.
  • Arhivsko gradivo je v izvirnikih ali kopijah na razpolago za raziskovalne, študijske, kulturne, uradne, poslovne, osebne in druge namene v čitalnici Arhiva na Zvezdarski 1 v Ljubljani. Arhiv je odprt tudi za osnovnošolske, srednješolske, študentske in druge skupine ter posameznike.
  • Arhiv izdaja različna potrdila ter overjene in neoverjene kopije dokumentov za uradne, poslovne in osebne namene na pismeno zahtevo strank po pošti, po telefaksu, elektronski pošti ali strankam osebno.
  • Javno in zasebno arhivsko gradivo se daje v uporabo v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA)Zakonom o arhivskem gradivu, ki vsebuje osebne podatke o zdravljenju pacienta (ZAGOPP)Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (UVDAG) ter v skladu s Čitalniškim redom Arhiva in pogoji izročiteljev fondov in zbirk glede vrst in rokov dostopnosti.
  • Arhivsko gradivo lahko uporabljajo fizične in pravne osebe. Mladoletne osebe morajo pred uporabo predložiti potrdilo zakonitega zastopnika ali ustrezne ustanove.
  • Tuji državljani so glede uporabe izenačeni z domačimi.
  • Arhiv iz arhivskega gradiva ne išče podatkov za raziskovalne in študijske namene uporabnikov ter zanje ne opravlja transliteracij, prevodov in drugega raziskovalnega dela.
  • Uporabnik odgovarja za zlorabo vseh vrst tajnosti, zlorabo osebnih podatkov in podatkov, ki se nanašajo na zasebnost posameznika.

 

 

 

ČITALNIŠKI RED, MATIČNI LIST UPORABNIKA, NAROČILNICA ARHIVSKEGA GRADIVA IN NAROČILNICA REPRODUKCIJ

Čitalniški red (doc || pdf)

Matični list uporabnika (doc || pdf)

Naročilnica arhivskega gradiva (doc || pdf)

Naročilnica reprodukcij arhivskega gradiva (doc || pdf)

 

POGODBE

Pogodba o izposoji arhivskega gradiva (doc || pdf)

Dovoljenje za objavo reprodukcij arhivskega gradiva (doc || pdf)

 

IZJEMNI DOSTOP DO ARHIVSKEGA GRADIVA 

Izjava o varovanju podatkov pri izjemnem dostopu do arhivskega gradiva v skladu s 66. členom ZVDAGA (doc || pdf)

Vloga za arhivsko komisijo za izjemni dostop do arhivskega gradiva v skladu s 66. členom ZVDAGA (doc)

 

NAVODILA

Navodila za uporabnike gradiva zemljiških katastrov (pdf)