Skoči na vsebino

PREDPISI S PODROČJA ARHIVSKE DEJAVNOSTI V SLOVENIJI

VELJAVNI PREDPISI O ARHIVSKI DEJAVNOSTI (zakon, uredba): 

 

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) (Ur. l. RS, št. 30/2006, 24/2014 - Odl. US in 51/2014)

 

Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Ur. l. RS, št. 86/2006)

          - Priloge 

 

- Zakon o arhivskem gradivu, ki vsebuje osebne podatke o zdravljenju pacienta (ZAGOPP) (Ur. l. RS, št. 85/2016) 

 

Enotne tehnološke zahteve:

- Enotne Tehnološke Zahteve 2.1

          - I. del: Uvodna pojasnila:(pdf, word)

          - II. del: Enotne tehnološke zahteve za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki: (pdf, word)

          - III. del: Dodatne enotne tehnološke zahteve za ponudnike, strojno in programsko opremo ter storitve: (pdf, word)

Vse spremembe II. in III. dela so v primerjalni tabeli ETZ 2.0. in ETZ 2.1

          - Primerjalna tabela ETZ 2.0 (pdf)

          - Primerjalna tabela ETZ 2.0 (word)

 

Pravilniki:

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva 

 

- Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom 

 

- Pravilnik za valorizacijo oseb zasebnega prava 

 

- Pravilnik o delu medarhivskih delovnih skupin

 

- Pravilnik o določitvi tarif pri uporabi arhivskega gradiva

 

- Pravilnik o spremembah pravilnika o določitvi tarif uporabe arhivskega gradiva

 

- Pravilnik o določanju rokov hranjenja dokumentarnega gradiva v javni upravi

 

Pravilnik o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva

 

- Pravilnik o pridobivanju nazivov na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva

 

Sklepi in drugi dokumenti: 

- Sklep o ustanovitvi in načinu dela arhivske komisije

- Splošni pogoji za izvajanje akreditacije 4.0 (pdfword)

 

 

 

DRUGI PREDPISI:

 

Uredba Vlade RS o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/2003, 45/2004, 86/2004, 138/2004, 52/2005, 82/2005, 17/2006, 76/2006 in 132/2006, 41/2007)

 Uredba o upravnem poslovanju (Ur.l. RS, št. 20/2005 Spremembe: Ur.l. RS, št.106/2005, 30/2006, 86/2006, 32/2007, 63/2007, 31/2008, 35/2009)

Splošni mednarodni standardi za arhivsko popisovanje in Mednarodni standardi za arhivski zapis o ustvarjalcih arhivskega gradiva: pravnih osebah, fizičnih osebah in družinah. Za objavo pripravila in prevedla Olga Pivk, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 1998.

Kodeks etike, ICA, Bulletin No 47, (1997-1). Iz angleščine prevedla Marija Vera Erjavec, Arhivi XX, Ljubljana 1997, str. 14 – 16.

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/2001).

Konvencija o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženih spopadov (Haaška konvencija), s pravilnikom za njeno izvrševanje in protokolom (Uradni list FLRJ, št. 4/1956, Mednarodne pogodbe);
Drugi protokol konvencije (Uradni list RS, št. 22/2003)

Priporočilo Odbora ministrov Sveta Evrope št. R (2000) 13 z dne 13. 7. 2000 državam članicam o evropski politiki dostopa do arhivov/ Recommendation No. R (2000) 13 of the Commitee of Ministers to member States on a European policy on acces to archives.

Priporočilo Odbora ministrov Sveta Evrope št. R (2002) drzavam članicam o dostopu do javnih informacij, sprejeto 21.februarja 2002 / Recommendation No. R (2002) of the Commitee of Ministers to member States on access to official information of 21 Februar 2002.

Resolucija Sveta in Ministrov kulture o dogovoru, ki zadeva arhive, na srečanju Sveta 14. novembra 1991 (Uradni list Evropskih skupnosti C 314, 5. 12. 1991)

Sklepi Sveta z dne 17. junija 1994, ki zadevajo večje sodelovanje na arhivskem področju (Uradni list Evropskih skupnosti C 235/3, 23. 8. 1994)

Resolucija Sveta 25. junija 2002 o zaščiti jutrišnjega spomina - zaščiti digitalnih vsebin za prihodnje generacije (Uradni list Evropskih skupnosti C 162/4, 6. 7. 2002)

Resolucija Sveta 6. maja 2003 o arhivih držav članic (Uradni list Evropskih skupnosti C 113/2, 13. 5. 2003).

 

 

PREDPISI O ARHIVSKI DEJAVNOSTI, KI NISO VEČ VELJAVNI:

 

- Enotne Tehnološke Zahteve 2.0

          - I. del: Uvodna poglavja

          - II. del: Enotne tehnološke zahteve za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki (pdf, word)

          - III. del: Dodatne enotne tehnološke zahteve za ponudnike, strojno in programsko opremo ter storitve (pdf, word)

          - Primerjalna tabela ETZ 1.0 - ETZ 2.0

          - Primerjalna tabela ETZ 2.0 - ETZ 1.0

- Splošni pogoji za izvajanje akreditacije 3.0 (pdfword)

- Kontrolni seznam za potrjevanje notranjih pravil in preverjanje njihovega izvajanja ter preverjanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev akreditacije storitve v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (KSpNPpS različica 2.0, z dne 20.1.2009)

- Kontrolni seznam za preverjanje skladnosti programske opreme z ZVDAGA (KSpSW, različica 1.2 z dne 24.06.2010)

- Kontrolni seznam za preverjanje skladnosti strojne opreme z ZVDAGA (KSpHW, različica 1.0 z dne 18.12. 2007)

- Navodilo za določanje rokov hranjenja dokumentarnega gradiva organov javne uprave

- Uredba o izročanju gradiva iz arhiva nekdanje Službe državne varnosti

- Kontrolni seznam za preverjanje usklajenosti notranjih pravil z ZVDAGA in potrjevanje (KSpNP, različica 1.0 z dne 07.09.2007) (pdfword)

- Splošni pogoji za izvajanje akreditacije 1.0

- Pravilnik o pripravništvu, strokovnih izpitih in pridobivanju nazivov za zaposlene v dejavnostih s področja varstva kulturne dediščine

- Zakon o arhivskem gradivu in arhivih (ZAGA)

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA)

- Pravilnik o materialnem varstvu arhivskega in dokumentarnega gradiva

- Pravilnik o strokovni obdelavi in evidencah arhivskega gradiva

- Pravilnik o odbiranju in izročanju javnega arhivskega gradiva arhivu

- Pravilnik o uporabi javnega arhivskega gradiva

- Pravilnik o ravnanju z zasebnim arhivskim gradivom

- Pravilnik o strokovni usposobljenosti delavcev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom

- Enotne Tehnološke Zahteve 1.0

- Splošni pogoji za izvajanje akreditacije 2.0.

- Kontrolni seznam za preverjanje usklajenosti programske opreme z ZVDAGA (KSpSW, različica 1.1 z dne 07.09.2007) (pdfword)

Strategija razvoja slovenskega javnega elektronskega arhiva e-ARH.si, različica 1.5

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbence javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom  

Pravilnik o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom

          - Priloga