Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRIPOROČILA EU, SVETA EVROPE IN DRUGI PREDPISI

Priporočila:

  

- Priporočilo Komisije z dne 27. oktobra 2011 o digitalizaciji in spletni dostopnosti kulturnega gradiva ter njegovi digitalni hrambi (2011/711/EU)

 

- Priporočilo Komisije z dne 24. avgusta 2006 o digitalizaciji in spletni dostopnosti kulturnega gradiva in  digitalnem arhiviranju (2006/585/ES)

 

- Priporočilo Sveta z dne 14. novembra 2005 o prednostnih dejavnostih za večje sodelovanje na področju arhivov v Evropi (UL C 312, 29.11.2005)

 

- Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2005 o filmski dediščini in konkurečnosti z njo povezanih industrijskih dejavnosti (UL C 325, 9.12.2005)

 

- Priporočilo Sveta Evrope glede dostopa do arhivskega gradiva

 

- Priporočilo Sveta Evrope glede dostopa do uradnih dokumentov

 

 

Drugi predpisi:

 

Uredba Vlade RS o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/2003, 45/2004, 86/2004, 138/2004, 52/2005, 82/2005, 17/2006, 76/2006 in 132/2006, 41/2007)

 Uredba o upravnem poslovanju (Ur.l. RS, št. 20/2005 Spremembe: Ur.l. RS, št.106/2005, 30/2006, 86/2006, 32/2007, 63/2007, 31/2008, 35/2009)

Splošni mednarodni standardi za arhivsko popisovanje in Mednarodni standardi za arhivski zapis o ustvarjalcih arhivskega gradiva: pravnih osebah, fizičnih osebah in družinah. Za objavo pripravila in prevedla Olga Pivk, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 1998.

Kodeks etike, ICA, Bulletin No 47, (1997-1). Iz angleščine prevedla Marija Vera Erjavec, Arhivi XX, Ljubljana 1997, str. 14 – 16.

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/2001).

Konvencija o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženih spopadov (Haaška konvencija), s pravilnikom za njeno izvrševanje in protokolom (Uradni list FLRJ, št. 4/1956, Mednarodne pogodbe);
Drugi protokol konvencije (Uradni list RS, št. 22/2003)

Priporočilo Odbora ministrov Sveta Evrope št. R (2000) 13 z dne 13. 7. 2000 državam članicam o evropski politiki dostopa do arhivov/ Recommendation No. R (2000) 13 of the Commitee of Ministers to member States on a European policy on acces to archives.

Priporočilo Odbora ministrov Sveta Evrope št. R (2002) drzavam članicam o dostopu do javnih informacij, sprejeto 21.februarja 2002 / Recommendation No. R (2002) of the Commitee of Ministers to member States on access to official information of 21 Februar 2002.

Resolucija Sveta in Ministrov kulture o dogovoru, ki zadeva arhive, na srečanju Sveta 14. novembra 1991 (Uradni list Evropskih skupnosti C 314, 5. 12. 1991)

Sklepi Sveta z dne 17. junija 1994, ki zadevajo večje sodelovanje na arhivskem področju (Uradni list Evropskih skupnosti C 235/3, 23. 8. 1994)

Resolucija Sveta 25. junija 2002 o zaščiti jutrišnjega spomina - zaščiti digitalnih vsebin za prihodnje generacije (Uradni list Evropskih skupnosti C 162/4, 6. 7. 2002)

Resolucija Sveta 6. maja 2003 o arhivih držav članic (Uradni list Evropskih skupnosti C 113/2, 13. 5. 2003).

 

 

Dokumenti:

- COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT on the challenges for European film heritage from the analogue and the digital era (Third implementation report of the 2005 EP and and Council Recommendation on Film Heritage) SWD(2012) 431 final

 

- SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Evropska digitalna agenda, COM(2010) 245 konč./2

 

- EUROPEAN ARCHIVES GROUP PROGRESS REPORT TO THE COUNCIL ON THE IMPLEMENTATION OF COUNCIL RECOMMENDATION 2005/835/EC OF 14 NOVEMBER 2005 ON PRIORITY ACTIONS TO INCREASE COOPERATION IN THE FIELD OF ARCHIVES IN EUROPE {COM(2008) 500 final}

 

- Povzetek poročila Svetu o napredku izvajanja Priporočila Sveta 2005/835/ES z dne 14. november 2005 o prednostnih dejavnosti za večje sodelovanje na področju arhivov v Evropi, ki ga je predložila Skupina evropskih arhivistov (SEC(2008)2364)

 

- Report on Archives in the enlarged European Union

 

- Progress Report to the Council on the implementation of council recommendation 2005/835/ec of 14 november 2005 on priority actions to increase cooperation in the field of archives in Europe

 

- Sporočilo Komisije, Povzetek poročila Svetu o napredku izvajanja Priporočila Sveta 2005/835/ES z dne 14. novembra 2005 o prednostnih dejavnostih za večje sodelovanje na področju arhivov v Evropi, ki ga je predložila Skupina evropskih arhivistov