Skoči na vsebino

ZAKONODAJA IN DOKUMENTI

VELJAVNI PREDPISI O ARHIVSKI DEJAVNOSTI (zakona, uredba): 

 

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) (Ur. l. RS, št. 30/2006, 24/2014 - Odl. US in 51/2014)

 

- Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (UVDAG) (Ur. l. RS, št. 42/2017)

 

           - Seznam dokumentarnega gradiva, ki je lahko ovrednoteno kot arhivsko gradivo, v. 1.0 (pdf)

 

Obrazci:

           - Predlog za vpis v register ustvarjalcev (doc)

           - Predlog za vpis v register ustvarjalcev (pdf)

           - Zapisnik o izročitvi in prevzemu arhivskega gradiva (doc)

           - Zapisnik o izročitvi in prevzemu arhivskega gradiva (pdf)

           - Matični list uporabnika (doc)

           - Matični list uporabnika (pdf)

           - Naročilnica za uporabo arhivskega gradiva (doc)

           - Naročilnica za uporabo arhivskega gradiva (pdf)

           - Naročilnica reprodukcij arhivskega gradiva (doc)

           - Naročilnica reprodukcij arhivskega gradiva (pdf)

           - Dovoljenje za objavo reprodukcij arhivskega gradiva (doc)

           - Dovoljenje za objavo reprodukcij arhivskega gradiva (pdf)

           - Vloga za pridobitev podatkov iz arhivskega gradiva (doc)

           - Vloga za pridobitev podatkov iz arhivskega gradiva (pdf)

 

Zakon o arhivskem gradivu, ki vsebuje osebne podatke o zdravljenju pacienta (ZAGOPP) (Ur. l. RS, št. 85/2016) 

 

Enotne tehnološke zahteve:

- Enotne Tehnološke Zahteve 2.1

          - I. del: Uvodna pojasnila:(pdfword)

          - II. del: Enotne tehnološke zahteve za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki: (pdfword)

          - III. del: Dodatne enotne tehnološke zahteve za ponudnike, strojno in programsko opremo ter storitve: (pdfword)

Vse spremembe II. in III. dela so v primerjalni tabeli ETZ 2.0. in ETZ 2.1

          - Primerjalna tabela ETZ 2.0 (pdf)

          - Primerjalna tabela ETZ 2.0 (word)

 

Pravilniki:

- Pravilnik o določitvi nadomestila stroškov uporabe, konserviranja in restavriranja arhivskega gradiva in hrambe zasebnega arhivskega gradiva v arhivih, ki opravljajo arhivsko javno službo(Ur. l. RS, št. 75/2017)

 

- Pravilnik o strokovnih izpitih in pridobivanju strokovnih nazivov na področju varstva arhivskega gradiva (Ur. l. RS, št. 33/2017)

          - Priloga 1 (pdf)  

          - Priloga 2 (pdf)  

          - Pravilnik o strokovnih izpitih in pridobivanju strokovnih nazivov na področju varstva arhivskega gradiva (pdf)

 

Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom  (Ur. l. RS, št. 66/2016) 

 

Pravilnik za valorizacijo oseb zasebnega prava (Ur. l. RS, št. 66/2016)

 

Pravilnik o delu medarhivskih delovnih skupin (Ur. l. RS, št. 66/2016)

 

Pravilnik o določanju rokov hranjenja dokumentarnega gradiva v javni upravi (Ur. l. RS, št. 52/2009)


Sklepi in drugi dokumenti: 

Sklep o ustanovitvi in načinu dela arhivske komisije

- Splošni pogoji za izvajanje akreditacije 4.0 (pdfword)

 

Navodilo za izročanje e-filmskega in AV arhivskega gradiva v Slovenski filmski arhiv pri Arhivu Republike Slovenije

- Navodilo za izročanje filmskega in avdiovizualnega gradiva v digitalni obliki (doc || pdf)

- Struktura map (Struktura SIP) (zip)

- Tehnični standardi za oddajo gradiva (tabela): e-AV gradivo in e-filmsko gradivo (pdf)