Skoči na vsebino

ZAKONODAJA IN DOKUMENTI

VELJAVNI PREDPISI O ARHIVSKI DEJAVNOSTI (zakona, uredba): 

 

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) (Ur. l. RS, št. 30/2006, 24/2014 - Odl. US in 51/2014)

 

- Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (UVDAG) (Ur. l. RS, št. 42/2017)

 

Obrazci:

           - Predlog za vpis v register ustvarjalcev (doc)

           - Predlog za vpis v register ustvarjalcev (pdf)

           - Zapisnik o izročitvi in prevzemu arhivskega gradiva (doc)

           - Zapisnik o izročitvi in prevzemu arhivskega gradiva (pdf)

           - Matični list uporabnika (doc)

           - Matični list uporabnika (pdf)

           - Naročilnica za uporabo arhivskega gradiva (doc)

           - Naročilnica za uporabo arhivskega gradiva (pdf)

           - Naročilnica reprodukcij arhivskega gradiva (doc)

           - Naročilnica reprodukcij arhivskega gradiva (pdf)

           - Dovoljenje za objavo reprodukcij arhivskega gradiva (doc)

           - Dovoljenje za objavo reprodukcij arhivskega gradiva (pdf)

           - Vloga za pridobitev podatkov iz arhivskega gradiva (doc)

           - Vloga za pridobitev podatkov iz arhivskega gradiva (pdf)

 

Zakon o arhivskem gradivu, ki vsebuje osebne podatke o zdravljenju pacienta (ZAGOPP) (Ur. l. RS, št. 85/2016) 

 

Enotne tehnološke zahteve:

- Enotne Tehnološke Zahteve 2.1

          - I. del: Uvodna pojasnila:(pdfword)

          - II. del: Enotne tehnološke zahteve za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki: (pdfword)

          - III. del: Dodatne enotne tehnološke zahteve za ponudnike, strojno in programsko opremo ter storitve: (pdfword)

Vse spremembe II. in III. dela so v primerjalni tabeli ETZ 2.0. in ETZ 2.1

          - Primerjalna tabela ETZ 2.0 (pdf)

          - Primerjalna tabela ETZ 2.0 (word)

 

Pravilniki:

- Pravilnik o določitvi nadomestila stroškov uporabe, konserviranja in restavriranja arhivskega gradiva in hrambe zasebnega arhivskega gradiva v arhivih, ki opravljajo arhivsko javno službo (Ur. l. RS, št. 75/2017)

 

- Pravilnik o strokovnih izpitih in pridobivanju strokovnih nazivov na področju varstva arhivskega gradiva (Ur. l. RS, št. 33/2017)

          - Priloga 1 (pdf)  

          - Priloga 2 (pdf)  

          - Pravilnik o strokovnih izpitih in pridobivanju strokovnih nazivov na področju varstva arhivskega gradiva (pdf)

 

Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom 

 

Pravilnik za valorizacijo oseb zasebnega prava 

 

Pravilnik o delu medarhivskih delovnih skupin

 

Pravilnik o določitvi tarif pri uporabi arhivskega gradiva

 

Pravilnik o spremembah pravilnika o določitvi tarif uporabe arhivskega gradiva

 

Pravilnik o določanju rokov hranjenja dokumentarnega gradiva v javni upravi

 

Pravilniki s prehodno veljavnostjo: 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva (Ur. l. RS, št. 23/2013)

 

Pravilnik o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva

 

Pravilnik o pridobivanju nazivov na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva

 

Sklepi in drugi dokumenti: 

Sklep o ustanovitvi in načinu dela arhivske komisije

- Splošni pogoji za izvajanje akreditacije 4.0 (pdfword)

 

 

 

DRUGI PREDPISI:

 

Uredba Vlade RS o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/2003, 45/2004, 86/2004, 138/2004, 52/2005, 82/2005, 17/2006, 76/2006 in 132/2006, 41/2007)

 Uredba o upravnem poslovanju (Ur.l. RS, št. 20/2005 Spremembe: Ur.l. RS, št.106/2005, 30/2006, 86/2006, 32/2007, 63/2007, 31/2008, 35/2009)

Splošni mednarodni standardi za arhivsko popisovanje in Mednarodni standardi za arhivski zapis o ustvarjalcih arhivskega gradiva: pravnih osebah, fizičnih osebah in družinah. Za objavo pripravila in prevedla Olga Pivk, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 1998.

Kodeks etike, ICA, Bulletin No 47, (1997-1). Iz angleščine prevedla Marija Vera Erjavec, Arhivi XX, Ljubljana 1997, str. 14 – 16.

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/2001).

Konvencija o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženih spopadov (Haaška konvencija), s pravilnikom za njeno izvrševanje in protokolom (Uradni list FLRJ, št. 4/1956, Mednarodne pogodbe);
Drugi protokol konvencije (Uradni list RS, št. 22/2003)

Priporočilo Odbora ministrov Sveta Evrope št. R (2000) 13 z dne 13. 7. 2000 državam članicam o evropski politiki dostopa do arhivov/ Recommendation No. R (2000) 13 of the Commitee of Ministers to member States on a European policy on acces to archives.

Priporočilo Odbora ministrov Sveta Evrope št. R (2002) drzavam članicam o dostopu do javnih informacij, sprejeto 21.februarja 2002 / Recommendation No. R (2002) of the Commitee of Ministers to member States on access to official information of 21 Februar 2002.

Resolucija Sveta in Ministrov kulture o dogovoru, ki zadeva arhive, na srečanju Sveta 14. novembra 1991 (Uradni list Evropskih skupnosti C 314, 5. 12. 1991)

Sklepi Sveta z dne 17. junija 1994, ki zadevajo večje sodelovanje na arhivskem področju (Uradni list Evropskih skupnosti C 235/3, 23. 8. 1994)

Resolucija Sveta 25. junija 2002 o zaščiti jutrišnjega spomina - zaščiti digitalnih vsebin za prihodnje generacije (Uradni list Evropskih skupnosti C 162/4, 6. 7. 2002)

Resolucija Sveta 6. maja 2003 o arhivih držav članic (Uradni list Evropskih skupnosti C 113/2, 13. 5. 2003).